ޚަބަރު

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަން ވެގެންދާނީ ތާރީހް ދެކޭނެ އެންމެ އަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި ވެރިކަމަށް: ޝަހީމް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އުފެދިގެންދާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމަކީ ތާރީހުގައި ދެކޭނެ އެންމެ އަދުލުވެރި އިންސާވެރި ވެރިކަމަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް އޮތްކަމުގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެންޕެއިނަށް ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ޑރ. މުޢިއްޒަކީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އަނިޔާއެއް ދެއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި މުޢިއްޒަކީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ތަޢުލީމީ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަން ވެގެން ދާނީ ތާރީހް ދެކޭ އެންމެ އަދުލުވެރި އެންމެ އިންސާފުވެރި ވެރިކަމަށް ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މުޢިއްޒަށް ތިބޭފުޅުން ތާއީދު ދެއްވާށެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާޞް ޖީލު ސަލާމްކުރުމަށްޓަކާ. އަޅުގަނޑުމެންހެ ކުޑަކުދިންގެ މުސްތަގްބަލް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކާ" ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

  1. ޑިމޮކްރަސީ

    އިންޝާﷲ

  2. އަލީބިންޔޫސުފް

    ސުބްޙާނަﷲ! ﷲ ފިޔަވާ ވާނެކަންތައް އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމަށް ދައުވާ ކުރާނަމަ, އެމީހަކު ދީނުން ބޭރުވާނެއެވެ.