ޚަބަރު

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ، ދެން އޮންލައިން

އިތުބާރު ހުރި މަގާމެއްގައި ހުރެގެން ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

Ads by STELCO

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ހުކުމް އަބްދުލްއަޒީޒު އާދަމް ކިޔާ މީހަކު މައްޗަށް އިއްވީ އިއްޔެ އެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ވާތީ މައްސަލައިގެ މުޅި ރިޕޯޓު ކޯޓު ވެބްސައިޓަކަށް ނުލަ އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތަފުސީލާ ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު ހާމަކުރުން ގާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!