ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރީ-ރެޖިސްޓަރ ކުރަން ހުށަހެޅި މީހުންގެ އަދަދާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ, ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރަން ޖެހޭ: ޑިމޮކްރެޓްސް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ރީ-ރެޖިސްޓާރކުރާން ހުށަހެޅި މީހުންގެ ޢަދަދާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި ހުށަހެޅި މީހުންގެ ލިސްޓު ޢާންމުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުޅުވައިލުމުން ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 25،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރީރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކަމަށާއި ރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ތަރުހީބު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް އޮތް މުހުލަތު އެއްފަހަށްވުރެ ގިނައިނ އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ވޯޓުލާން ނިކުތީ އިންތިހާއަށް މަދު އަދަދެއްގެ މީހުން ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓަސްއިން ވަނީ ރީރަޖިސްޓަރީވާން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށް، ގަސްތުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ނަގައިލަން ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ނޫންކަން ޔަގީން ކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ތަސައްލީއެއްދީ އިންތިޚާބުގެ އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރީރަޖިސްޓަރީވާން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުމަށް އީސީއަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑެޓްގެ ކިބައިން ފެނުނީ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވި މަންޒަރު ކަމަށާއި އެކަން އީޔޫގެ އޮބްޒާވަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ނެތުމާއި ރައީސް އިބްރާހީމު ނޫން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ދީފައިނުވުމާއި އެހެނިހެން މީޑިއާގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އޮތް މިންވަރާމެދު ކަންބޮޑުވުންތައް އީޔޫ މިޝަނުން ފާޅުކުރިކަމަށް ވެސް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 1. ކުރާތި

  ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ ފާރަލާތި ޖާސޫސް ކުރާތި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ނާއި ހިތާވެގެން ނަމަވެސް ޖާސޫސް ކުރާތި ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ އޮޅުވާލަނީ ޖާސޫސް ކުރާތި ކުރާތި ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ އޮޅުވާލަނީ ޖާސޫސް ކުރާތި ކުރާތި ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ އޮޅުވާލަނީ ޖާސޫސް ކުރާތި ކުރާތި ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ އޮޅުވާލަނީ ޖާސޫސް ކުރާތި ކުރާތި ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ އޮޅުވާލަނީ ޖާސޫސް ކުރާތި ކުރާތި ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ އޮޅުވާލަނީ ޖާސޫސް ކުރާތި ކުރާތި ވޯޓް އޮޅުވާލަނީ އޮޅުވާލަނީ ޖާސޫސް ކުރާތި ކުރާތި

 2. ބަލާތި

  އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޮންލައިން ކޮށް ހުށައެޅި ފޯރމްސް ތައް އީސީން ޕްރޮސެސް ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ މިހާ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެއިރުން އިންތިޚާބުގެ ސައްހަ ކަން ގެއްލިދާނެއޭ ތިޔާގެ ތެރޭން ގިނަ ފޯރމްސް ތަކަކީ އެއީ އެމްޑީޕީން ހުށައަޅާފައިވާ ފޯރމްސް ތަކަށްވާތީ ދޯ އެމްޑީޕީން ތިކަމާއި ގުޅިގެން ބަޔާން ތައް ނެރެމުންދާނީ އެނޫން ނަމަ އެމެން ވެސް އެހެން ޕާރޓީ ތަކުން އެކުރާ ޝައްކުކޮށް އެކަން ބަލަން އެދޭނެއޭ ޔަގީނާއި ގާތަށް އިނގެނީ ތިޔާއީ ސީދާ އެމްޑީޕީން ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެކޭ ފޭކް ފޯރމްސް ތަކެއް އީސީ އަށް ހުށައަޅައިގެން އުޅެނީ ސީދާ ރައީސް އޮފީހުންނޭ ތިޔާ ހެކްކޮށް ދިނީ ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރޭ ޕޮލިހުންގެ ހެކިންގް ފެސިލިޓީސް ތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެއީއޭ ތިޔާ ކަން ހިނގާނެ ގޮތަކީ ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި ރަނގަޅަށް ބަލާތި

 3. އެބައުޅޭ

  މިހާދުވަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވި އިރު ކުރިން އެމްޑީޕީން ރިރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް ފޯރމް އީވާ މެން ހުށައަޅަނީ ފޯރމް ތައް އަމިއްލަ އަށް ހިފައިގެން ގޮސް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް ހުށައަޅައިގެންނޭ އެކަމަކު ރިރަޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވާލިތާ 2 ދުވަސް ތެރޭގައި 80 ހާސް ފޯރމް ރިރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް ހުށައެޅުމުން އެކަމުގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން މައްސަލަ ޖައްސާއިރު އެކަން ދިފާއު ކޮށް ވާހަކަ ދައްކަނީ އެމްޑީޕީން އެކަނި މީގައި ވަރަށް ބޮޑު ނުބައެއް އެބައުޅޭ ނުބައި އެބައުޅޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ އިބޫ ޖަހުލު އެއީ ވޯޓްވަގު ރައީސޭ

 4. ނުބަލާނެއޭ

  ރިރަޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވާލިތާ އެންމެ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 80 ހާސް ފޯރމް އީސީ އަށް ރިރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށައަޅައިފިނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެކޭ އެއީ ސީދާ ނަގްލީ ފޯރމް ތަކޭ އެއީ އަސްލީ ފޯރމް ތަކެއް ނޫނޭ މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭވިގެން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަނބުރާލަން ވެގެން ކުރާ ވޯޓް ވައްކަމެއްގެ ގޮތުގައޭ މިކަން ބެލެވޭނީ މިކަން މިއަދު ބެލެން އޮތީ ޑިމޮކްރެޓުން އަދި ޕީޕީއެމް މިކަމުގައި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަކުންނޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ ޕޮލިހުން މިކަން ނުބަލާނެއޭ