ޚަބަރު

ނަންބޯޑު ބަދަލު ކުރިއަސް ސިޓީއަކަށް ނުވާނެ، އަމަލީ ގޮތުން ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހަދާނަން: މުޢިއްޒު

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ތަރައްޤީގެ ގޮތުން، ގދ.ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނުގައި މިއަދު، މުޢިއްޒު ވަނީ ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު މި އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ނަންބޯޑު ބަދަލު ކުރުމުން އެކަނި ސިޓީއަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި ސިޓީއަކަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ، ތިނަދުއަށް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

"ނުހެދި ހުރި މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހަދައިދޭނަން."

މުއިއްޒު ވަނީ ތިނަދޫ ސިޓީގައި 1،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ވެސް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަކަމަށްވާތީއާއި އެ މައްސަލައަކީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ އަސްލު މަސްދަރުކަމުގައިވާތީ އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދެއްވާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ތަރައްޤީއާއި އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތިނަދޫގައި އަޅާ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއެކު، އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ތިނަދޫގައި ވަޒަންވެރިވުމުގެ ހައްގާއެކު ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުން ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މުޢިއްޒު ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމެއްގައި، ރައްޔިތުންނަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޚިދުމަތްދީ، ތަރައްޤީ އަލުން އަނބުރާ ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

 1. ފުނޑޭނެއޭ

  ރައީސް އިބޫ މަމެންގެ ހިސާބު ތަކުން ދައްކަނީ ތަށް ދެވަނަ ބުރުގައި ލިބޭނީ %25 ކަމަށޭ ކުރިއަށް ވުރެން ބޮޑަށް ދަށްވެގެން ދާނެއޭ ރައީސް އިބޫ ތަގެ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސަތެއް ނެތް ކަމޭ މިހާރު އެގިގެންދަނީ ތިޔާއީ ޕައްލަންބެ ވާވައްތަރުގެ ވައުދެއް ނޫންތޭ ރައީސް އިބޫ ތިޔާ ވަނީ މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ރައީސް އިބޫ ފެއިލް ވާނެ ކަން އެއީ ހިސާބު ތަކުުން ދައްކާ ގޮތަކީ ރައީސް އިބޫ ހަތިޔާރު ބަހައްޓާ ދޫކޮށްލާ ގޮނޑި ރައީސް އިބޫ ދެވަނަ ބުރުން ފެއިލް ވެއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ

 2. ޗާބޫކުން

  އަސާސީޚިދްމަތަށް ވުރެން މުހިއްމޭ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ ހަނިމާދޫ އާއި ދައްޕަރު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ މާފިލާ ފުށި އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ ކައްދޫ އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ އައްޑޫ ގަން އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ އައްޑޫ ހިތަދޫ އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ މިހާރު އެމެން މިނިވަން ކަމުގައި ތަޅަނީ ޗާބޫކުންނޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް…

 3. ލައިފް

  ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާ ކަމުގެ އަލާމާތް ތަކޭ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީ އަދި ކުދި އާބާދީ ތަކުން ހިނި ތައް ހޮރު ތަކުން ނިކުންނަ ގޮތަށް ނިކުމެ އައިސް އެގުޅެނީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އޭ އިބޫ އާއި އެކަކު ވެސް ނުގުޅެއޭ އެމްޑީއޭ ވެސް އޮތީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ކަން މިހާރު މިދަނީ ސާބިތު ވަމުންނޭ ހުރިހާ ކުދިންނޭ މިކަމުގެ އުފަލުގައި ނަށާލާ ލަވަ ކިޔާލަން ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ޑާންސް މަމެން މަމެން މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީއޭ ނައްނާނާނަނާ ލައިފް އިޒް ލައިފް ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ޔޭއް ޔޭއް ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ހުރިހާ ކުދިން އެއް ފަހަރާ ކިޔަންވީ ކިޔަންވީ ކިޔަންވީއޭ މަމެން މަމެން މަމެން ޕިންކީން މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީއޭ ވެން ވީ އޯލް ގެޓް ޓުގެދަރ ވީއޯލް ޑޫ ދަ ބެސްޓް އެވްރީ ބޮޑީ ސިންގް ދެޓް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް….

 4. ބައިވެރިވާށޭ

  އަސާސީ ޚިދްމަތް އެއީ ސެކެންޑްރީ ކަމެކޭ ޕްރައިމަރީ ކަމަކީ އެއީ ރާްއްޖޭގެ މިނިވަންކަމޭ އިންޑިއާ އަތް ދަށުން ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރާށޭ މިކަން ކުރަން ނިކުމެ އުޅޭ އުތީމު ބަތަލުން ފަދަ ބަތަލުން ނަކީ މަމެން ޕިންކީންނޭ ހުރިހާކުދިން މިނިވަން ކަމުގެ އަލިދަންމަރު ހޯދަން ޕިންކީން ނާއިގުޅޭށޭ ގައުމު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަންކުރާށޭ ދަރިންނޭ ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް ރާއްޖެ ބަދަލުނުވާން އޮތީ ހަމަ އެކަނި މަމެން ޕިންކީން ނާއި ގުޅިގެންނޭ މިގައުމީ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ