ރިޕޯޓް ސަރުކާރު

ހަ މަސް ކާމިޔާބު، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ: މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު

  • ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ހަރުދަނާކުރަން މަސައްކަތް ކުރޭ
  • ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން ބޮޑު އިސްކަމެއް އެބަ ދޭ
  • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތެއް އެކުލަވައިލަން ދިރާސާތައް ކުރިއަށްދޭ
އަޒްހާން އިބްރާޙީމް ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ކެބިނެޓު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ބަދަލަކީ އަހަރުތަކަކަށްފަހު މުޅިން އަލަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދުމެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީޒް، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އެންޑް ބަޕްލިކް ވޯކްސްގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދުމާއިއެކު ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއްވެސް އަމާޒުވި އެވެ. އެގޮތުން އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދައި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މައި ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއިއެކު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުނޑައިލުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު އިދިކޮޅުން ކުރި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ސަރުކާރަށް ހަ މަސްދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން "ދެންއެމްވީ" އިން މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރާއި ވާހަކަ ދައްކައިލީމެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ އަޑު ކެބިނެޓާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭނެ މިނިސްޓްރީއެއް މުހިންމު

"ބައެއް ފަހަރަށް ބައެއް ބަދަލަށް މީހުން އެހާ ތައްޔާރެއް ނުވާނެ" މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބައެއްގެ ފަރާތުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް ހުރިނަމަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ފާޑުކިޔުންތަކަކީ ފަހި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކުރެއްވި އެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދެވުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒު އެޅުއްވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ އެއްބައިވަންތަ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެންމެ ގާތުން ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ބަޔަކީވެސް ކައުންސިލަރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

"އެހެންވީމަ ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަރާބަރަށް ކިޔައިދީ، ސަރުކާރާއި ގާތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ވުޒާރާއެއް އޮތުމަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލާއިރުވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަހިކަމެއް"

ކައުންސިލްތަކާއި އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މިނިސްޓްރީއަކީ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް މިނިސްޓްރީކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިވޭތުވެދިޔަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އިތުބާރު ހޯދިއްޖެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކުން އެދޭ ކަންކަން އަވަސްކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު ޖުމްލަކޮށް މުޅި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިއްޖެކަމަށް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި، ހައްލުކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ގިނަ

ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅު ހުންނެވީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވައި ކައުންސިލްތަކަށް ގާނޫނުން ދީފައިވާ ބާރުތައް ޒިންމާދާރު ކަމާއިއެކީގައި ކުރުވުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. މިވޭތުވެދިޔަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން 160 ކައުންސިލަކާއި ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް މުޅިން އަލަށް ހިނގި ކަމެއްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ބާރުތައް ނުވަތަ ޒިންމާތަައް ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުން އުފުއްލަވަނީ އިހުލާސްތެރިކަމާއިއެކުތޯ ޔަގީންކުރުން މުހިންމުކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އުފެދިގެން އައިއިރު ދައުލަތް އެކަމަށް ތައްޔާރު ނޫންކަމަށް އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލްތައް އުފެއްދި ނަމަވެސް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއި، ޖާގަ ނެތުމުގެ ދަތިކަން އަދިވެސް އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރާ ބްލޯ ގްރާންޓް ދޫކުރަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ނޫންކަމަށާއި އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ވިސްނުންވެސް ރައީސް މުއިއްޒުގެ އެބަ ހުންނެވިކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން ކިހާވަރަކަށްތޯ ކައުންސިލްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވެނީ، ކިހާވަރަކަށްތޯ މިކަމުގަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަނީ، އެކަންކަން ކުރެވިގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ އެލްޖީއޭއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ، ކިހާވަރެއްގެ ކަންތައްތަކެއް އިތުރަށް ފަހިކޮށްދޭން ޖެހޭތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ ފިކުރުކުރަން ޖެހިފަ ހުރި ކަންތައްތައް" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު ދެން އޮންލައިން އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމުގެ ތެރެއިން

ކައުންސިލްތައް ހިންގަން އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ބޭނުންވޭ

ރާއްޖޭގައި ކައުންސިލްތައް އުފެއްދީއްސުރެއް މިއަދާއި ހަމައަށް އައިއިރު ހައްލު ނުކުރެވިއޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބައެއް އިމާރާތްތައް ހުރީ 40 އަހަރު ވެގެންގޮސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާ ވެފައި ކަމަށެވެ. އެފަދަ ތަންތަނުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހާލަތު ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި 50 ރަށެއްގައި ކައުންސިލް އިމާރާތްތަކެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިސްކަން ދެއްވާނީ ކައުންސިލް އިމާރާތްތަކުގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ހެދިފައި ހުރި ދިރާސާތަކަށް ބެލުމާއިއެކު ކައުންސިލްތަކުން ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދަށްވެސް ބަލާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް އިމާރާތްތައް ހިމެނޭ ރަށްރަށް އުނިކޮށް ދެން ހުރި ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ކައުންސިލް އިމާރާތަކަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ 50 ރަށް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. ސަރުކާރުން ލަފާކުރަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިމަޝްރޫއު ފަށާށެވެ.

ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ދާއިރާއިން ކުރާ މަސައްކަތަށްވެސް މުހިންމުކަމެއް

ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ދާއިރާއަކީވެސް މިނިސްޓްރީއަށް މަތިކޮށްފައި އޮތް މެންޑޭޓެކެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޓެލެކޮމިޔުނިޔޭޝަން ސިޔާސަތެއް ރާއްޖޭގައި ބައްޓަންކޮށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ އިސްކަން ދޭންވީ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން ދަނީ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ޓެލެކޮމިޔުނިޔޭޝަން ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާންމުންވެސް އެކަމުގައި ޝާމިލުކޮށްގެންނެވެ. ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަނަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގަ އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅޭ އެއް ދާއިރާކަމަށް ވުމާއިއެކު އެ ހިދުމަތް ކުރިއަރުވަން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ރާވަމުން ދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުން ހޯދާ ހިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެއް ފަސޭހަ ކުރުމަށް ޑިޖިޓަލްކޮށް ލިބޭ ހިދުމަތްތައް އެއްތަންކުރުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުގެ އެބަހުއްޓެވެ. މިސާލަކަށް އެއާޕޯޓަކަށް ދަތުރު ކުރަން މޯލްޑިވިއަން މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓު ނެގުމާއި އެ އެއާޕޯޓުން ކައިރީގައި އޮތް ރަށަށް ދާން އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޓިކެޓުވެސް އެއް ވެބްސައިޓަކުން ނެގުންފަދަ ކަންކަން މިއަދު ފަހިކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްގީ ކުރާއިރު ހުރިހާ އިދާރާތަކުން އެއް ބަހެއް ކިޔައިގެން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައްވެސް ގިނަކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ހީވާގިކަމާއިއެކު

ހަ މަސްދުވަހު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ބިއުރޯގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމާއިއެކު ހުދު މިނިސްޓަރުވެސް ކޮންމެ ރެޔަކުހެން 10 ޖަހަންދެން އޮފީސް މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލަރަކު ގުޅައިގެން މުއައްސަސާގެ ކޯލެއް މިސްވެފައި ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ކައުންސިލްތަކާއިއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރަށް ގާތްކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މޫސުން ގޯސްވެއްޖެކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ބަރާބަރަށް ކައުންސިލްތަކަށް ގުޅާ އަޕްޑޭޓް ބައްލަވަމުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް އޮވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިގޮތަށް 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން މިތާ ތިއްބަވާނީ" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކާމިޔާބު ހަ މަސްދުވަހުގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. އަދި ހީވާގި ކަމާއިއެކު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ހަލުވި ދުވެލީގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ދެއްވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!