ޚަބަރު ސަރުކާރު

ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގައި މައިންބަފައިން ބަލާ މީހުންނަށް އިތުރު ޕޮއިންޓް ދެނީ

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން
މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް ، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފިސް

ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މައިންބަފައިން ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް އިސްކަންދޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލަން ވަަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މި ހަފްތާގައި ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ކަރުދާހެއް މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ރައީސް އޮފީހުން ޝާއިއު ކުރި ހަބަރެއްގައި ބުނީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއެކު އާއިލާތަކަށް ދިރިއުޅެވޭނެ މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަލަށް ފަށާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމުތަކުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއެކު ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އެމީހުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބޭނެ އުސޫލުތައް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ 'ހަފްތާ14' ވައުދުގައި ހިމަނައިގެން އިސްރަށްވެހިންގެ ނާދީ އެއްވެސް ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުވާފަ އެވެ.

ގުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިސްރަށްވެހިންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީ ކޮށްފައި ވަނީ ބޭނުންތެރި އަދި ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާއެކު އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!