މުޙައްމަދު ސަނީޙް

މުޙައްމަދު ސަނީޙް

ރަސްފަންނު ކަޅު ތެޔޮން ތަޣައްޔަރުވެ، މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި

20 hours ago

ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑުން ދުވާލަކު 2 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން ހުރިހާ ޕެކޭޖްތަކަށް އިތުރު ކޮށްފި

20 hours ago

ވެމްކޯ ދޮރުމައްޗަށް ކުނި އެޅުމަށް ފަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން މައާފަށް އެދިއްޖެ

1 day ago
ވެލާނާ ބިލްޑިންގް

މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރާތީ ސިވިލް ސާވެންޓުން މަސައްކަތް ހުއްޓައިލަނީ

1 day ago

"އެންމެ ދުވަހަކަށް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވިޔަސް މި ވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ"

2 days ago

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްގެ ރައީސަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ފުއާދު ތައުފީޤް!

2 days ago

ދިރާގު އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑުން މިހާރު އަންލިމިޓެޑް ކޯލްސް ކޮށްލެވޭނެ!

2 days ago

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

3 days ago

ޤައިދީ ނިޔާވުމުން އާއިލާއަށް އެކަން ސިއްރު ކުރި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ތަޙްޤީޤް ކުރަން މަލިޖިލީހަށް

3 days ago

އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް މަޖިލިސް ގޮނޑި ހޯދައިދިނުމަށް އެތައް ބަޔަކަށް ބޭސްފަރުވާއާއި ސްކޯލަރޝިޕް ދިނިން: ޤާސިމް

4 days ago

މަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލަ އެދުމަށްވުރެ، މުޖުތަމައުގެ ފައިދާއަށް، ނިކަމެތިކަން ދިން މީހުންނަށް ޒާތީކަމެއް ނޯންނާނެ: ޤާސިމް

4 days ago

ރާއްޖޭގައި ތިން ލައްކައާ ގާތް ކުރާ އަދަކަށް ބިދޭސީން، ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ދިނަސް ބޭރު މަސައްކަތްތެރިން ބޭނުންވޭ

4 days ago

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ހުށަހަޅައިފި

5 days ago

ފެބްރުއަރީ 7ގައި "ޓެރެރިސްޓުންތަކެއް" ޓީވީއެމްގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގި މައްސަލަ އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް!

6 days ago

ނާޒިމް ބޭނުން ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް: ޝުޖާޢު

6 days ago

5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ހުއްދަ ދެނީ

6 days ago

އެމްއެންޕީގެ ޓީޝާޓް ދައްކައިލައިފި

6 days ago

އަތް ހޫރުވައިލެއްވުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް، ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވޭ: ވަކީލުން

7 days ago