ޚަބަރު

ފަރުކޮޅުފުށީގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މިރޭ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ހަވާ އަރުވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ ހަވާ އަރުވަން ހަަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ ފަރުކޮޅުފުށީގެ ބޭރުން  22:00ގައި ކަމަށާއި ހަވާ އަރުވާނީ 3 މިނެޓަށް ކަމަށެވެ.

މިރޭ ހަވާއަރުވަނީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ބާއްވާ ޕްރައިވެޓް ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޕްރައިވެޓް އިވެންޓަކަށްނަމަ ހަވާއަރުވައި ދެނީ ކޮންމެ މިނިޓަކަށް  ގާތްގަނޑަކަށް 600 ޑޮލަރާއި 1،000 ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މީގެ ކުރިންވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ތަފާތު ޙަފްލާތަކުގައި މާލެއާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައިވެސް ހަވާ އަރުވައިދީފައިވެއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!