ޚަބަރު

ރައީީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް، އަދި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެމަނިކުފާނު މިކަން ހާމަކުރެއްވީމަޖިލިހުގެ މެންބަރުން ތިއްބަވާ ވަަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަކަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައެވެ.

މި މެސެޖުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚަބުގައި އެމަނިކުފާނު ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެން އަންނަ އިންތިހާބަކަށް ކުރިމަތިނުލާނެ. އަޅުގަނޑުގެ އެހެން މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ. އެކަމު ރާއްޖޭގައި ގިނައިން އުޅޭނީ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެެވެ.

ނަޝީދަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ނަޝީދު މަޖީލިހުގެ މި ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެމްޑީޕީން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

Ads by HDC
 1. އިއްބެ

  ހާދައަވަހަކަށްއަމިއްލައަށްތިޔަފިނިވީ

 2. ވެއްޓޭނެއޭ

  ބްރިޖް ތާރީޚް ގެ ކުރިން ނުނިމޭނެއޭ ވަޒީރު އެހެން ބުނި ނަމަވެސް ތިޔާ ވަޒީރު އަކީ އެއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށް އެކަމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ނޫނޭ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީން ބްރިޖް އެޅި އިރު އެމެން ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ބްރިޖް މަތީގައި އެނބުރުނު ނަމަވެސް ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔާ ސީސީސީސީ އާއި ޗައިނާގެ ވުޒާރާ ތަކާއި ގުޅިގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރިކަމެކޭ އެއީ އިންޑިއާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ކަލްޗަރ މަސައްކަތް ނުނިމުމޭ ތިޔާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 30 އަހަރު ވެސް ނުނިމޭނެއޭ އަދި ތިޔާ ބްރިޖް 10 އަހަރު ތެރޭ ބޮލަށް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު މަރުވާނެއޭ ބަލަން ތިބޭ ބަޔަކަށް މިތަން ފެންނާނެއޭ ބްރިޖް ގައި ބޭނުންކުރަނީ ދަބަރު ޖަހާފައިވާ ދަގަނޑު ތަކޭ އެއަށް ލޮނުވައި ވަދެ ތިޔާ ބްރިޖް 10 އަހަރު ތެރޭ ފުނޑިގެންދާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ތިޔާ ބްރިޖް ޖެހޭނެއޭ އެއްވަނަ ދުނިޔޭގެ ރަނގަޅު ބްރިޖް އެޅުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ކުންެފުންނަކުން ބަލާ ކޮލިޓީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކުރަން އެނޫންނަމަ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ

  • ވ ނާތަހުޒީބް އޮއްޓަރެއް ނެތް ކޮމެންޓެއް

 3. ވެއްޓޭނެއޭ

  ތިލަ މާލެ ބްރިޖް އަޅަނީ އެއީ ދުނިޔޭގެ ކޮން ސްޓޭންޑަރޑް އަކަށް ފެތޭ ގޮތަށްތޭ އެކަން ބުނެދޭން ޖެހޭނެއޭ ވަޒީރު ފެތޭ ނަމަ އެފަދަ އިދާރާ އަކުން އައިސް ބަލާ އެކަން ޔަގީންކޮށްދޭން ޖެހޭނެއޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތިޔާ ބްރިޖްގެ ފެންވަރު ދަށް ވެގެން ގޮސް 10 އަަހަރު ދުވަސް ތެރޭ ބްރިޖް މަތީ ދަތުރު ކޮށްކޮށް ތިއްބާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓިއްޖެނަމަ އެތައް ހާސް ދިވެހިންގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެންދާނެއޭ އިންޑިއާ އިން އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބްރިޖެއް ވަނީ ބޮލަށް ވެއްޓިފައޭ ފެންވަރު ދަށީއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ ތިޔާ ބްރިޖް ބޮލަށް ވެއްޓޭނެއޭ

 4. ހުސޭނުބެ

  ވާދަކުރިޔަސް ނުހޮވޭނެއެވެ. އަދި ކައިރީގައި ތިޔައުޅޭ އެކަކުވެސް ނުހޮވޭނެއެވެ. ޕާޓީވެސް ވައިވެގެން އުވިގެން ދާނެއެވެ.

 5. ބަލާށޭ

  ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ މުއިއްޒު އިސްތިއުފާ އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް މަޖްލީހުން ރުހުން ދީގެން ނުވާނެއޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސް ކޮށް ގައުމު މިދަނީ އަދުރޭގެ އާއިލާގެ 3 ހާސް މީހުންނަށް އެބަހުއްޓޭ ސަރުކާރުން މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ މަގާމް ދީފައި އެމެންނަށް މަހަކު 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހެއޭ ދެން ގައުމަށް ވާނެ ގޮތް ބަލާށޭ…

 6. ނުބެހޭނެއޭ

  ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ފިނިޝިންގް އަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދޭނަމަ މަމެން ގޯތީގައި ނަގާފައިވާ އިމާރާތް ލޯން ނަގައިގެން ހަދާފައިވާތީވެ އެލޯން ވެސް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭނެއޭ ހިލޭ ސަބަބަކީ ހިޔާ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ފިނިޝިންގް މަސައްކަތަށް ހިލޭ އެމެންނަށް ދޭ ފައިސާ އަކީ އެއީ މަމެން ވެސް އޮބާބާައްވާ ފެލާލައިގެން ކޮތަޅު ޓެކްސް އަދި އޮކްސިޖެން ޓެކްސް ނަމުގައި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން އޮބާބާއްވާ މީރާގެ ވަގުން ލައްވާ ފެލާލާފައިވާ ފައިސާއަށްވާތީއޭ ނުބެހޭނެއޭ އެގޮތަށް މާލިއްޔާގައި ހުންނަ ފައިސާ އެއީ މުއިއްޒުގެ އަމާ ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ އެއް ނޫނޭ..

 7. ޖެހޭނެއޭ

  މާލޭގައި ހުރި ސްކޫލް ތަކުގެ ތެރޭން ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ތަނެއް ސީއެޗްއެސްސީ އަކީ އަދި މަޖީދިއްޔާ އާއި ދަރުމަވަންތަ އާއި ކަލާފާނު ސްކޫލް ވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހެއޭ އެކަން ކުރާއިރު ކުރަން ޖެހޭނީ އެ ސްކޫލް އިން ކޮންމެ ސްކޫލް އަކީ އެއީ 150 ބުރީގެ އިމާރާތަށް ހެދުމޭ އަދި އެންމެ ކުޑަވެގެން ސްކޫލް ގޯތީގައި 2 ހެކްޓަރު ހުރެމެ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މިން 1 ހެކްޓަރަށް ވުރެން ކުޑަވެގެން ނުވާނެއޭ އަދި އެތަނުގައި ކުދިންގެ ދިރިއުޅުން ވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެއޭ…

 8. އައިކުޑް

  މަމެން ޕީއެނޭ މެން ވަރަށް އިތުބާރު ކުރާ ގަދަ ފަހުލަވާނެއޭ ފުއާދު ތައުފީޤު އަކީ ފޯޑު އެއީ ރާއްޖޭގައި ތަފާސް ހިސާބުގެ އިލްމުން މަތީ ފާސް ނަންގަވައިގެން އައިސް ހުރެ ފުރަތަމަ ވެސް ރާއްޖޭގައި ތަފާސް ހިސާބަކީ ހަދަން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް ކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންގާ ދީ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން މިހާރު އެދެކޭ ތަރައްގީ އަކީ އެއީ ފޯޑުގެ އާރކިޓެކްޓަރއޭ އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި ޑާއި ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…

 9. ލަވްޔޫ

  ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން މީސީދާ އީސީގެ ރައީސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގައި ސާދާ ސީދާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންކުރާތީވެ ނިކުންނަ ރީތި ނަތީޖާއޭ ފުއާދު އެއީ މަމެން ދަންނަ ޑީއެންއޭ އެކޭ ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އުފެއްދިދުވަހުން ފެށިގެން އެތަނުގައި ވޯޓްގުނުމާއި އަދި ވޯޓް ލާނެ ގޮތާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ އުސޫލު ތައް ހެދުމުގައި އިންސާފު ކުރިއަށް ނެރެގެން އެކަން ކުރުމުގައި ލާމަސީލު ނަމޫނާ އައި ޔޫޒްޑް ޓު ބިލީވް ޔޫއާރ އަ ބިއުޓިފުލް މައިންޑް ނެވަރ ލެޓް އިޓް ގޯ ނެވަރ ލެޓް އިޓް ޑައުން ޑޯން ޔޫ ގިވް އަޕް ނާއްނާނާނާ އައި ވޮން ގިވް އަޕް ނާއްނާނާނާ ލެޓް މީ ލަވް ޔޫ ލެޓް މީ ލަވް ޔޫ ލެޓް މީ ލަވް ޔޫ…

 10. ހެޔޮނުވާނެއޭ

  ތައްލީމީ ވަޒީރު އެކަމަށް ކުފޫ ހަމަނުވެއޭ އޭނާ އެއުޅެނީ ކަނޑު ނުބައިވެގެންނޭ އޭނާ ކަނޑަށް މަހަށް ނިކުތުމުން އޭނާ އަށް މަސް ނުބޭނި އެހެން މީހުން ހައްސަ ބޭނުމުން އެކަމާއި ލަދުން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭގިގެން އޭނާ ސީއެޗްއެސްސީ ހުޅުމާލެ އަށް ރައީސް އިބޫ ބަދަލު ކުރުމުން އޭނާ އަށް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެތީވެ އޭނާ މިހާރު އެގޮވަނީ ކަނޑުކޮހޭ އެފަދަ ކަނޑުކޮސް ގޮވާ މީހުން ހެޔޮނުވާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ތައްލީމީ ވަޒީރު ކަމުގައި ބަހައްޓަން ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ

 11. ގޮނާސަކްދޯ

  މުއިއްޒު އާއި އަދުރޭ އަށް މަމެން ދައްކާނަމޭ ތަމެންނަށް ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ އަލިފުބާ ވެސް ނޭގޭ ކަމަށް މަކަރާއި ހީލަތުން ތަމެން ޕީއެޗްޑީ ހެދި ނަމަވެސް ތަމެންނަށް މަމެންނާއި ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސައިގެން ކުރި ނުހޯދޭނެ ކަން ތަމެންގެ ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ހަފްތާގައި އެނގުން ވެއްޖެ ނޫންތޭ ތަމެންގެ ވެރިކަމުގެ އޮފް ކަން ކެނޑި ކޫރު އެޅެމުންނޭ ދަނީ ދެން ކޫރުން ގިނަވާ ވަރަށް އޮފް ކަން ކެނޑެމުންނޭ ދާނީ ދެން ވާނީ ކޫރުންގިނައޭ ތަމެންނަށް އެކޫރުން ނޭޅުވޭނެ ގޮތް ނެހެދޭނެއޭ ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ އިޓްސް ގޮނާ ސަކްދޯ މޭކް ނޯ މިސްޓޭކްސް…