ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން ނަގާފައިވާ ގިނަ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން 2024 އާއި ހަމަޔަށް ފަސްވާން ޖެހޭ: ނަޝީދު

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރާއްޖެއިން ނަގާފައިވާ ގިނަ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން 2024 އަހަރާ ހަމައަށް ފަސްވާން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީތަކާއި ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތްކޮށް، އެ ދަރަނިތަކާގުޅޭ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފަ އެވެ.

އެ ޑްރާފްޓު ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި މުޅި މަޖިލީހު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ޑްރާފްޓު ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ބަހުސް ގައި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޒާހިރު ކުރެެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ލިބެންހުރި އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު، 2024 އާ ހަމައަށް ގިނަ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ކޭޝް ފްލޯއަށް ބަލާއިރުގައި، 2024 އާ ހަމައަށް ގިނަ ލޯނުތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް އެބަ ބޭނުންވޭ" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!