ރިޕޯޓް

މިއީ އަހަރެންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ: މިއަދު ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ ދުވަހަކުވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ސަބަބެއް ނޫން

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ކަޅުފޮއި އަނދިރި ރެއެކެވެ. ފަނޑު އަލިކަމެއް ފަތުރަމުން ދިޔަ ހުޅެވިހަނދު ވެސް ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޮއްސިއްޖެއެވެ. ރައްޓެހި ކުދިންތަކަކާ އެކު އަހަރެން އުޅުނީ ރަށު ގޮނޑުދޮށަށް މަސްބާނަން ގޮހެވެ.ކުއްލިއަކަށް ވައިގަދަވެފައި ވާރޭ ވެހެން ފެށީ އަހަރެމެން އެތާނގައި ތިއްބައެވެ. ވާރޭ ބޯކޮށްލުމުން އެންމެންގެ ފޯނުތައް ހިފައިގެން އަހަރެން ގަހެއްގެ ހިޔަލަށް ޖެހިލީމެވެ. ތެމޭ ވަރަކަށް އެ ގަސްދޮށަށް ވާރޭއެއް ނުވެހެއެވެ.

އާލިމް އަހަރެންނަށް ގުޅީ އަހަރެން އެތާނގައި ހުއްޓައެވެ. އާލިމްއަކީ އަހަރެންގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެކެވެ. ރީތިކޮށް ލިޔާ މޮޅު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ގުޅީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތަށް ބިނާކޮށް އޭނަ ލިޔުނު އާޓިކަލް ޕަބްލިޝްކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނާށެވެ. ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ ކުރިން އަހަރެންނަށް އެ ލިޔުން ކިޔާލަން ފޮނުވާލުމަށް އެދުނީމެވެ.

މަސްބާނާ ނިމިގެން ގެއަށް ދިޔައިރު ވަރަށް ލަސްވެސް ވެއްޖެއެވެ. ގެއަށް ގޮސް އޮންލައިން ވީއިރު އެ ލިޔުން އާލިމް ވަނީ އަހަރެންނަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަހަރެން އެލިޔުން ކިޔައިލީމެވެ. އަހަރެންގެ ޙަޔާތާއި ގުޅުވާ އެލިޔުނު އާޓިކަލް އިން އަހަރެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ނުދިޔައީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. އަހަރެންގެ އެ ކަޅުއަނދިރި މާޒީއަށް ނަފްސު ދަމައިގެން ކަހަލައެވެ.

އަހަރެންނަކީ ލޯބީގައި މާ ކާމިޔާބު މީހެއް ނޫނެވެ. ލޯބިވާ މީހާ ނުލިބުނަސް ސްކޫލު ދައުރުގައިވެސް "ކްރަޝް" އެއް އަހަރެންގެ ވެސް ހުރެއެވެ. އެއީ އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވީ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންނަށް އޭނާ ނުލިބުނީ އަހަރެންގެ ފިނޑިކަމުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން ނުކެރޭތީއޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުރޯ ދަރިއަކަށް ކިރެއް ނުލިބޭނެތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެން ކުއްޖަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ އުމުރުން 18 އަހަރުގައެވެ. އެކުއްޖާއާ ރައްޓެހިވީކީ ލޯބިވާތީކީ އެއްވެސް ނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް ވެސް ބިޓުން ވާކަން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަންގައިދިނުމަށެވެ. އެހެނަސް ރައްޓެހި ވެވުނީތީ އެކުގައި އުޅެން ވެސް ބޭނުންވިއެވެ. ލޯބިވެވޭތޯ އަހަރެން ވެސް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް އެގުޅުން ދެމިއޮތީ މަހެއް ވަންދެންނެވެ. އޭނާގެ އާއިލާ އެގުޅުމަށް ނުރުހުމުން އަހަރެން އެގުޅުމަށް ނިމުން ގެނައީމެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އަންހެން ކުއްޖަކާ އެގޮތަށް ވާހަކަ ނުދައްކާ އަހަރެން ހުރީމެވެ. އެހެން ހުއްޓާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުނު ކުއްޖަކުދެކެ އަހަރެންނަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ލޯބިވެވިއްޖެއެވެ. މިފަހަރު ފަސްޖެހޭކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ލަދަކާހުރެ ތަދެއް ނުފިލާނެތާއެވެ. ވާހަކަދައްކަން ފެށިތަނާހެން އަހަރެން ލޯބިވާ ވާހަކަ އަހަރެން އޭނާ ގާތުގައި ބުނީމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ހަނދާންތަކާ ދުރަށް ދާން އޭނައަށް ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނަ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އޭނައަށް އެވަގުތު ދޭން އަހަރެންވެސް ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ކަންވީ ވަރަށް ދެރަގޮތަކަށެވެ. އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އުއްމީދުވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށެވެ. އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާން ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ބުނި ކުއްޖާއަށް ލޯބިވެވުނީ އެއިރު އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާދެކެއެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތް އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ހެވެވެ. އެދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް އަހަރެން ރުހުނީމެވެ. އަހަރެންގެ ލޯބިވާއާއި އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާ ލޯބިން އުޅުމަށް އަހަރެން ދޫކޮށްލީމެވެ. ލޯބީގައި ނާކާމިޔާބުވީތީ އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ހާލުގައެވެ.

އަނެއްކާވެސް ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑުން އަހަރެން "ބްރޭކް"އެއް ނެގީމެވެ. އަހަރެން މިހާރު އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާއާ ދިމާވީ އެހެން ހުއްޓާއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އައު އަހަރު ފެށުނު ރެއެވެ. ބަރާބަރު 00:00 ހިނގިއިރަށް އަހަރެންގެ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައެވެ. އަހަރެން މެސެޖު ބަލައިލީމެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން "އައި ލަވް ޔޫ" އޭ ޖަހާފައި މެސެޖު ކޮށްފައި އޮތީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އަހަރެން ބޭނުންވި ކުއްޖާއެވެ. އަހަރެން ރިޕުލައި ފޮނުވައިލީމެވެ. "ފައިނަލީ" "އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ"އެވެ. އޭނަ މެސުޖުކުރީ ކޮން ނިޔަތެއްގައި ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން މެސެޖު ކުރީ ސާފު ތެދު ނިޔަތުގައެވެ. އަހަރެން ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނީ ހިތުގެ ފުންމިނުންނެވެ.

ޖެހިގެން އައި ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަހަރެންނަށް އޭނާދެކެ އިތުރަށް ލޯބިވެވުނު ދުވަހެކެވެ. މިހާރު އަހަރެންނަށް އޭނާއާ ވަކިން ނޫޅެވޭ ވަރަށް އޭނަދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެވެ. އަހަރެން އޭނަދެކެ ވާ ލޯބި އޭނައަށް ހާމަކޮށްދޭން އަހަރެންގެ ދޫ ނުކުޅެދުނަސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އަހަރެން އޭނައަށް އެކަމުގެ ތަސައްވުރެއް ދޭން ބޭނުންވިއެވެ.

އެ ފުން ޚިޔާލުގައި ހުއްޓައި އަހަރެން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ފޯނަށް އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާ ގުޅަން ފެށުމުންނެވެ. އަހަރެން ވަގުތުން ފޯނު ނެގީމެވެ. " ދޫނީ މަޑުކޮށްލައްޗޭ މަގޭ ޙަޔާތަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައި އިން އާޓިކަލް އެއް އެބަ ފޮނުވަން". އެހެން ބުނެފައި އާލިމް އެފަހަރު ޕަބްލިޝް ކުރި އާޓިކަލް އޭނައަށް ފޮނުވާލީމެވެ.

އެއާޓިކަލް ކިޔާލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ފަރާތުން މަށަށް އިތުރަށް ލޯބި ލިބެން ފެށިކަހަލައެވެ. އެންމެ ގާތް ރަޙުމަތްތެރިޔާ އޭރު އެދިން ކެއްސަކީ ޙަޔާތުގައި ބޮޑު ފިލާވަޅެއް ދަސްކޮށްދިން ކަމެއްކަން އަހަންނަށް ވިސްނައިދީ އޭނައެވެ. އަދިވެސް އެކަން ހަނދާންވި ނަމަވެސް އަހަންނަށް އެހަނދާންތަކާ ކުރިމަތިލާން އެންމެ ބޮޑު އެހީ އެއް ވެދެނީވެސް ހަމަ އޭނައެވެ. މީ އަހަރެންގެ ލޯބީގެ ވާހަކައެވެ. ކާމިޔާބީ ލިބުން ވަނީ ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހުގައި ކަން މިއަދު އަހަންނަށް ޔަޤީން ވެއްޖެއެވެ.

  1. އަސްލުވެސް ޔޫގެ ވާހަކަތަމީ؟

  2. ޖަލު ރައީސް

    ހަމަ ޔޫ ގެ ސްޓޯރީ ތަ؟