ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް، ޕީޕީއެމާއި ގުޅުނު ފަރާތްތަކަށް މުޢިއްޒުގެ ތައުރީފު

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ގއ.ވިލިނގިލިން މިއަދު އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް، ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގަތް ފަރާތްތައް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ޤައުމުގެ ޙާލަތާއިމެދު ވިސްނެވުމަށްފަހުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކައިގައެވެ.

"މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއަށް ގުޅިވައިޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުންނަށް ފަށްފަށުން މަރުޙަބާއާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިޤައުމީ މަސައްކަތުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ތިޔަދެއްވި ތަރުޙީބަކީ ޤައުމުގެ މިޙާލަތާއި މެދު ވިސްނަވާފައި ނިންމެވި ވަރަށްމުހިއްމު ނިންމެވުމެއްކަން ޔަޤީން ،އެކަމަށްޓަކައި އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން." މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ވިލިނގިލީގައި ކުރަން ވަޢުދުވީ ހުރިހައި ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އެ ރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުއެއް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 30 ވަނަ ދުވަހު ތިޔަހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުކުންނަވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓުދެއްވާނެކަން ޔަޤީނޭ."

އެ ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއާއިއެކު އަދި އެއްފަހަރު ވިލިނގިލީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްލަން އެ ރަށަށް ވަރަށް އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

  1. ބޭރުކުރޭ

    ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ރައީސް އިބޫ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ

  2. ހާމަކުރާށޭ

    ހުށައެޅުން ބަދަލުވާންވީ އެއް ނޫނޭ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އެކި ގެސްޓް ހައުސް ތަކަށް ފޮނުވާލާ އެތަނުގައި ހުރި ގޮތް ނޭގޭ މުދާތަކެއް ގިރިފުއްޓަށް ގެންގޮސް ފައި އެތަން ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްކުން އަދި އެއީ ރައީސް އިބޫ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާތިއްބާ ކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫނޭ ފުރަތަމަ ވެސް އުތުރު ތިލަފަޅުގެ އެއްބަސް ވުން ފޮރުވަން ވެގެން އަންބޮނޑި އަށް ޖަހައިގެން ނޫޅެ އެހާމަ ކުރަންވީއޭ އަދި ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯރޓް އެއްބަސްވުން ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ ހާމަކުރާށޭ