ޚަބަރު

ބިދޭސީން ގެންދިޔައީ ބައިތިއްބަށް އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށް ނޫން، މާފަށް އެދެން: މަބްރޫކް

ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެންދިޔައީ ބައިތިއްބަށް އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށް ނޫން، ކަމަށާއި އެކަމަށް މާފަށް އެދޭ ކަމަށް ކޮވިޑް-19ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބިދޭސީން އެތަނަށް ގެންދެވުނީ އެތާގައި ގިނަ ދުވަހު ބައިތިއްބަން ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެތަނަކީ އެފަދަ ގޮތަކަށް މީހުން ބައިތިއްބާފަދަ ގެންދަން ހެޔޮވާވަރު ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެތަނަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެން މާފަށް އެދެން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން." މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިލިވަރަކީ ކުރިން ހަދަމުން ދިޔަ ރިސޯޓެކެވެ. ބިދޭސީން ގެންގޮސް ވިލިވަރުގައި ބޭތިއްބީ އޭރުގައި ކޮންސްޓަރކްޝަން ގައި ބޭނުން ކުރި ތަނެކެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!