ޚަބަރު

ކުޑަފަރި ބޮޑުކޮށް މުޢިއްޒު ވެއްޖެ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ނ. ކުޑަފަރީން ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބޮޑު ތަނުން ކުރި ހޯއްދަވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ވަގުތީ ނަތީޖާތައް މިހާރު އަންނަން ފަށާފައިވާއިރު ކުޑަފަރީގެ ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ޖުމްލަ 384 މީހުން ވޯޓު ލިއިރު 226 މީހުން ވޯޓު ލާފައިވަނީ ޑރ. މުއިއްޒަށެވެ. އެމްޑީޕަިގެ ކެނޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ކުޑަފަރީން ލިބުނީ 152 ވޯޓެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކުޑަފަރިން ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯދާފައި ވަނީ ރައީސް ސޯލިހެވެ. އެގޮތުން އެ ބުރުގައި ރައީސް ސޯލިހަށް 198 ވޯޓު ލިބުނު އިރު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ލިބިފައި ވަނީ 90 ވޯޓެވެ.

  1. އިޖާބައޭ

    މަމެން ޕިންކީންގެ ދެވަނަ ވެރިކަން ވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީ މަމެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިންގެގޮތުގައޭ މަމެން އެދެނީ ރައީސް އިބޫ ހިތްވަރު އާކޮށްގެން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަން ދޫނުކޮށް އެމްޑީޕީ އާއި ގެން ކުރިއަށް ދާން މިރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ނިމުން އަންނާނެއޭ އެމްޑީޕީގައި ވެސް އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތޭ އަދި ކެމްޕެއިން ގައި ވެސް މައްސަަލަ އެއް ނެތޭ ނިމުން އައިސް ޖެހުނީއޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އެކަން ގަބޫލުކުރާށޭ ރައީސް އިބޫ ވެރިކަމަށް ކޮލިފައި ނުވީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ސަބަބަކީ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ވިއްކާލާ ރައްޔިތުންނަށް ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުންނޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމަށް ނިމުން އައީ ދިވެހިން ކުރި ބުރަމަަސައްކަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން ގުދުރަތީ ގޮތުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނީއޭ ދިވެހިން މިނިވަންކަން ހޯދަން ކުރި ދުއާ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ އިޖާބަ ކުރެއްވީއޭ

  2. ސެކްރިފައިޒް

    މަމެން ޕިންކީންގެ ކަޅުއޮށްފުންމީގެ ކައްޕިތާންގެ ދަރިވަރު މުއިއްޒު އަށް ވޯޓް ދިން ހުރިހާ ދިވެހިންނަކީ އެއީ މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ އިންޑިއާ އަތުން ހޯދާ ދިވެހިން ފަޚްރުވެރިވާ މޭފުއްޕާފައި ދެއަތް ފުޅާ ކޮށްފައި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި އުޅޭނެ ބައެއް ކަމަަށް ހަދަން ވޯޓް ދިން ހުރިހާ ކުދިން ތިޔާ ދިން ވޯޓަކީ އެއީ ވޯޓެއް ނޫނޭ އެއީ ގައުމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު ޖިހާދެކޭ ޖިހާދެކޭ އިޓްސް އަ ސެކްރިފައިޒް ސެކްރިފައިޒް އެޓް އޯލް އޯއް އޯއް އޯއް އިޓްސް އަ ސެކްރިފައިޒް އެޓް އޯލް…

  3. ޔޫރޮކްމައިވޯލްޑް

    މިއުޒިކް ޑޯޗާ އައި ލައިކް ދިސް އޯއް އޯއް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ޕިންކީންގެ ވެރިކަން އަނބުރާ އަނބުރާ އަނބުރާ އައީއޭ މިފަހަރު މަމެން ވެރިކަން ކުރާނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސިޔާސީ ބައިބައި ވުމެއް ނޯންނާނެއޭ އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދާ މިގައުމު އިންޑިއާގެ އިސްތިއުމާރުގެ ދަށުން ސަލާމަތް ކޮށް ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކޮށް ޓެކްސް އުވާލުމޭ ވީ ގޮނާ މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް…