ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ

ފާރިހާ ޢަދުނާން ، ދެން އޮންލައިން
މީގެ ކުރިން ރަށެއްގައި ހަވާއެރުވުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ: ފަސީމް މުހައްމަދު

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ "އުފާ ފެސްޓިވަލު" ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ހަވާ އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ރާއްޖޭގައި ހަވާ އެރުވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ބުނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެދުމުން މިރޭ 10:00 ގައި ހަވާ އަރުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަވާ އަރުވަނީ 3 މިނެޓަށް ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

ކުޑަކުދީންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖްތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިސްނަގައިގެން "އުފާ ފެސްޓިވަލް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ކާނިވަލް އަކީ ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީ އަދި އުރީދޫ ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ކާނިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ކުޑަކުދީންނަށް ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެ ހާއްސަ އިނާމްތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިރޭ ވެސް 8:00 އިން 10:00 އަށް ކާނިވަލްގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ހާއްސަ މޫވީ ނައިޓެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

Ads by HDC
  1. އައިޝަތު

    ސަޅި