ޚަބަރު

ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ވެހިކަލެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން

ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގެ ސަހަރާ ކުރިމަތީ މަގުގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ވެހިކަލެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

Ads by MWSC

މީޑިއާތަކާއި ހިއްސާކުރި މެސެޖެއްގައި ފުލުުހުން ބުނީ، ވެހިކަލެއްގެ ތެރޭގައި ހަބަރު ހުސްވެފައި އޮތް މީހަކު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރުވެސް އެ މީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހިއްސައެއް ނުކުރެއެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!