ޚަބަރު

ނިއުޒިލެންޑުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހަށް ހޮވުނު "ދިވެއްސަކީ" މުސްލިމެއް ނޫން ކަމުގައި އޭނަ ބުނެފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ނިއުޒިލެންޑުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހަށް އިއްޔެ ހޮވުނު "ދިވެއްސަކީ" މުސްލިމެއް ނޫން ކަމަށް ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން ދިވެއްސެއްްގެ ދަރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އައިޝާ ވެރޯލް މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާއަކީ މުސްލިމެއް ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް މުސްލިމުންގެ ޢީދު ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ޑރ. އައިޝާ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރަނީ ރިހަ އާއި އެއްޗެހި ކައްކައިގެން ބޮޑު ކެއުމެއް ތައްޔާރު ކޮށް، އޭނާއާއެކު ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

ޑރ. އައިޝާ ނިއުޒިލެންޑްގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހަށް ހޮވިފައިވީ ނަމަވެސް، އޭނާއާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ އެހެން އަޑުތަކެއް ވެސް އަރާފައެވެ.

އެގޮތުން މިފަހަރު ނިއުޒިލެންޑުގެ ޤާނޫނީ ހަދާ މަޖިލިހުގައި، އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ފެންމަތި ވެފައިވާއިރު އެލިސްޓުގައި ޑރ. އައިޝާގެ ނަންވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަ ވެއެވެ. އެގޮތުން "އެވައްތަރުގެ" 12 މެންބަރުން ނިއުޒިލެންޑުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގައި ހިމެނޭކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 1. ޞޮލަ

  ދިވެހި ޕާސްޕޯޓެއް ދީފަ އޮވެޔޭ ކިޔާ، މުސްލިމުނޫން ވިއްޔާ ދިވެއްހި ތައްޔުތަކަށް ނުވެވޭނެ

 2. ލާދީނީ ބައިގަނޑު

  މީނާ ގެ އަތުގައި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް އޮވެގެން ނުވާނެ…

 3. ނަކް

  ކާކުބުނީއޭނާއަކީ ދިވެއްސެކޭ؟؟ ދިވެހިޕާސްޕޯޓެއްވެސް ރަށްވެހިކަމެއް ވެސް އޭނާއަތަކު ނޯވޭ..

 4. ޕެރިސް ޢަހުމަދު

  ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހަށްތިހޮވުނީ ދިވެއްސެއްނޫން.ހެޑިން ރަނގަޅު ކޮށްލާ.ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މުސްލިމް ގައުމެއް.މިތާ ތިބޭނީ މުސްލިމުން.

 5. ޟަމެން

  ކަލޭމެނަށް އަޅެފަހެ ކީތްތަ؟

 6. ބޭބެ

  ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާއަކީ ހަމަ އެކަނި ޚަބަރު ލިޔެލުމެއްނޫން މުސްލިމު ނޫން މީހަކު ދިވެއްސަކަށް ނުވާނެ މީނަގެ މަންމަޔަކީ ވެސް ދިވެއްސެއްކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ މިމީސްމީހުންނަށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ލިބުނުގޮތެއްވެސް ބަލަންޖެހޭ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުންނަށް ވެރިކަން ލިބުނީމާ ވާނެ ހަތަރެތި މިހިރަ ވަނީ

 7. ޢެމް ބީ އޭ

  މުސްލިމަކައް ނުވަންޔާ ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓް އޮވެގެން ނުވާނެ ، މިހާރުން މިހާރައް ކެންސަލް ކުރުމައް ގޮވާލަން ، އަދި ބާސްކެޓް ގަ ގެން ގުޅޭ ސުޕުން ގެދަރި އަތުގަވެސް ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓް އޮވޭ މީ ވަރައް ދެރަކަމެއް