ޚަބަރު

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިސް އިމާމުކަން ޝައިހު ލަތީފަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ޝައިހް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

މި މަގާމަށް ޝައިހް ލަތީފު އައްޔަންކުރައްވާ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި މަގާމަށް ލަތީފު އައްޔަން ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރުގެ ފެންވަރުގައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ޝެއިހް ލަތީފް ހުންނެވީ އެ މަޤާމުގައެވެ.

Ads by Urbanco

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!