ޚަބަރު ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަނުން ސިމެންތީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަނުން ސިމެންތީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސާމާނު އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަނުން ބުނީ އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި 'ޕަޔަނިއާ' ބްރޭންޑްގެ 50 ކިލޯގެ ސިމެންތި ބަސްތާ އެއް 90 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އާންމު އަގުންނަމަ 108 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކާ ސިމެންތި ބަސްތާއެކެވެ.

އިއްޔެ ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަނުން ލިބިގެންދާ ހާއްސަ އަގުގެ ސަބަބުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި ސިމެންތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އާއްމު ފަރުދުންނަށްވެސް ބޮޑެތި ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުންޏެވެ.

އަދި 1500 ރުފިޔާ އަށް ވުރެއް މަތިން ވިޔަފާރިކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލޯޑް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ހިލޭ ޑެލިވެރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

ޕަޔަނިއާ ސިމެންތި އަކީ ޔޫއޭއީގައި އެންމެ މަގްބޫލް އެއް ސިމެންތި ބްރޭންޑެވެ.

މި ސިމެންތި އަކީ42.5N) (BS EN 197-1:2011 CEM ގްރޭޑް ގެ އޯޕީސީ ސިމެންތި އެކެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!