ޚަބަރު

ޑރ. މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް, ރައީސް ޞާލިޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ, ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން މިދާ ސަރުކާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ރައީސް ޞާލިޙަށް މި ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް އެ ދައުވަތު ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްވާ މިއަދު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން "ދެން"އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައެވެ. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިއްޒަތްތެރިން މިހާރު ރާއްޖެ ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!