ޚަބަރު

ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރަށް ޖެހި ވަޑައިގެން ނަޝީދު، ސިޔާސީ ޒުވާބަކާއި އެކު އަނބުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް

ފައިނާ ފާއިޒް ، ދެން އޮންލައިން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރަށް ޖެހި ވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ސިޔާސީ ޒުވާބަކާއި އެކު އަނބުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދުރުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by MWSC

ނަޝީދުގެ ނުރަސްމީ އެކްސް އެކައުންޓުގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެގައި ވިދާޅުވުވެފައި ވަނީ މި ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވާން އެންމެ ކުޅަދާނަ ވަނީ އެންމެ ކުރީސްހުރެ އެކަން ކުރަމުން އައި މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބަޔަކީ އެމަނިކުފާނު އަލަށް އުފެއްދެވި ޕާޓީ ކަމަށް ވާ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ކަމަށް ވެސް އެ ޕޯސްޓުގައި ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައިއެވެ.

https://twitter.com/anedhivehirajje/status/1778695483977818327

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަކީ 2023 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ޖެހުނު ހަމަނުޖެހުމަކާއި ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ، ޕާޓީއިން ވަކިވެ ވަޑައިގެން، ރައީސް ނަޝީދު އަމިއްލަފުޅަށް އަމިއްލައަށް އުފެއްދެވި ޕާޓީއެކެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މިޙާރު އަންނަނީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބޭނުމުގައި ޕާޓީއަށް ފާރަވެރިވުން ދޫކޮށްލާފައިކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންޓްރެކްޓޫގެ ބޭނުމުގައި އުޅުއްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ތިލަފަތް މިހާރު އޮތީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަތުގައި ކަމަށެވެ.

"އަސްލު އެމްޑީޕީ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން،"

މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ގެނެވެން އޮތީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ވޯޓު ދީގެން ކަމަށާއި ސަރުކާރަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފާރަވެރި ވެވެން އޮތީ ކުރިން ވެސް އެކަމުގައި އުޅުން މީހުންނަށް ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ކުރީގެ ރައިސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަލަށް އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓު (ޕީއެންއެފް)އިން ވެސް ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވަމުން އަންނަކަމަށް ބުނަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ނުކުރާނަމޭ

  އެއާރޕޯރޓް ގައި ޕަރސެންޖަރުންނަށް ހުންނަ ޖެޓީ ތަކަކީ ދަބަރު ޖަހާފައިވާ ދަގނަޑު ތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ޖެޓީ ތައް ރިސޯރޓް ތަކުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ކޮންކްރީޓް ކޮލަމްސް ތަކަށް ހަދާ އަދި ޖެޓީ ތައް މިހާރު ހުރި ވަރަށް ވުރެން ދެ ގުނަ ފުޅާ ކޮށް ހަދާ ހުރިހާ ޖެޓީ ތަކަކީ ހިޔާ ކުރެވިފައިވާ ޖެޓީ ތަކަކަށް ނެހެދެންވީ މީ އެމްއޭސީއެލްގެ ޕްލޭނިންގް ޑިޕާރޓްމެންޓް އުނގުން ވިސްނާ ކަމުގެ އަލިގަދަ ދަލީލު ތަކޭ އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ ޕްލޭނިންގް ދަންނަ މީހެއްތޭ ބުނެދީ މަމެންނަށް އޭނާ އަކީ އެއީ ދަކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެކޭ އޭނާ އަށް ނޭގޭނެއޭ މިފަދަ ކަންކަން ނޭގޭނެއޭ ހެވޭ ހުރިހާ ދިވެހިން އޭނާ އަށް އިނގޭނެއޭ ބުންނަސް މަމެން އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ

 2. ބަދައްވާ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ކޮލޭޓްރަލް ޑެމޭޖް އޭނާ އުޅެނީ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖެ ވިއްކައިގެން އިޒްރޭލު މީހުން ފަލަސްތީނަށް ވެރިވެގަތް ގޮތަށް ރާއްޖެ އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާ އޭނާ ވެރިކަމުގައި ހުންނަން ވެގެންނޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ޑީއެންއޭ އަކީ އެއީ ދިވެހި ޑީއެންއޭ އެއް ނޫނޭ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަކީ އެއީ ހަމަ އެކަނި ދިވެހިންނަށް ދެއްކުމަށް ތިބި ބަޔެކޭ ކެނެރީނެ ނަޝީދު ނިސްބަތްވަނީ އިންޑިއާގެ ކަންނަނޫރުން އައި މީހަކަށޭ އެއީ ދިވެހި ޑީއެންއޭ އެއް ނޫނޭ ދިވެހިންނަކީ އެއީ ގައި ގައި މަކުނުގައި ހުންނަ ގޮތަށް އިސްތަށި ހުންނަ ބައެއް ނޫނޭ އެނުވާނެއޭ އޮރިޖިނަލް ދިވެހި ޑީއެންއޭ އަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާ ރާއްޖެ ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް ބަދަލު ކުރަން އުޅުނު ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ އޭނާ އަށް އެވަނީ ރަނގަޅަށޭ ކޮބާ ދެން ކަލޭ ކަނާތަށް ނޭގި ވާތުން ކަންކުރާނަމޭ ބުނެ ދެއްކި ކުފުރުވާ ވާހަަކަ އަނބުރާ ތައް އައިސް ޖެހުނީމާ އެކަމުން ސަލާމަތް ވެބަލަ ތަ ތިޔާ އޮތީ ގޮސް އެފްރިކާގެ ޖަންގައްޔަކަށް ގެންގޮސްފައޭ ގަމާރު ބީތާއާ ތިޔާއީ ދިވެހިންގެ ބައްދުއާއޭ ތިޔާ އޮތީ ތައް ޖެހިފައި ދެން ތަ ބަލައްޗޭ ހިންނަވަރޭ އަށްވާ ގޮތް ތަ ބަލައްޗޭ ރީއްޗަށް ދެން ތަ ބަލައްޗޭ ދިވެހި މޭސްތިރިއަށް ވީގޮތޭ އެމްޑީޕީ އަށް ވާނީ އެކަން ތައް ދައްކުވަމުންނޭ ދަނީ ތަދެން ވެސް ޝަހާދަތް ކިޔާ އީމާން ވާން ދަނެގަންނަންވީއޭ ބަދައްވާ…

 3. ނުރައްކަލޭ

  ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ކުރިއަރައިގެންދާ ތަން ބަލަން ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ އަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެއޭ މީ ހިސްޓްރީ ބުނެދޭ ހަގީގަތަކީ މިގޮތުން ބަލާއިރު ޓެކްސީ ތަކަށް ސީދާ އައިސް ޓާރމިނަލް ބުޑަށް ކައިރިކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުން އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ އެއާރޕޯރޓަށް ޓެކްސީ ތަކަށް އާދެވެެން ޖެހޭނީ ބްރިޖް ބުޑާއި ހަމައަށް ދެން އެތަނުން އެއާރޕޯރޓް ޓާރމިނަލް އާއި ހަމައަށް މީހުން އަންނަން ޖެހޭނީ ހިނގާފައި ނުވަތަ އެއާރޕޯރޓްގެ ވެހިކަލަކުން އެމެން ގެނެސްދޭން ޖެހޭނީ އެނޫންނަމަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ އެއް އިންޑިއާ އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ދިވެހި ޕާރޓޭން ލައްވާ ކުރަން ފަސްނުޖެހޭނެއޭ އިންޑިއާ އަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެކޭ

 4. ތަމެންދޯ

  އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަކީ އެއީ މުރުތައްދު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕާރޓީގެ އުސޫލު ތައް ކުރިއަރުވާ ޕާރޓީ އެކޭ އެމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެމެން ކުރީވެސް މުރުތައްދު ޑިވެލޮޕްމެންޓް މަޝްރޫއު ތަކޭ އެގޮތުން ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ގައި ހިންނަވަރޭ ބޭންދި ގަލެއް ވެސް ނީންނާނެއޭ އޭނާ އުޅުނީ ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ގުޅިގެން ޖީއެމްއާރަށް ވިއްކާލާ ކަޓް ކާން ވެގެންނޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ގަޓް ރައީސް ޔާންޓޭ ވެރިކަމުގައި ހުރި ނަމަ މިހާރު އޮންނާނީ ސިފައިން ނެރެގެން ނަމަވެސް އެއާރޕޯރޓް އޮންނާނީ ނިންމާފައޭ މުއިއްޒު އަކީ އަންހެން ދުޅަައިގެ ރުނޑިކާޅަކަށްވާތީއޭ އޭނާ އަށް މިއަދާއި ހަމައަށް އައި އިރު ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސް އޮތީދޯ…

 5. ނުވާނެއޭ

  މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް 6 މަސް ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު އެއާރޕޯރޓްގެ ޓާރމިނަލް ނުނިމުން އެއީ މުއިއްޒު އަކީ ވެސް ސްލޯ އަދި އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ވިސްނާ ފިރިހެންވަންތަ އުސޫލު ގެންގުޅޭ މީހެއް ނޫން ކަމޭ އެގިގެން ގޮސް ފައިވަނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ގޮތަށް އެހެން މީހުން ބަދުނާމު ކުރުމޭ މުއިއްޒު ވެސް ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ރައީސް ޔާންޓޭ ހުރި ނަމަ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް އޮންނާނީ އެއާރޕޯރޓް ނިންމާފައޭ މުއިއްޒު އަށް ނުވާނެއޭ އެއީ އަންހެންދުޅައިގެ މީހެކޭ އޭނާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ މާލޭގެ މަގުތައް ވަގަށް ވިއްކައިގެން އަދުރޭ އަށް ކަޓް ދީގެން ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ފޭރިގަތުމޭ އެނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އެރުނޑިކާޅަށް ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ

 6. ވައިކާންޓް

  ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ތެޔޮ ފުނަދޫ އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ވުރެން މާބޮޑު ތަން ޚަރަދުކުޑަވާނެއޭ ފޭދޫ ފިނޮޅު އިރުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ އެތަނާއި މާލެ އަދި އެތަނާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އެޅިނަމަވެސް ސަބަބަކީ ތެޔޮ ފުނަދޫގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޓައިމް ވެލިއު ފޯރ މަނީގެ ތިއަރީ ދަށުން ހަދާނަމަ 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެއޭ ތަނެއް ހަދާ އަދި ފުނަދޫ އަލަށް ހެދުން އެއީ ޚަރަދު ބޮޑުވެ ވަގުތުވެސް އެކަމަށް ދާނެއޭ ވަގުތު ދިގުވުމުން ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނަށް ހީވަނީ އެއީ މަޝްރޫއުގެ އަގުބޮޑު ނުވާނޭ ކަމަށް އެހެން ނޫނޭ ވާނީ މަޝްރޫެއުގެ އަގުބޮޑުވާނެއޭ އޭގައި އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ކަންކަން ވަދެ އަދި ޓީވީއެމް ތިއަރީގެ ދަށުން ޓައިމް ވެލިއު ފޯރ މަނީ ހިސާބު ހެދުމުން ތެޔޮ ފުނަދޫ އެއާރޕޯރޓަށް އެނެކްސް ކުރުން އެއީ ފައިސާގެ ގޮތުން ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ބިޒްނެސް ޕްލޭނެއް ހަދާފައި ނެތް ކަން މަމެން ހުވާކޮށްގަައި ބުނަމޭ ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ އައި ތިންކް އެބައުޓް އިޓް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ އައި ތިންކް އެބައުޓް އިޓް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ބޭބީ އައި އޭމް ޑައިންގް އޯވަރ ހިއަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…

 7. ވައިކާންޓް

  މީގެ 58 އަހަރު ކުރިން ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ރައީސް ނާސިރު އާއި ކޮލި އަލިމަނިކު މެން ފެށުމުން އެއިރު ވެސް ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް މަލާމާތް ކުރިއޭ އެމެން ބުނީ ދެން ހަކެނައިން ދަތުރު ކުރަން ކޮންމެހެން އެއާރޕޯރޓެއް ހަދައިގެން ނުހިންގޭނެ ކަމަށޭ ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓު ފެެއްޓެވީ ރައީސް ނާސިރު ދެން އެއެއަރޕޯރޓް އެއީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަނަކަށް ހަދަން ފެށީ ރައީސް ޔާމީނޭ މީއޭ ވެލާނާ އެއަރޕޯރޓްގެ ދެ ބަތަލުންނަކީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުވީ އެއަރޕޯރޓް ފުނޑާލި މީހަކަށޭ އޭނާގެ ތާރީޚް ލިޔާނަމަ ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ގެ ބައި ލިޔެވޭނީ ކަޅު ހަސަން ރަސްގެފާނު ތާރީޚް ލިޔުނު ގޮތަށޭ އޭނާ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަދުއްވެކޭ އޭނާ އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ވޯޓް އިން ވައްކަންކޮށްގެން ފާނުވިނަމަ މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ސަލާމް ޖަހަން ނުޖެހޭނެއޭ ދިވެހިން ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އައި ސީ ދިސް ކެނެރީގެ އިޑިއަޓް ފޭސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އައި ސީ ދިސް ކެނެރީގެ އިޑިއަޓް ފޭސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އައި ސީ ދިސް ކެނެރީގެ އިޑިއަޓް ފޭސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އައި ސީ ދިސް ކެނެރީގެ އިޑިއަޓް ފޭސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…

 8. ވައިކާންޓް

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވަނީ އެއީ ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް އިން ކަމަށްވާއިރު އެކަން ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި އަދި އޭނާ ގެންގުޅުނު ބޯއި ކަމަށްވާ ހިންނަވަރު އިބޫ އަށް ނޭގުން އެއީ އެ ދެމީހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް އެއާރޕޯރޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ނެތް ކަން ތާރީޚް ލިޔާއިރު ލިޔާނެތީއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަދި ހިންނަވަރު އިބޫ ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނެއޭ އަދު 5 އަހަރު ސަރުކާރާއި މަޖްލީސް ދިނުމުން އެއާރޕޯރޓް ތަރައްގީ އަށް ގަލެއްވެސް ނެތޭ ބޭއްވިފައި ދިވެހިންގެ ތަރައްގީގެ ދުޝްމަނުންނޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި އަދި ހިންނަވަރު އެއް ހިއްސު މަދު ޗޯރު އިބޫ އަކީ ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އައި ސީ ދީސް ބްލަޑީ ބާސްޓަރޑްސް ފޭސެސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އައި ސީ ދީސް ބްލަޑީ ބާސްޓަރޑްސް ފޭސެސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އައި ސީ ދީސް ބްލަޑީ ބާސްޓަރޑްސް ފޭސެސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އައި ސީ ދީސް ބްލަޑީ ބާސްޓަރޑްސް ފޭސެސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް އޯއް ބޭބީ އަައި އޭމް ޑައިންގް އޯވަރ ހިއަރ ވައިކާންޓް އައި ބްރީދް އޯއް ބޭބީ އައި އޭމް ޑައިން އޯވަރ ހިއަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 9. ވައިކާންޓް

  ކޮބާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަދި ހިންނަވަރު އިބޫ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ އިންޑިއާ އާއި ނުލައި އެއާރޕޯރޓް ތަރައްގީ ކުރާ ތަން ތަމެން ދެން މަހަށްދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށްދޭބަލަ ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެން އެވަރ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ޓޯކް އޮފް ޖީއެމްއާރު ކަޓް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ބޭބީ އައި އޭމް ޑައިންގް އޯވަރ ހިއަރ ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 10. ވައިކާންޓް

  ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ގައި އާންމު ހޮަޓަލަކަށް މިހުންނަނީ އެންމެ ހޮޓަލެކޭ އެއީ އެކަން ވާން ޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫނޭ އެއާރޕޯރޓް ގައި ހޮޓަލުގެ އުތުރުން އޮތް ބޭނުން ނުކުރާ ބޮޑު ބިން އެމްޓީސީސީ އަށް ދީގެން އެތަނުން 1 ހެކްޓަރު ބިން ނަގާ އެތަން 25 ބުރިއަށް ހަދާ އެތަނުގައި އާންމު ހޮޓާ ތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކުގައި ޚިދްމަތް ދޭން ފަށާށޭ ރާއްޖެތެރޭން އަންނަ ނިކަމެއްޗަކު އެހޮޓަލަކަށް ވަދެ ބަތްތައްޓަކާއި ރިހަކޮޅެއް ކާލުމުން ދަވާލަނީ 100 ރުފިޔާގެ އަގުންނޭ މީ ސީދާ އައްޑޫ ބޮޑު ވަގު ބުރުޒު އަޒީ ވެލާނާ އެއަރޕޯރޓްގެ ބޮޑުންނަށް ތިބޭ ބޮޑެތި ވަގުންނާއި ގުޅިގެން އާންމުން ލޫޓުވަނީއޭ މިކަން ހުއްޓުވާށޭ ދިމްޔާތޭ ކަލޭ މިކަން ހުއްޓުވާށޭ ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ ދީސް ތީވްސް ފްރޮމް އައްޑޫ ލޫޓިންގް އަސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ ދީސް ތީވްސް ފްރޮމް އައްޑޫ ލޫޓިންގް އަސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ ދީސް ތީވްސް ފްރޮމް އައްޑޫ ލޫޓިންގް އަސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް އޯއް ބޭބީ އައި އޭމް ޑައިންގް އޯވަރ ހިއަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 11. ވައިކާންޓް

  ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި ވެރިންގެ ތެރޭން ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓްގެ ތަރައްގީ އިން އެންމެ ކްރެޑިޓެއް ވެސް ނުލިބޭނެ ދެ ވެރިންނަކީ އެއީ ހިންނަވަރު ނޫރާނީއާގެ އިބޫ އާއި ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިދެމީހުންނޭ އެ ދެމީހުންނަށް ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓްގެ ތަރައްގީން އެއްވެސް ކްރެޑިޓެއް ނުލިބޭނެއޭ ދެން އެއަރޕޯރޓް ވިއްކާލަން ވެގެން ޑީލް ހެދި އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން މިހާރު އެމްއޭސީއެލް ބޯރޑް ގައި ހުންނަން ޖެހެނީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ މުއިއްޒު އަށް މިނޫން މީހަކު ނުފެންނަނީތޭ ރޯދަ މަހު ކުރު ސޯޓް ބުރި ލައިގެން މާލޭގައި ނަމާދު ވަގުތު އުޅޭ ބަދައްްވެކޭ އެއީ ތިޔާ ބުނާ އިބްރާހިމް ނޫރައްދީނަކީ އޭނާ މިހާރު ބޭރުކުރާށޭ އެމްއޭސީއެލް ބޯރޑް އިން އެއީ ދީން ގަބޫލުނުކުރާ ބަގައޭ އެމެން އެއާރޕޯރޓް ބޯރޑް އިން ބޭރުކުރާށޭ އެނޫންނަމަ އެމެންގެ ޖަނގިޔާ ގަނޑު ރަބަރު ކަނޑައިގެން ދާވަރު ކުރާނަމޭ މުއިއްޒު ހުވައޭ މިވަރު ކުރާނަމޭ އެމެން އޮރިޔާން ނުކުރަނީސް އެެމްއޭސީއެލް ބޯރޑް އިން އެވަގުން ތައް ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ބޭރުކުރާށޭ ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ އައި ސީ ދީސް ބާސްޓަރޑްސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ އައި ސީ ދީސް ބާސްޓަރޑްސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ އައި ސީ ދީސް ބާސްޓަރޑްސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވެންއެވަރ އައި ސީ ދީސް ބާސްޓަރޑްސް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް ވައި ކާންޓް އައި ބްރީދް އޯއް ބޭބީ އައި އޭމް ޑައިންގް އޯވަރ ހިއަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 12. ފެންނަނީއޭ

  މިއަދު މިފެނިގެންދަނީ މީގެ 58 އަހަރު ކުރިން އެއިރު ރައީސަކަށް ހުންނެވި މަރްހޫމް ނާސިރުގެ ހިތްވަރާއި ފަންވަރު އަދި ވަތަން ދެކެ ލޯބިވި މިންވަރު އިނގިރޭސިން ރާއްޖޭން ބޭލުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ އެއީ އެއަރޕޯރޓް ހެދުން އިނގިރޭސިން ބާލަންވީމާ އެމެން ސިވިލިއަނުންނަށް ހަދާ އެމެން ރާއްޖޭގައި ނުބައިތިއްބައޭ މީ ހަގީގީ ވެރިންނަކީ އަދު ގެ ވެރިން އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ބުނުމުން އެމެން ޔުނިފޯރމް ބާލުވާފައި ގަންޖުފަރާސް ލައްވާފައި އެމެންނަށް ދިނީ ހުއްދައޭ މީ މުނާފިގުންނާއި އަދި އީމާންތެރިންނާއި ހުރި ތަފާތު އަދު މިދަނީ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ ފެންނަމުންނޭ