ލައިފްސްޓައިލް

ތިމާގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ ހަމަ ތިމާއެވެ.

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ދުނޔޭގައި ދިރިއުޅުމަށް، ކާންބޯން އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ބުރަކޮށްވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތައް އާދެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ދެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ވީއިރު ސުވާލަކީ ދެ ވަޒީފާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އާދޭހެވެ. ދިރިއުޅެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އިތުރުން ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިއެރުން ހޯދާށެވެ.

ދެވަޒީފާއެއްގައި އެއްފަހަރާ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ތިމާއަށް ހުސްވަގުތު ހޯދަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވީއިރު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒު ވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރިން މަޖާކުރުމުގައި ތިމާ ވަގުތު ހޭދަކުރާ އެކުވެރިންނެވެ. އެމީހުން ދިމާ ވެލުމަށް ގުޅާލާ ފަހަރަކު ތިމާ ތިމާގެ މަސައްކަތުގައި “ބިޒީ” ވުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަހަރުވެސް ދިމާވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ބައެއް ރައްޓެހިންނެވެ.

ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނަށް ތިމާ ނުކުންނަ ހިނދު ޙަޔާތުގެ ބައެއް ކަންކަމަކީ ޤުރުބާން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. ނޫނީ ކުރިން ކުރި ވަރަށް ވުރެ މަދު ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ވާސިލުވާން އެދޭ މަންޒިލެއް ކަނޑައަޅަނީ ޚުދު ތިމާއެއް ނޫންތޯއެވެ. ހަމައެފަދައިން، އެމަންޒިލަށް ވާސިލު ވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް ހަމަ ތިމާގެ އަތްމަތީގައި ވާ ކަމެކެވެ.

ހިތާމައަކީ އެފަދަ ކަންކަން ތިމާގެ ރައްޓެހިންނަށް ނުވިސްނޭތީއެވެ. ބައެއް ފަހަރު މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާއާއި ތިމާގެ ރައްޓެހިންނާއި ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހެން މެދުވެރިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތްވަރު އެލުވާ ނުލާށެވެ. މާތް الله ގެ އިރާދަފުޅުން ތިމާގެ މަސައްކަތުން ތިމާ ކާމިޔާބުވެ ކުރިއަރާ ދާ ދުވަހަކީ މިއަދު އެ އެއްޗެހި ތިމާއާއި ދިމާލަށް ކިޔަމުން ގެންދާ ރައްޓެހިން ވެސް ތިމާ އާއި މެދު ފަޚުރުވެރި ވާނޭ ދުވަހެކެވެ. ޚުދު ތިމާވެސް ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާނޭ ދުވަހެކެވެ.

މިއަދު ބައެއް މީހުން ތިމާއާއި ދޭތެރޭ މިފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެކަމާ މާޔޫސް ނުވާށެވެ. ތިމާ މިއަދު ތިކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ ފަހުން ތިމާއަށް ފައިދާ ކުރާނޭ މަސައްކަތަކަށް ވެދާނެއެވެ. ތިމާގެ ކުރިއެރުމަށް ތިމާ މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ ތިމާގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނޭ ދެވަނަ މީހަކު ނުވާނެކަން ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!