މުޙައްމަދު ސަނީޙް

މުޙައްމަދު ސަނީޙް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

3 days ago

މާލޭގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓީއެއް ހުއްޓުވާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1 week ago

ވެކްސިން ޖެހީ 17 ވަނަ ދުވަހު، ނިޔާވީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ ދަނީ ތަޙްޤީޤް ކުރަމުން

2 weeks ago

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

2 weeks ago

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ކޮވިޝީލްޑްގެ އެއް މިލިޔަން ޑޯޒް އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާލަނީ

2 weeks ago
Police, ފުލުހުން

ފަޅު ރަށެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ

2 weeks ago

ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން، ވެކްސިން ޑޯޒްތަކެއް އަލިފާނުން ސަލާމަތް ކުރި ޑޮކްޓަރަކަށް ތަޢުރީފް އޮހެނީ

2 weeks ago

އިތުރަށް ފަސް އަހަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ވޭންދިނުމަކީ އޯގާތެރި ސިފައެއްނޫން :ޑރ.ޖަމީލް

2 weeks ago

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީންވާން ނުޖެހޭ އުސޫލެއް

3 weeks ago

ފުވައްމުލަށް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި

3 weeks ago

އޮމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުމަތީ ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒަޚަމްވި ކުޑަ ކުއްޖަކު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

3 weeks ago

ސްޓާލިންކް ރާއްޖެއަށް: ހަލުވި އިންޓަރނެޓަށް ކުރާ ހުވަފެނަށް ނިމުމެއް ކަމަށް ވެދާނެ

3 weeks ago

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހިތާ 25 މިނެޓް ނުވަނީސް 70 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

3 weeks ago

ޒައިދުގެ އިންޒާރު މެންބަރުންނަށް: ދީނޭ ކިޔައިގެން ނޭނގޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް

3 weeks ago

އޮކްފޯޑް ވެކްސިނުން ކޮވިޑް-19 އެފްރިކާ ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ރައްކާތެރިކޮށްދެނީ ކުޑަކޮށް: ދިރާސާ

3 weeks ago

ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް އާއްމުދަނީ ހޯދާ ފަންނުވެރިން ވެކްސިން ފޯޓަލްގައި ރެޖިސްޓްރީވާން އެދިއްޖެ

3 weeks ago

ރާއްޖެއަށް ގެނައި ވެކްސިން އުފެއްދި ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އިތުރު ވެކްސިނެއް ބާޒާރަށް ނެރެނީ

3 weeks ago

އަމަލުކުރީ އެޗްޕީއޭ ގައިޑްލައިނަށް، މުވައްޒިފުންގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް ފެތުރުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް:އޭވިއޭޝަން

3 weeks ago