ޚަބަރު

މައިގަނޑު އަމާޒަކީ މިނިވަންކަން ޔަޤީން ކުރުން: މުޢިއްޒު

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ޔަގީންކުރުން ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ޔަޤީންކޮށް ކަށަވަރުކުރުމަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ވެސް ހައްޤެއް ކަމަށެވެ.

"އެކަމަށްޓަކައި އދ. ކިޔާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައި އެ ޖަމްޢިއްޔާގައި އެތައް ޤައުމެއް ބައިވެރިވެގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން އާދޭ." އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ޔަޤީންކޮށް، ހުރިހައި ޤައުމުތަކާއި އެކު ގާތް ގުޅުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ހުރިހައި ޤައުމަކާއިއެކު ވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބޭ މައްސަލައިގައި މުޢިއްޒު މީގެ ކުރިން ވެސް ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވައިފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ، އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެ ތިބެން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ނުދޭތިނުދޭތި

  ރައީސް އިބޫ ފަައިބާ ތަށް ފެނުނީ ވެރިކަން ނިމެން 48 ގަޑިއިރަށް ވެފައި ހުއްޓާ ރިސޯރޓް ތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ގިނަ ދިވެހިން ރިސޯރޓް ތަކުގައި ހުރި މެދު ފަންތި އާއި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަކުން ވަކިކޮށްލާ އެމެންގެ ބަދަލުގައި ބޮޑު މުސާރަ ތަކުގައި އިންޑިއާ މީހުންނާއި ޒިންމްބާބްވޭ މީހުން ގެންނަން ވާރކް ވިސާ ދެނީ އެއީ ސީދާ ރައީސް އިބޫ އަންގައިގެން އޭނާގެ ސަރުކާރުންނޭ ރައީސް އިބޫ އެއީ ދިވެހިންނަށް ހުރި އަދުއްވެކޭ އޭނާ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ދިވެއްސަކަށް ރިސޯރޓަކުން ވަޒީފާ އެއްވެސް ނުދޭނެ ކަން އެއީ ކަށަވަރު ކަމެކޭ ރައީސް އިބޫ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ އެއީ ގައުމަށް ގައްދާރުވެ ގައުމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބަރުހަތިޔާރާއި އެކުު މާލެ އަށް ހަމަލާދޭން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބެހެއްޓި ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މިހާރު އިންޓަރނެޓް ގައި އެއޮތީ ލީކް ކޮށްލާފައި މާލެ އާއި ދިމާލަށް ބޮޑު ބަޑި ބަހައްޓައިގެންނޭ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެތިބީ އެއީ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ހިންގި ފަދަ ބަގާވާތެއް ހިންގައިފިނަމަ އިންޑިއާ ސިފައިން މާލެ އަށް އަރާ ދިވެހިން ބޮލަށް ބަޑި ޖަހާ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ދިފާއު ކޮށްދޭން ނަމުގައި ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެ ހަރާމްކޯރާއި އަދި ރައީސް އިބޫ މި ބަތާހަރާމީ ދެޅާ ވެގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެކޭ ރައީސް އިބޫ އެއީ ސީދާ ގައްދާރެކޭ އޭނާ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުދޭތި އެކަކު ވެސް ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި ނުދޭތި

 2. އާއްހާއް

  ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ތެރޭ ރިސޯރޓް ތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ނުފެނި ވެރިކަން ނިމެން 3 ދުވަހަަށް ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް އަދުގެ ސަރުކާރު އުޅެނީ ފެންނާނެއޭ ކާށިދޫ ބޮޑުކަނޑުން ކުޑަކަނޑުން އަދި ގޯތިދޭ ތަން ވެސް އުތުރު ތިލަފަޅުން ގޯތިދޭ ޝަރުތު ހަމަވަނީ 10 މީހުންނޭ މާލޭ ދަފްތަރުން ވެސް މަމެންނަށް އިނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ މިވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަ އަށް އެދޭ ބައެއް ނޫނޭ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ހޯއް އޯއް ހޯއް ބޯ ނުބައި ރައީސް އިބޫ ގަމާރު އިބޫ ބީތާ އިބޫ ވަގު އިބޫ ޗޯރު އިބޫ ގައުމުގެ ކަނޑުވިއްކާލި އިބޫ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ނިއުކްލިއަރ ވޯރހެޑް އިންޑިއާ ސިފައިން ލައްވާ ބެހެއްޓި އިބޫ މީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދޭނެ ބަދައްވެއް ނޫނޭ އައި ޑިޑް ރިމައިންޑް ޔޫ އިޓް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޯއް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ހާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް އަރާ ފުންމައިގެން އެސް އެސް މޭޒު މައްޗަށް އަރާ އަރާ އަރާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ހާއްހާއް ހޯއްއޯއް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް ހާއްހާއް…

 3. އައިތިންކް

  އޯއް ޔޭއް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން 2018 ގައި ނިމުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ރައީސް އިބޫ ނީލް ޑައުން ކުރަން މަމެން ރާވާފައިވާ ދަ ބިގް ޕްލޭން ދަނީ ރީއްޗަށް ކާމިޔާބު ވަމުންނޭ މަމެން ވަރަށް އުފާވެއޭ ރައީސް އިބޫ އުޅޭ ގޮތުން ސީމްސް ލައިކް އަ ކޮލޭޓްރަލް ޑެމޭޖަކު އުޅޭ ގޮތޭ އޯއް ޔޭއް މަމެން އުފާވެއޭ ދިސް ކުޑް ބީ އިޓް އައި ތިންކް އައި އޭމް އިން ލަވް ވިދް ޕިންކީސް ދަ ބިގް ޕްލޭން އައި ކޭން ސީ ދަ ފޯލް ޑައުން އޮފް ދިސް ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ރެޖިމް އޫމްޔޭއް އައި ކޭންސީ ދަ ފޯލް ޑައުން އޮފް ދިސް ކޮތަޅޭ ރެޖިމް އޫމްޔޭއް އައި ކޭން ސީ ކޮތަޅު ޓެކުހޭ ފޯލިންގް ޑައުން އޯއް ޔޭއް ދިސް ކުޑް ބީ އިޓް އައި ތިންކް އައި އޭމް އިން ލަވް ވިދް ޕިންކީސް ބިގް ޕްލޭން…

 4. ކޮބާތޭ

  ކޮބާތޭ ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ބޮޑުކުރި ދަބަލާ ބޮޑު ފެލާލާ ކޮތަޅު ޓެކްސް ކޮން އިރަކުންތޭ ދަބަލާ ބޮޑު ފެލާލާ ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލަނީ ކޮން އިރަކުންތޭ ދަބަލާ ބޮޑު ފެލާލާ ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލަނީ ކޮން އިރަކުންތޭ ދަބަލާ ބޮޑު ފެލާލާ ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލަނީ ކޮން އިރަކުންތޭ ދަބަލާ ބޮޑު ފެލާލާ ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލަނީ ކޮން އިރަކުންތޭ ދަބަލާ ބޮޑު ފެލާލާ ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލަނީ ކޮން އިރަކުންތޭ ދަބަލާ ބޮޑު ފެލާލާ ކޮތަޅު ޓެކްސް އުވާލަނީ

 5. އަޑްރީމް

  ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން އޭނާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ އޭނާ އަތްތިލައިގައި ހުރި ވެރިކަމުގެ ރޮނގު ފުހެވިގެންދަނީއޭ ރަސްފަންނުގައި މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިންގަޕޯރއިން އިންވެސްޓް ކުރަން އޮތް 250 ބިލިއަން ޑޮލަރު ރައީސް އިބޫ ވެރިކަަމަށް ފާވެ އެ މަޝްރޫއު އޮޅާލި ދުވަހު މަމެންގެ ހިތް ބުނިއޭ މީނާ އަށް މީގެ ހިތި އަސަރު ކުރާނެއޭ އަދު ފެންނަނީ އެދުވަހޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން އޭނާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ އޭނާ އަތުން ބީވެ ދަނީއޭ އައި ބިލީވް އިން އިޓް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ރައީސް އިބޫ ވޯޓް އިން ވައްކަންކޮށްގެން ފޭރިގަތް ގަތުން ގުދުރަތުން އޭނާ އަތުން އެވެރިކަން ބީކޮށްލާ މަންޒަރު މަމެންނަށް ފެނުން ވެން އައި ނޯ ދަ ޓައިމް އިޒް ރައިޓް ފޯރ އަސް އޯއް ޔޭއް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން ނިމޭ ތަން ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވަނީއޭ ސަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ ވެރީ ގުޑް އިން އިޓް އޯއް ޔޭއް އައި ބިލީވް އިން އިޓް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ…

 6. ނިމެނީ

  ރައީސް އިބޫ މަތީ ގަޑިން ޖަހައިފިއޭ ތަމެންގެ ވެރިކަން ނިމުމުގެ ސިއްކަ ފުރަތަމަ ބުރުން އެއޮތީ ހިސާބު އިލްމް އިން އެކަން ދަލީލު ކޮށްދީފައޭ ދުނިޔޭގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަދަލު ނުވާނެ އެއްޗަކީ އެއީ ހިސާބު އިލްމޭ ދުނިޔެ އާއި އިރާއި ދެމެދު ގައިވާ ދުރުމިން އެއީ ދުވަހަކު ވެސް ބަދަލު ވާނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ އެއީ ހިސާބު އިލްމޭ އެއިލްމްގެ އަލީގައޭ ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ނިންމާނީ ބުއްދި ވެރިން ތިޔާ ކަން ވަނީ ނިމިފައޭ ނިމިފައޭ ނިމިފައޭ ނިމިފައޭ…

 7. އާއްހާއް

  މިސަރުކާރުން ޖެހޭނެއޭ ޖަވާބުދާރީ ވާން އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ފަައިބައިގެން ދާއިރު އެމެރިކާ ސިފައިން ވިއެޓްނާމް ގައި ވަޅުލި ގޮތަށް އުތުރު ތިލަފަޅުގެ ބިމުގެ އަޑީގައި އާއި އަދި އެތަނުގެ މަގުމަތީގައި އާއި އަދި އެކަނޑުގައި މައިން އެވަޅުލަނީ އެއީ ކިއެއްކުރަންތޭ އެތަނަށް ޔަގީނުން ވެސް ޗައިނާ މީހުން ނޫނޭ އަންނާނީ އަންނާނީ ދިވެހިންނޭ މީ ސީދާ ދިވެހި އުއްމަތް ނުރައްކަލަށް ހުށައަޅާފައި ނޫންތޭ ރައީސް އިބޫ އިންޑިއާ ސިފައިން އުތުރު ތިލަފަޅުން ބާލަނީ މަމެންނަށް ބުނަން އިނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ އެއީ ރައީސް އިބޫ އަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ދެކެ ކުޑަވެސް ކުލުނެއް ހުރި ބަދައްވެއް ނޫނޭ އެއީ ބޮޑު ގައްދާރެކޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އޭނާ އަކީ ބޯނުބައި ބުރާންޗެކޭ އޭނާ އެބަޖެހޭ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރަން ރައްޔިތުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޕިންގް ހެޑް ބޭޑް ހެޑް އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް އެމްޑީޕީ ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ އޮފް ސްޓޭޓް ފަންޑް ލޫޓިންގް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ބާއު ބާއު އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އާއްހާއް އާއްހާއް ހާއްހާއް ހާއްހާއް ހާއްހާއް ހޯއްހޯއް ހޯއްހޯއް ހޯއްހޯއް…