ރިޕޯޓް

އުމުރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސޯޝަލް ހައުސިން ސްޓޭންޑާޓް މަތިކޮށްލަން ޙަމްދާން ހުރީ ތައްޔާރަށް

މުޙައްމަދު އަރީޙް ، ދެން އޮންލައިން

ވަރަށް ޅަ, ނަމަވެސް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުވެެގެން އެ ހުންނެވީ ޒުވާން ޤާބިލު މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަކެވެ. ޙަމްދާން ޝަކީލު, 32އ, މިއަދު އެހުރީ ގިނަ ދިވެހިންތަކެއްގެ އުންމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުވެގެންނެވެ. ހަމްދާންއަކީ ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެކެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު, ހަމްދާންއާ ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ހަވާލު ކުރައްވަމުން ދެއްވީ ދެ އިރުޝާދެކެވެ. އެއީ ޓޮޕް ލެވެލްގެ ސޯޝަލް ހައުސިން ފޯރުކޮށްދީ, ކުންފުންޏަކީ ދައުލަތަށް ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމެވެ.

އެކަން ކުރަން ޙަމްދާން ކުރަހާލި ޕްލޭން "ދެން"އާ ހިއްސާ ކުރިއެވެ.

ފުރަތަމަ ހަމްދާންގެ ކުޑަ ތައާރަފަކަށް ޖެހިލާނެމެވެ. އެއީ މީސްމީޑިއާ ދަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަރިތަ ނަމެކެވެ. ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ކެންޕެއިން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ހަމްދާންގެ ވަރުގަދަ ބަދަހި ޓީމެކެވެ.  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކުރިން, ޑރ. މުޢިއްޒުގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބު ކުރަން ވެސް މީސްމީޑިއާގައި ޓީމެއް އެކުލަވާލާ ހަރަކާތްތެރިވީ ހަމްދާނެވެ. ރައީސްގެ ސިޔާސަތުތައް މީސްމީޑިއާގެ ވައިގައި ހިއްޕާލާ, ރައްދު ދެއްވަން ޖެހޭ ކަންކަމުގައި ރައްދު ދެއްވާ, ދޫދެއްވަން ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދޫދެއްވަމުން, ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ތަސްވީރު މީސްމީޑިއާގައި ކުރަހައިދެމުން ދިޔަ އެއް މޭސްތިރިއަކީ ޙަމްދާނެވެ.

ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ބަލާލާއިރު, ޙަމްދާނަކީ ޕީޕީއެމްގެ ނަގާކިޔާލެވޭ މީހެކެވެ. އިދިކޮޅުގައި އޮތްއިރު ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ބޭރު ދުނިޔެއާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާށެވެ. ކޯލިޝަންގައި އޮތް ދެ ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަން މަސައްކަތެވެ. އެއާއެކުކީ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގައި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ޒުވާނުން ގޮވައިގެން އެ ފަރާތްތަކާއެކު ވަރުގަދަ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރު ބަދަލުވެ, މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރެވުނުއިރު ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވެފައި އޮތީ ހަމްދާންއާ ހަވާލު ކުރާނީ ފޮރިން ރިލޭޝަންގެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ނިންމެވީ ހަމްދާންއާ އޭނާ ޙަޔާތް އެކަމަކާ ގުޅިފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ކަމަކާ ހަލާލު ކުރާށެވެ. އުމްރާނީ ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ އިސް މަޤާމަށް ހަމްދާން އައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

ހަމްދާން "ދެން"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.. އިމޭޖްސް/ޒައީމް

ޙަމްދާނަކީ މަޝްހޫރު "ލަތީފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން"ގެ އާއިލީ ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެ ކުޑައިރު ވެސް ކުރެއްވީ އެ މަސައްކަތެކެވެ. ބައްޕައަކީ ވެސް ކާފައަކީ ވެސް ވަޑިއެކެވެ. ހަމްދާނަށް ލިބިފައިހުރި ހުރިހާ ތަޖުރިބާއެއް ލިބިފައި ހުރީ އެދާއިރާއިންނެވެ. 15 އަހަރުން ފެށިގެން ބައްޕައަށް އަތްގާތް ކޮށްދީ އުޅުނެވެ. އުނގެނި ދަސްކުރީ ވެސް އެ ދާއިރާއެވެ. އޭނާވަނީ މެލޭޝިއާގެ އިންފްރާސްސްޓްރާސްޓަރަކްޗާ ޔުނިވާސިޓީ ކުއާލަލަމްޕޫރު (އައިޔޫކޭއެލް) ގައި ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާފައެވެ. ބޭރުގައި ކިޔަވަން އުޅެމުން ވެސް ކުންފުނީގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ. ކިރިޔާ ބަންދެއް ލިބުނަސް އައިސް ހުންނަނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ހަވާލުވެގެންނެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަކީ ހަމްދާއަށް ފަރިތަ ދާއިރާއެކެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ކަންތައް އަކުރުން އަކުރަށް ކުރަން ހަމްދާއަށް އެއީ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ.

ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ސްޓޭންޑާޑް މަތިކޮށްލަން ތައްޔާރަށް

ޙަމްދާން ހުރީ އެފްޑީސީ ރަނގަޅަށް ހިންގާލަން ތައްޔާރަށެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތީ ދެ ގޮންޖެހުމެކެވެ. އެއްކަމަކީ އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރުން ވާރުތަވަމުން އައި, ދައުލަތުގެ މާ ބިޔަ ބޮޑު ބިޔަ ދަރަންޏެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ނުހިއްކާ, ނުނިންމާ އޮތް ދީފައި އޮތް ފްލެޓް ލިސްޓެވެ.

ޙަމްދާން ދެއްވީ ދެކަމަށް ވެސް ކުންފުނި ތައްޔާރަށް އޮތްކަމުގެ ޔަޤީންކަމެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން ނިގުޅައެއް ނުގަންނާނަން. ފްލެޓްތައް އަޅުގަނޑުމެން އަޅާ, އެތަންތަން ހަވާލުކުރާނަން" ޙަމްދާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޙަމްދާންގެ ޓާގެޓަކީ މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ސްޓޭންޑާންޓް މަތިކޮށްލުމެވެ. މީގެ ކުރިން ސޯޝަލް ހައުސިންއޭ ކިޔާ ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސި ބުރަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމެވެ.

"ޔުނިޓްތައް ހޭންޑް އޮވާ ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑެއް ބޭނުމެއް ނޫން, ދެން އަނެއްކާ އެތާ ފާޅުތައް ތަޅާ, ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާ, މި ހުރިހާ އަޑުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް އިވޭކަށެއް. އަޅުގަނޑުމެން ޔުނިޓްތައް ހަވާލުކުރާއިރު ހުންނާނީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. އޭގެ އިތުރަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް މި ޑިޒައިން ކުރަނީ" ހަމްދާން ވިދާޅުވީ, ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހިންގާ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޓޯޓަލް ފިނިޝިންއަކާއެކު ނިންމާދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެފްޑީސީން މިވަގުތު ކުރަމުން ދަނީ ޖުމްލަ 4,000 ފްލެޓްގެ މަސައްކަތެވެ. އެއީ 17 އަދި 18 ބުރީގެ ޖުމްލަ 32 ޓަވަރެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ 3.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭއްގައެވެ.

ފެބްރުއަރީއަށް ހަތަރު ޓަވަރު ނިންމާލަނީ

ފަހި ދިރިއުޅުމުން ޓަވަރުތައް އިމާރާތް ކުރަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ޓްރެޑިޝަނަަލް މެތޮޑާއި ޚިލާފަށް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެއީ ރެއިންފޯސްޑް ކޮންކްރީޓް މެތޮޑެވެ. މިކަން މިހެން ކުރުމުން އާއްމުކޮށް ފްލޯއެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ހޭދަވާ ދުވަސް މަދުވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް އެފްޑީސީން ދަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިތުރަށް އަވަސް ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ވިސްނާ އެކަންތައް ކުރަމުންނެވެ.

"އެންމެ ފަންޑަމެންޓަލް ލެވެލްއިން ފެށިގެން އެންމެ ޓޮޕް ލެވެލްއާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އިވެލުއޭޓް ކުރަމުން ކުދިކުދި ކަންކަން އެޑަޕްޓްކޮށްލީމަ މި އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިންޕެކްޓެއް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓައިމްލައިނަށް". ހަމްދާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިސާލަކަށް ސައިޓްގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި, ތިލަފުއްޓަށް ގެންދަން ކުރިން އޮތް ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނައީމާ މި ވާގޮތަކީ ސައިޓް ހުސްވަނީ, މިއީ އިތުރު މެޓީރިއަލް ގެނެސް, އިތުރު ޓަވަރުތައް އެކްސަލަރޭޓްކޮށްލުމަށް ލިބޭ މަގެއް"

އެފްޑީސީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ޓަވަރުތައް ނިންމާ, ހަވާލު ކުރާށެވެ. އެފްޑީސީގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ނިމޭނެއެވެ. ހަމްދާން ބޭނުންވަނީ އެ މުއްދަތަށް އިތުރު އެއްޓަވަރު ނަމަވެސް ނިންމާށެވެ. އެކަމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ހަމްދާނާއި އޭނާގެ ޓީމުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

"އިއްޔެ ވެސް އަޅުގަނޑު ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ވާހަކަ ދެއްކީ, އެއްޓަވަރު ނަމަވެސް އެ ޓައިމްލައިންއާ ފިޓްކޮށްލާފައި" ޙަމްދާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފްޑީސީގެ ހުންގާާނުގައި ޙަމްދާން ހިފައިގެން އެހުރީ އެ ކުންފުނި ދަތުރު ކުރާނެ, ކުރަން ބޭނުންވާ މަގު ރަނގަޅަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. ރައީސް މުޢިއްޒު ހަވާލުކުރެއްވި ބޮޑު ޓާސްކް ފުރިހަމަ ކުރަން ތައްޔާރަށެވެ. ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ އޭނާއަށް އެއީ މާބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ. ޙަމްދާންގެ އޮތީ ވަރަށް ސިންޕަލް އެއިމްއެކެވެ. އެއީ ސްޕީޑް ވިތްއައުޓް ކޮންޕްރޮމައިޒިން ކޮލިޓީއާއެކު, ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އީ ކުންފުނީގެ ލިސްޓުން ނަގާ, އެފްޑީސީ ބޮޑުކޮށް, މި ފަސް އަަހަރުގެ ތެރޭގައި ކެޓެގަރީ ސީގެ ކުންފުންޏަކަށް އެ ކުންފުނި ހެދުމެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. އެއްލާލާ

  މުއިއްޒު ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެފައޭ ދެން އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޚިޔާނާތްތެރިވާން ފަސް ނުޖެހޭނެއޭ އޭނާ އަވަހަށް އަޒުލް ކޮށް ނަގާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ އެއްލާލާ

 2. އަޒުލްކުރޭ

  ރައީސް ޔާމީނަށް ގައްދާރުވެފައޭ މުއިއްޒު އެހެރީ އަދި އޭނާ ހޮވި ޕާރޓީ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށް ވެސް އޭނާ އެހެރީ ހަރާމްކޯރުވެފައޭ ދެން އޭނާ ވެރިކަމުގައި ހުންނާން ނުޖެހެއޭ އޭނާ ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާ ދޭން މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ މުއިއްޒު އަޒުލްކުރޭ

 3. ބޮއިކޮޓްކުރޭ

  ކިތަންމެ ވަރަށް މިހާރު ނޫހުގައި ތިބޭ ވަގުންތައް ސަރުކާރުގެ ބަތާ ކައިގެން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ކޮމެންޓްސް ތައް ފަޒީނާ އަހްމަދު ފަދަ ބޮޑެތި ވަގުން ތައް ނޫސްވެރިންގެ ނަން އަޅުވައިގެން ވަގު ނޫސް އާރޓިކަލްސް ތައް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދީގެން ލިޔަމުން ދިޔަނަމަވެސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީ މިހާރު ތާއީދެއް ނެތް ސަރުކާރެކޭ ހަމަ އެމްޑީޕީން މުއިއްޒު އަޒުލްކުރާނެއޭ އޭނާ އަށް އެކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ މުއިއްޒު ޖެހޭނީ ހަމަ އިސްތިއުފާ ދޭން މުއިއްޒު އިސްތިއުފާ މިހާރު ނޫސް ބޮއިކޮޓް ކުރޭ ބޮއިކޮޓްކުރޭ

 4. ދުރަށްދާށޭ

  ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ބަރުބާދު އެއީ މުނާފިގުންނޭ އަދުރޭ އާއި މުއިއްޒު އާއި ރައްޔިތުން ގާތްވާން ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ ވެރިކަމަށް ގެނެސްދިން ރައީސް ޔާމީން ކަރަށް ފައިން އަރާ މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދަން އޭނާ ނެރޭ ވަގުން ތަކަށް ވޯޓް ދިނުން އެއީ މިގައުމު މުނާފިގުން އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމޭ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އެއީ މުނާފިގުންނޭ އެމެންނާއި ދުރަށްދާށޭ އަދުރޭ މުއިއްޒު އެއީ ދެ މުނާފިގުންނޭ އެމެންނާއި ދުރަށްދާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދުރަށްދާށޭ އެއީ މުނާފިގުންނޭ ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ މުނާފިގުންނާއި ދުރަށްދާށޭ

 5. ވަކިކުރާށޭ

  ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ދުވާލަކު އެތައް ހާސް މީހުންނަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަން ބަހައިގެން މަޖްލީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު އެއީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ހުރި ފައިސާ އެމެން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ބަހާލަމުންދިއުމޭ މީ ކުރަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ކަންކަމެއް ނޫނޭ މިމެން މިކުރަމުންދާ ވައްކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ވެސް އެމްޑީޕީން މިއަދު އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނާއި ގައުމުގެ ހައްގުގައި ތެދުވެ އެމެން ޒިންމާ ތަކުން ދުރުކޮށް ގައުމަށް އިޚްލާސްތެރި ބަޔަކާއި ގައުމު ހަވާލުކުރާށޭ އެނޫންނަމަ މުއިއްޒު ފުނޑާލާނެއޭ މިގައުމު ހެޔޮނުވާނެއޭ އޭނާ އެމަގާމުން ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ

 6. ސޮރީނައު

  ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން 357 ފޯރމް ހުށައެޅިނަމަވެސް މިފަހަރު އެއްވަނަ ނަގާނީ އެމްޑީޕީއޭ ދެވަނަ އަށް ދާނީ ޕީއެންއެފް ތިން ވަނަ އަށް ދާނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓުންނޭ އަދި ހަތަރު ވަނަ އަށް ދާނީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއޭ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އަށް ޖުމްލަ ލިބޭނީ 3 ގޮނޑިއޭ އަދުރޭ އަށް އަދުރޭގެ ދާއިރާ ވެސް ނުލިބޭނެއޭ ބަލަންތިބޭތި މަމެން ޖަހާ މަޅި ތައް އަދުރޭ އަށް ނުވެސް އިނގޭނެއޭ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ އަލިފުބާ ވެސް އަދުރޭ އަށް ނޭގޭނެއޭ އަދުރޭ ބަލާތި ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހަށް ވާ ގޮތް މަޖްލީހުން ރުހުންދޭއިރު ދެން އެއަށް ފަހު އަންނަ ލޮޅުން ތަކުން އަރައިނުގަނެވިގެން އުޅެނި ކޮށް އެމްޑީޕީ އާއި ޕީއެންއެފް ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ކާމިޔާބު ކުރާނަމޭ އެއަށް ފަހު ދެން ނަގާ ރާޅުން އަދުރޭ އާއި މުއިއްޒު ކުޑަ ކަކޫ މައްޗަށް ތިރި ކުރާނެއޭ ތަމެން ރާއްޖެތެރެެއަށާއި މާލެ އަށް މަޖްލީސް ކެމްޕެއިނަށް ނިކުތުމުން ތަމެން ބަލަންތިބޭތި މިނޫން ގޮތެއް ވޭތޯ ޔޫ ގޮޓާ ގޯ އެން އެންގްރީ އެޓް އޯލް އޮފް ޔާންޓޭ އޮނެސްޓީ ޔޫ ނޯ އައި ޓްރައި ބަޓް އައި ޑޯންޓް ޑޫ ޓޫ ވެލް ވިދް އެޕޮލޮޖީސް އައި ހޮޕް ޔޫ ޑޯން ރަން އައުޓް އޮފް ޓައިމް ކުޑް ސަމްވަން ކޯލް އަ ރެފްރީ ކޮޒް އައި ޖަސްޓް ނީޑް ވަން މޯރ ޝޮޓް އޮފް ޝޮކް އެން އޯވް އައި ނޯ ޔޫ ނޯ ދެޓް ޔޫ މޭޑް ދޯސް މިސްޓޭކްސް ވަންސް އޯރ ޓްވައިސް ބައި ވަންސް އޯރ ޓްވައިސް އައި މީން މޭބި އަ ކަޕްލް އޮފް ހަންޑްރެޑް ޓައިމްސް ޔޭއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 7. ބޮޑުވަގެކޭ

  މުއިއްޒު އާއި އޭނާގެ ނައިބް އަޒުލް ކުރާވަރު ވެއްޖެއޭ ވެރިކަމަށް 3 މަސްވަނީއޭ 8 ހާސް މީހުންނަށް ސިޔާސީ މަގާމް ތައް ޚާއްސަ ކޮށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަން ދިން އިރު އަދިވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި އަދަދެއް އަދި އެއް ކުރީ ސަރުކާރުން ގައުމު ވިއްކާލަން ވެގެން އިންޑިއާ އާއި އެކު ހަދާފައިވާ އެތައް ހާސް ވަގު އެއްބަސްވުން ތައް ވެސް ހާމަކުރެވުނީ އެއް ނޫނޭ ކަމަކީ އެއްބަސްވުން ތައް ދައްކައިގެން އިންޑިއާ ބްލެކް މެއިލް ކޮށްގެން މަޖްލީސް އިންތިޚާބަށް ފައިސާހޯދުމޭ މުޅިންވައްކަމޭ މުއިއްޒު ކުރަނީ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ