ވިޔަފާރި

މި ކްރީމް ބޭނުން ކުރުމުން ހަފްތާއަކުން ފައި ފައިތިލަ ފަޅައިގެން ދިޔުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ!

ފައި ފަޅައިގެން ދިއުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫ ކުރިމަތިވެ އަދި ބައެއް ފަހަރު ފައިގެ ރިއްސާ، ހިނގަން އުނދަގޫވާ ކަމެކެވެ ނަމަވެސް އެކަމުގެ ރަނގަޅު ޙައްލެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މިވަނީ، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދި އޮންލައިން ވިޔަފާރި އެއް ކަމަށްވާ، ދަ ކްރިމްސަން ޝޮޕްއިން ނެރެފައެވެ.

ދެން" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ކްރިމްސަން އިން ބުނެފައިވަނީ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ، 4އެވަރ ނެޗްރަލްސްގެ ފުޓްކްރީމް މިހާރު ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް އެކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި މި ބްރޭންޑްގެ އިތުރު ޕްރަޑަކްޓްތައް ވެސް އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވިއްކަމުން އަންނަ ކަަމަށެވެ.

ހިތިފަތާއި ރީނދޫ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މި ޕްރަޑަކްޓަކީ 100 އިންސައްތަ ފަތްޕިލާވެލި ބޭނުން ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ކްރީމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މި ކްރީމް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ، ތަފާތު އެކި ހަންތަކަށްވެސް އަސަރު ފޯރާ، އަދި ސައިޑް އިފެކްޓްތައް މަދު ޕްރަޑަކްޓަކަށެވެ. އަދި މި ޕްރަޑަކްޓް ބޭނުން ކުރަން ފަށާތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ފެންނަ ކަމަށް މި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ކްރިމްސަންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ބައްލަވައިގަތުމަށާއި މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް 9477001 ނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތް ކުރެއްވުމަށް ކްރިމްސަން އިން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެ ފަރާތުގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ވެސް މާލެއާއި ހުޅުމާލެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

"ދެން" އިން މިވަނީ މި ޕްރަޑަކްޓް ބޭނުން ކުރާ 3 ފަރާތަކާ ވާހަކަ ދައްކާލާފައެވެ.

މުޙައްމަދު ޝާއިން، އުމުރު 45 އަހަރު

ޝާއިންއަކީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކްރިމްސަން އިން ވިއްކާ 4އެވަރ ނެޗްރަލްސްގެ ފުޓްކްރީމް ބޭނުން ކުރި ފަރާތަކެވެ.

"ފުރަތަމަ ބޭނުންކޮށްލިއިރަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އިހްސާސެއްވި. އަހަރެން ފައިގެ ހަންގަނޑު ފަޅައިގެންދާތީ ނުހާކާ ބޭހެއް ނޯންނާނެ. އަހަރެންގެ ހަންގަނޑާ މި ކްރީމް ވަރަށް ގުޅޭ" ޝާއިން ބުންޏެވެ.

ހައުލަތު އަލީ، އުމުރު 30 އަހަރު

ހައުލަތު މި ކްރީމް ބޭނުން ކުރަން ފެށިތާ އަދިވީ ހަފްތާއެކެވެ.

"މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން މި ކްރީމް ބޭނުން ކުރަން ފެށީ. ތަފާތު އެބަ ފެނޭ. ހަންގަނޑު ކުރަކިވުމުން ދުރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަވޭ. ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ދީފައިވާ އިރުޝާދު ތަކާ އެއް ގޮތަށް ބޭނުން ކުރާށޭ." ހައުލަތު ބުންޏެވެ.

އިބްރާހިމް އިދުރިސް، 56 އަހަރު

"ބޭބެގެ ދަރިފުޅު ގެނެސްދިން ކްރީމެއް މިއީ. ބޭބެ މި އުގުޅާތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު ބުނަން، ހާދަ ރަނގަޅުހެން ހީވެޔޭ."

މި ކްރީމް ބޭނުން ކުރައްވާނެ ގޮތް

މި ކްރީމް ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވުމަށް ފުރަތަމަ ތާފަނާ ފެނުން ފައި ރަނގަޅަށް ދޮވެލާށެވެ. އަދި މަސާޖް ކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފައިގެ ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކްރީމް އުނގުޅާލާށެވެ. އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ހޯއްދެވުމަށް ދުވާލަކު ދެ ފަހަރު ކްރީމް ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ.

ފުޓް ކުރީމްގެ އިތުރުން ކްރިމްސަން އިން ވިއްކާ އެހެނިހެން އައިޓަމްތަކުގެ ތެރޭގައި ބުރުގާ އަޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އިސްތަށިގަނޑަށް އެކި މައްސަލަ ދިމާވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ އިންދުލޭކާ އޮއިލް އާއި ، ނުރަވުމުން ދުރުކޮށްދޭ އޯގަން އޮއިލްގެ އިތުރުން އިސްތަށި ފަޅުވާ އެސް3ޑީ ހެއަރ ޓޮނިކް ، ސްޓްރެޗް މާކް ކުރީމް ހިމެނެއެވެ. އަދި އޮށާޅަ ފިލުވައިދޭ  ފޯއެވާ ކުރީމާއި ލޮލުކައިރި ކަޅުވުމުން ދުރުކޮށްދޭ އައިޖެލް އަކީ ވެސް މަގުބޫލު ޕްރޮޑަކްޓްތަކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!