ލައިފްސްޓައިލް

ބައިވެރިޔާ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމުގެ ދަލީލަކީ އޭނާ އެދޭހާ ކަމަކަށް އާނ ބަސް ބުނުމެއްނޫން !

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ލޯތްބަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް ހާމަކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ ލޯބީގެ ރަމްޒެއް ކަމަށް ބުނާ ފިނިފެންމަލެއް ދީގެން ވެސް ލޯބި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ލޯބި ހާމަ ވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައިވެރިޔާ އެދޭހާ ކަމަކަށް އާނ ބަސް ބުނުމަކީ ލޯބިވާކަން އެންގުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަ ނުވާށޭ މުސްކުޅިން ބުނާ އަޑު އަހަމުއެވެ. ވަރަށްވެސް ބޮޑު ވާހަކައެކެވެ. ޢިބުރަތުން ޖަރީވެފައިވާ މަދު ބަސްކޮޅެކެވެ. ލޯބިވެރިޔާ ދެކެ ކިތަންމެ ލޯބި ވިޔަސް ބައިވެރިޔާ ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ ހުރިހާ ކަމަކީ މަންފާކުރާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

ބައެއް މީހުންނަކީ ލޯބިވާކަން ހާމަ ކުރުމަށް އަގު ބޮޑެތި ހަދިޔާތައް ލިބުމާއި އަގު ބޮޑެތި ރެސްޓޯރެންޓު ތަކަށް އަބަދު ދާން އެދޭ މީހުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް ބައިވެރިޔާ ބުނިހާ ކަމެއް ބުނިގޮތަކަށް ގެންދިޔުން ހަމަ މަޖުބޫރުތޯއެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ލޯބީގައި އެކަކު އަނެކަކު ދީވާނާވެ ދިރިއުޅުމެއް ފަށާ ހިސާބަށް ދާއިރުވި ވިސްނަންވީ ލޯބި ހާމަ ކުރުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކަށް ނޫނެވެ. ބަދަލުގައި ޒިންމާދާރު ވެވޭތޯއެވެ.

ލޯބިވާނަމަ ބައިވެރިޔާ ހިތްހަމަ ޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމައުގައި ވަރަށް ގިނައިން އިވެމުންދާ އަޑަކީ އެކަކު އަނެކަކު ކައިވެނީގެ ބޭރުން ގުޅުން ހިންގާ ވާހަކައެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިންނަ ވާހަކައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލޯބިވާކަން ހާމަކުރުމަށްޓަކައި މިކަންކަން ކުރުމަކީ އެެއްވެސް ޙާލެއްގައި ކޮށްގެން ވާނޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ.

މިސާލަކަށް ކައިވެންޏަށް ފަހުގައި ބައިވެރިޔާ އެދެނީ މަންމަމެންނާއި ވަކިން އުޅެން ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ތިމާ އެކަން ވެސް ކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ ތިމާގެ ބައިވެރިޔާ ދެކެ ވާ ލޯބި ހާމަކުރުމަށް ތިމާ ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ މައިމީހާ އާއި ދުރަށް ދާން ތިމާގެ ލަގޮނޑިއަށް ކެތްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ކުޑަމިނުން ބައިވެރިޔާ ދެކެ ލޯބިވާކަން ހާމަ ކުރުމަށް ބައިވެރިޔާގެ މި އެދުމަށް އިޖާބަ ދޭން ކެރޭނީ ވެސް ހަގީގަތުގައި ތިމާގެ މަންމަ އަށް އެއްވެސް ކުލުނެއް ނެތް މީހަކަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބައިވެރިޔާ ދެކެ ވާލޯބި ހާމަކުރުމަށް ބައިވެރިޔާ އެދޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް އާނ ބަސް ނުބުނާށެވެ. ފަހަރުގައި ފަހުން ތިމާ އެކަމާ ރޮއެ ހިތާމަ ކުރަންވެސް ޖެހިދާނެއެވެ. ހަގީގީ ލޯބިވާނަމަ އެކަން ހާމަ ކުރަން ޖެހޭނީ ދުލަކުން ނޫނެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު ޢަމަލުންނެވެ. ލޯބިވާކަން އަބަދުމެ ދުލުން ހާމަ ކުރަންޖެހޭ ނަމަ އެއީ ހަގީގީ ލޯތްބެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ ލޯބީގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްމަސްދަރު ކަމުގައިވާ އިތުބާރު އެ ގުޅުމުގައި ވަނީ ވެއްޔާ މޮޑެވިފައި ނޫންތޯއެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!