ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ ޝަރީއަތް ނިންމާލައިފި

ޙައްވާ މޫސާ ، ދެން އޮންލައިން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ

ވ. އާރަށް ކުށްޔަށް ދިނުމުގައި ރިޝްވަތު ނެންގެވުމާއި މަނީލޯންޑަރިން ކުށް ސާބިތުވެ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ  އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ހައިކޯޓުގައި މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެގޮތުން ހައިކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވި މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ފަހު ބަސް އިއްވަން ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފަހުބަސް އިއްވުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 30 މިނެޓު ދީފައެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލަމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނެތް ނަމަ މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރުމަށް ތާވަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހުކުމް ކުރުމަށް ތާވަލު ކުރާނެ ކަން ހާމަ ކުރި ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރުމަށް އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!