ލައިފްސްޓައިލް

ބޭކިންގް ސޯޑާ: ހައިރާން ކުރުވާ އެތައް ފައިދާތަކެއް

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

އަހަރެމެން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އުޅޭ އިރުވެސް ބޭކިންގް ސޯޑާއަކީ ގިނަބަޔަކު ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކެއްކުމުގައި ނޫނީ ކާއެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ގިނަމީހުން ބޭކިން ސޮޑާ ބޭނުން ކުރިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ބޭކިންގްސޯޑާ އަކީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ..

ފިހާރަތަކުން ނުވަތަ މާރުކޭޓުތަކުން ގަނެގެން ގެންނަ މޭވާ އަދި ތަރުކާރީ ފަދަ ބާވަތްތައް ދޮވެ ސާފު ކޮށްލުމަށް ބޭކިންގް ސޯޑާވަރެއް ނެތެވެ. ތެއްޔަކަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު މާރުކޭޓުން ނުވަތަ ފިހާރައިން ގަނެގެން ގެނައިި މޭވާތައް ނުވަތަ ތަރުކާރީތައް އޭގެ ތެރެއަށް ލުމަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ބޭކިންގް ސޯޑާ އަޅާލާށެވެ. އެއަށް ފަހުމަޑުމަޑުން އެ ތެލީގައިވާ ފެނުން ރަނގަަޅަށް ތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭވާތައް ދޮވެލާށެވެ. ފައިދާ ބޮޑު ވާނެއެވެ.

ފައިފުހި ނުވަތަ ބޮޑެތި ކާޕެޓުތައް ފަދަ އެއްޗެހި ސާފު ކުރަން އުނދަގު ހެއްޔެވެ؟ ހައްލަކީ ބޭކިންގް ސޯޑާއެވެ. ކާޕެޓު މައްޗަށް ބޭކިންގް ސޯޑާ ބުރުވާލުމަށް ފަހު ހޫނު ފެނުން އެ ކާޕެޓު އުނގުޅާލާށެވެ. އޭގައި ހަރުލާފައިވާ ހުރިހާ ޖަރާސީމެއް ވަގުތުން ފިލައިގެން ދާނެއެވެ. އަދި އޭގައި ލައް ޖެހިފައިވާނަމަ އެ ލައްގަނޑު ފިލައި ދިއުމަށް ވެސް ބޭކިންގް ސޯޑާވަރެއް ނެތްކަން ގައިމެވެ.

އަނގައިން ނުބައިވަސް ދުވާތީ ގިނަ ބަޔަކު އުޅެއެވެ. މިކަމަށް ވެސް ބޭކިންގްސޯޑާ އެހީތެރިވެދެއެވެ. ތާފަނާ ފެންތަށްޓެއްގެ ތެރެއަށް ބައިސަމުސާ ބޭކިންގްސޯޑާ އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލައިގެން އަނގަދޮވެލާށެވެ. އާދޭހެވެ. ދަތްއުނގުޅާ ބޭހަށް ވުރެން މާ ފަސޭހައިން އަނގައިން ވަސް ކަނޑައިދީ އަނގައިން ނުކުންނަ ވައި ތާޒާ ކޮށްދެއެވެ.

ބޭކިންގްސޯޑާ އަކީ އަންނައުނު ދޮވުމަށްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އޭގައި އެކުލެވޭއަލްކަލިންނަމަކަށް ކިޔާ މާއްދާގެ ސަބަބުން ދޮންނަށް އަޅާ އަންނައުނުތައް އުޖާލާވެ ކުރިއަށް ވުރެން އާ ވައްތަރު ޖަހައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދޮންނަ މެޝިނަށް އަޅާ އޯމޯގެ އިތުރުން ހެޔޮވަރުގެ ބޭކިންގްސޯޑާ ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. އޭރުން އަންނައުނުތައް ދޮވެނިމުމުން ސާފުވެ އުޖާލާވެއެވެ.

ފާހާނާ ސާފު ކުރާއިރު ރަނގަޅަށް ސާފު ނުވެގެން އެބަ އުޅެމުހެއްޔެވެ؟ ބޭކިންގްސޯޑާ ލައިގެން ރަނގަޅަށް އުނގުޅާލާށެވެ. މާބޮޑު މަސައްކަތަކާއި ނުލާ ހުރިހާ ލައްތަކެއް ފިލައިގެން ދާނެއެވެ. އާއެކެވެ. ބޭކިންގްސޯޑާ އަކީ ހަމަ އެހާ ވަރުގަދަ އެއްޗަކީއެވެ.

ބޫޓުން ކުނިވަސް ދުވާ ނަމަވެސް ބޭކިންގްސޯޑާގެ ބޭނުންކޮ ށްލާށެވެ. ބޫޓުތެރެއަށް ބޭކިންގްސޯޑާގެ ކުޑަމިންވަރެއް ބުރުވާލާށެވެ. އޭގެ ގަޑިއިރެއް ހާއިރު ފަހުން އައިސް ބޫޓުން ވަސް ގަނެބަލާށެވެ. އެެއްކޮށް ވަސް ކެނޑޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ބޭކިންގްސޯޑާގެ ބޭނުން ހިފޭ އެތައް އެތައް ގޮތެއް ވެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ބޭކިންގް ސޯޑާއަކީ ހަމައެކަނި ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމެވެ. ގޭތެރޭގެ އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް ބޭކިންގްސޯޑާ ބޭނުންކުރާ ކަމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!