ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދެ ސަފީރަކަށް ރުހުންދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ދެން ބާއްވާނީ އީދު ބަންދަށް ފަހު

އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރުމުގެ ކުރިން އިގްތިޞާދީ ގެއްލުން ވަޒަންކުރަން ގޮވާލައިފި

އެމްޑީޕީން ރުހުން ނުދިން ތިން ވަޒީރުންނަށް 20 ވަނަ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

އިންޑިއާ އެއްބަސްވުންތައް ބަލަން 241 ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާ ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ބާވައިލެއްވި ދީނެއްގެ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ, އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރާ ބިލާ ގާސިމް ދެކޮޅު

މީކާއިލް އެދިވަޑައިގަތީ ސިޔާސީ ވިސްނުން އެއްކިބާކޮށް, އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން

މާލީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ވަޒީރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ބިލު ބޭރުކުރިޔަސް އެންމެންނަށް ގޯތި ލިބޭނެ: ޕީއެންސީ

ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް މެމްބަރު ޝުޖާއު

ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތި ހަވާލުކުރަން ލާޒިމްކުރާ ބިލު ބޭރުކޮށްލައިފި

241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ސަލީމް، މާލިއްޔަތަށް ގާސިމް 

ޖޭއެސްސީއަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކަށް ރިޒާ

ތިން ވަޒީރުންގެ ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އައްޑޫއަށް ފެނުގެ މައްސަަލަ ދިމާވަނީ އިހުމާލުން، ފެނަކައިން ކުރީ ވައްކަން: ޝުޖާޢު

ހިދުމަތްތައް ހޯދަން މެންބަރުން ގާތު ސަލާން ޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނަން: އަޒާން

އަބްދުއްރަހީމް ދެއްވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރު ފުރިހަމަކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން