ލައިފްސްޓައިލް

ކުރަފި ދެކެ ބިރުގަންނަނީ ކޮންބައެއް؟

އަހަރެން އޮތީ ނިދާފައެވެ. ހޭލުވުނީ ގައިމަތީ އެއްޗެއް ދުވާހެން ހީވުމުންނެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލާ ބަލާލިއިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ގައިމަތީ މިއޮތީ ބޮޑު ކުރަތްޕެކެވެ. އަހަރެން ހުރީ ބިރުން ހިތް ހުއްޓޭ ވަރު ވެފައެވެ. ބިރުން ހަޅޭއްލަވަމުން ތެދުވެ އަހަރެން މުޅި ގައި ފޮޅަން ފެށީމެވެ. ކުރަފި ގައިން ވެއްޓުމުން ދުވަމުން ގޮސް، ކޮޓަރިން ނިކުމެއްޖައީމެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެން ތުރުތުރު އަޅަނީއެވެ. މުޅި ރޭގެ ނިދި ހަލާކުވީއެވެ.

މިއީ ހަމަގައިމުވެސް ހަމައެކަނި އަހަރެން ތަޖްރިބާ ކުރާނެ ބިރުވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. ކުރަފި ދެކެ ބިރުގަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. ކުރަފި ދެކެ ބިރުނުގަންނަ މީހަކު ، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނަކު ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. ފަހަރުގައި ކުރަފި އިންނަ ގޮތުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އުދުހޭ ކުރަތްޕެއް ފެނިއްޖެނަމަ އަދި އަމުދުން ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. މީހާ ބިރުން ހަލާކުވާނެއެވެ. ކުރަތްޕެއް ފެނިއްޖެނަމަ ދެން އަބަދުވެސް ހުންނާނީ މީހާ ބިރުން ސިހިސިހިއެވެ. ވައިރޯޅި އެއް ޖެހުނަސް ހީވަނީ ގަޔަށް ކުރަތްޕެއް އަރާހެންނެވެ.

އަހަރެން ބައެއް ފަހަރު ހިތަށްވެސް އަރައެވެ . ކުރަފި ދެކެ އެހާ ބިރުގަންނަނީ ކީއްވެގެންބާއެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި ކުރަފި ވެސް އަހަރެމެންގެ މުށުތެރެއަށް ލެވޭނެއެވެ. އެވަރު ކުޑަ ސޫތްޕެއް ދެކެ ބިޔަ ބޮޑެތި އިންސާނުން އެހާ ބިރުގަންނަނީ ކީއްވެބާއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އަހަރެން ވަރަށް ބިރުގަނެވެ. ތިޔަ ކިޔުންތެރިންވެސް ބިރުގަންނާނެ ކަން ޔަގީނެވެ. ކުރަތްޕެއް ފެނިގެން މުޅި ރޭ ނިދި ގެއްލޭއިރު ބައެއް މީހުން މިކިޔަނީ ކުރަފި ކިރު ބޯ ވާހަކައެވެ. އަހަރެންނަށް އެކަން ކުރާކަށް ލާހިކު ކުޅަދާނައެެއް ނޫނެވެ.

ކުރަފި ދެކެ ބިރުން ދުވަން ހަދައިގެން މީހުންނަށް ބައެއް ފަހަރު ބޮޑެތި އަނިޔާތައްވެސް ލިބެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ލަދާއި ވެސް ކުރިމަތި ލާން ޖެހެއެވެ. ފާހަނާގައި ފެންވަރަށް ހުއްޓަށް ކުރަތްޕެއް ފެނިގެން ދުއްވައިގަންނަން އުޅެނިކޮށް ފާހަނާ ތެރެއަށް ވެއްޓުނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ ކުރަތްޕެއް ފެނިގެން ބައެއްގެ ތެރޭ ހުރެފައި އެތަނުން ދުވެ ފިލީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކުރަތްޕެއް ފެންނައިރަށް ރޯން ފަށަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ. ކުރަފި ދެކެ ބިރުނުގަންނަނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ މީހުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!