ދީން

ތިމާއަކީ އެހެންމީހުންނަށްވުރެ މަތިވެރި މީހެއް ކަމަށް ނުދެކި އެންމެންނަށް ވެސް އިހްސާންތެރިވޭ: މުފްތީ މެންކް

އެއްވެސް މީހަކީ އަނެކާއަށް ވުރެ މާތް ، މަތިވެރި މީހެއް ކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެންމެންނަށް ވެސް އިޙްސާންތެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމްވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާޢީލް މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒިމްބާބުވޭގެ މުފްތީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަގުވާވެރި ޞާލިޙްކަމަށް ފެންނަ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުންވެސް ފެންނަ މައްސަލައަކީ އެމީހުންނަކީ މާމަތިވެރި ބައެއްކަމުގައި ދުށުމާއި އަދި އެހެން މީހުން ދަށްކޮށްލެވޭގޮތް ވުން ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!