ޚަބަރު

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ކާމިޔާބުވާތަން: ރައީސް ޞާލިޙު

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން މޮޅުވާ މަންޒަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލެއްވުމަށް ފަހުގައި، ނޫސްވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީ ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ، ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފާނެތޯ، ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލު ކުރުމުން، ރައީސް ޞާލިޙު އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދެއްވައި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކާމިޔާބުވާތަން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދުގެ ނަތީޖާ އަންނާނެ ގޮތާއި ގުޅޭ ވަކި ޕަސެންޓޭޖެއް ދަންނަވަން ދަތި ކަމަށާއި، ބައެއް މީހުން އެމްޑީޕީއާއި ގުޅެމުންދާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ޕީޕީއެމާއި ގުޅެމުންދާ ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމާ، ނަތީޖާ އަކީ ވަކި ޕަސެންޓެކޭ ދަންނަވަން ނޭނގުނު ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެބައޮތް، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާކަން." އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން، ފައިސާ ބަހާ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ދެއްވި ރައްދުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި އެމްޑީޕީން ފައިސާ ބަހާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. ހެޔޮނުވާނެއޭ

    ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އެބައޮތޭ ރައީސް އިބޫ އެބުނަނީ އެއީ ޔަގީނޭ ވޯޓް ގައި އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަނީއޭ އޭނާ ވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ހަވާލު ކޮށްފައި ވޯޓް ގަންނަން މިވަރުގެ ބޮޑެތި ވަގުންނަށް ހެޔޮނުވާނެއޭ ގައުމުގެ ވެރިކަން ދޭން ހެޔޮނުވާނެއޭ ދަރިންނޭ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ވިއްކާލާ އިންޑިއާ ބޭންކް އިން ލޯން ނަގައިގެން އެފައިސާއޭ ބަހަނީ ރައީސް އިބޫ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހޮވަން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އެއީ ގައްދާރެކޭ ރައީސް އިބޫ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ އޭނާ ހޮވަން ހެޔޮނުވާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އޭނާ އަށް އެކަކު ވެސް ވޯޓް ނުދޭތި ދީފިނަމަ ރާއްޖެއަށް ވާނީ ފަލަސްތީނަށް ވީގޮތޭ އޭނާ ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ވިއްކާލާފައޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓްނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އަށް ވޯޓް ނުލާތި ދަރިންނޭ

  2. ބަދަލުކުރާށޭ

    އުތުރު ތިލަފުއްޓަށް މިއަދު ބަރު ހަތިޔާރާއި އެކު ރޭގައި އިންޑިއާ އިން 5 ހާސް ސިފައިންގެ ބޮޑު ސިފައިންގެ ފަވްޖެއް އައިސް އެތަނުގައި މާލެ އަށް އަމާޒު ކޮށް ބޮޑު ބަޑި ބަހައްޓާ ރައީސް އިބޫ ނުހޮވުނަސް އޭނާ ވެރިކަމުގައި ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން އޭނާ ވެރިކަމުގައި ބަަހައްޓާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާ އިންޑިއާގެ 3 މިލިއަން މީހުންނަކީ އެއީ ދިވެހިރައްޔިތުން ކަމަށްހަދާ އެމެންނަށް ދެން ވޯޓް ލެވޭނެ ގޮތް ހަދާ އަލުން އަންނަ އަހަރު ވެރިކަމުގައި ހުރެގެން ވޯޓްލާ ގޮތަށް އޭނާ ވަނީ އިންޑިއާ އާއި އެކު އެއްބަސްވެ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާފައޭ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީ ހެޔޮނުވާނެއޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓަން އިންޑިއާގެ އެމްބަސީ މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރަންވީއޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓުން އެއީ މާލެ އަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ މާލެ އަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެކޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ އަކީ އެއީ ބޮޑު ނުރައްކަލެކޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލެ ސަރަހައްދުން މާފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާށޭ

  3. ވިކިލީކްސް

    4 އިނގިލި ކައިރިކޮށްފަ….. ތިބުނަނީ 4 އަށް ވޯޓުލާށޭ ދީ……