ޚަބަރު

މާމެންދޫ ގައި މަގުމަތިވި އަލިފުތާ ބަލަން ދެމީހަކު އިސްނަގައިފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތިގެން ގއ. މާމެންދޫ ގައި މަގުމަތިވެ އެރަށު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަލިފުތާ ބަލަން ދެ މީހަކު އިސް ނަގައިފިއެވެ.

ޢާއިލީ މައްސަލައެއްގައި އަލިފުތާ ގެއިން ނެރެލާ، މަގުމަތި ކޮށްލުމުން އޭނާ ބަލައިދޭނެ މީހަކު ހޯދުމަށް މާމެންދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ.

އެއިއުލާނަށް ތިން މީހަކު ވަނީ ފަހުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް "ވަގުތު" އިން ބުނެފައިވަނީ އަލިފުތާ ބެލުމަށް މާމެންދޫ މީހަކާ ދާންދޫން މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް އެރަށުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަލީލް މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން، ދާންދޫ އިން ހަވާލުވާން އެދުނު މީހާ ބޭނުންވަނީ އަލިފުތާ އެރަށަށް ގެންގޮސް ބަލައި ދިނުމަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން އެފަރާތުން އަލިފުތާ ދާންދޫ އަށް ފޮނުވުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޖަލީލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މާމެންދޫން އަލިފުތާ ބަލައިދޭނެ ކަމަށް ބުނި ފަރާތުން ބޭނުން ވަނީ އަލިފުތާގެ ގޭގައި އޭނާ ބަހައްޓައިގެން ބަލަން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ނަމަވެސް އަލިފުތާ ބެލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އޭނާ ހަވާލު ނުކުރަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުން އަންނާތީ ކަމަށް ޖަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިހާރު ދެން ކޯޓް ކޭސްއެއް ވެސް އެބައިން. އަނެއްކޮޅުން ޖެންޑަރ ގައިވެސް މައްސަލަ ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެގޮތަށް ތަންތަނުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ކައުންސިލުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި މީހަކާއި ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެ" ޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅާލާނޭ ފަރާތެއް ނެތި މަގުމަތި ވެފައިވާ އަލިފުތާ މިހާރު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މާމެންދޫގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މަރުކަޒުގައެވެ. މިވަގުތު އެ މަރުކަޒުގައި ހުރީ އަލިފުތާ އެކަންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!