ޚަބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ޑިމޮކްރެޓްސް ކެންޑިޑޭޓްގެ ތާއިދު ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް

ފައިނާ ފާއިޒް ، ދެން އޮންލައިން

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓު ލީލާ އިބްރާހީމްމަނިކު، ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓު ހަނާން މުހައްމަދު ރަޝީދަށް ތާއީދުކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ކެންޑިޑޭޓު، ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނިީ މިރޭ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު، ހަނާންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ހޯމް މިސްޓަރު އަލީ އިހުސާނު އާއި ލީލާއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިހުސާން ވަނީ ހަނާންއަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ލީލާ ނިންމެވި ނިންމުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިއެވެ.

ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕިގެ ސަރުކާރުގައި ލީލާ ވަނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ފަހު ޕާޓީގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުން އެ މާގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ފަހު ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ގުޅުވަޑައިގެންފައިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ޕީއެންސީއިން ފަސް މީހުން ވާދަކޮށްފައި ވާއިރު، ޕްރައިމަރީއިން ލީލާ މި ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ 523 ވޯޓުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!