ދެން ފުރަމަލަ

ތަޖޫބެ: "ރޮއެރޮއެ އޮތް ހިތަކާއެކު ވެސް އެހެން މީހުން ހެއްވާލަ ދިނިން"

ރާއްޖޭގައި އެންމެ މޮޅު ކޮމީޑިއަން އަކީ ކޮބައިހޭ ސުވާލު ކޮށްލައިފިނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވަނީ އަހުމަދު ޝާޒް، "ތަޖޫބެ" ކަން ޔަގީނެވެ. އެ ޖަވާބު ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން ލިބެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ތަޖޫބެ އަކީ ކުޅަދާނަ ކޮމީޑިއަން އެކެވެ. އޭނާގެ ޝޯވ އެއް ބަލަން އިންނަ މީހަކު ހީހީ ހަލާކު ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހިނިތުންވާން ބޭނުން ނުވެ އިންނަ މީހާއަށް ވެސް ހިނިތުން ނުވެ ނީނދެވޭނެކަން ގައިމެވެ.

ތަޖޫބެ އަކީ މީގެ ކުރިން ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހެކެވެ. ތަޖޫބެ ސިފައިންގެ އިން ކެނޑުނުތާ މިހާރު 10 އަހަރުވީއެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް ތަޖޫބެގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ގައުމީ ޖޯޝަށް އަދިވެސް ކުޑަ ނަމަވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

"އަހުމަދު ކުޑަކޮށް ސޭކުވާނެ"

ކޮމެޑީގެ ދާއިރާއަށް ތަޖޫބެއަށް ވަދެވުނީ ކިހިނެއްތޯ ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭން ތަޖޫބެ ފެށީ ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތައް އައު ކުރަމުންނެވެ. އެ ހަނދާންތައް އައު ކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް އޭނާ އުޅޭނީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މަޖާ ކަމެއް ކުރުމުގައި ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން ކުޑައިރު ވެސް އެކިއެކި އަޑުލައްވާ ހަދާ ކަމަށާއި އަދި ވަރަށް ގިނައިން މަޖާ އެއްޗެހި ވެސް ބުނެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

އެންމެ ކުޑައިރު އެގޮތަށް އުޅޭތީ ތަޖޫބެގެ މަންމަމެން "އަހްމަދު ކުޑަކޮށް ސޭކުވާނެ" ކަމަށްވެސް ބުނެ އުޅެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ތަޖޫބެ އަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ސޭކު މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އަކީ އުފެދުމުގައި ވެސް ހަމަ ކުޅަދާނަ ކޮމީޑިއަނަކީ އެވެ.

އެންމެ ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތައް އައުކުރުމަށްފަހު ތަޖޫބެ ދެން ހިއްސާ ކުރީ އޭނާގެ ސުކޫލް ދައުރުގެ ހަނދާނެކެވެ. އެގޮތުން މާފަންނު މަދަރުސާގައި ތައުލީމް ހާސިލު ކުރި އިރު، 1984 ވަނަ އަހަރު ގުރޭޑް 5 ގައި އޭނާ ކުޅުނު ސްޓޭޖް ޑްރާމާއާ ހިސާބަށް ތަޖޫބެގެ ހަދާންތައް ގެންދިޔައެވެ.

ތަޖޫބެ އަކީ ސުކޫލްގައި އުޅުނު އިރުގައި ވެސް ވަރަށް ސިޔާސަ ކުއްޖެކެވެ. ވަރަށް ގިނައިން  މަޖާ ކަންތައްތައް ކޮށް ކުލާސް ތެރޭގަައި ވެެސް މީހުން ހެއްވާ އުޅޭ ކަމުގައި އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ސުކޫލް ނިންމާފައި ސިފައިންގެއަށް

ސުުކޫލް ނިންމި ގޮތަށް ތަޖޫބެ ނިންމީ ސިފައިންގެއަށް ވަންނާށެވެ. ސިފައިންގެއަށް ވަދެ، ހެދި ތަމްރީންތަކަކީ "ސީރިއަސް" ތަމްރީނު ތަކެއް ނަމަވެސް ތަޖޫބެ އަކީ ތަމްރީންގެ ތެރެއިން ވެސް ކޮންމެވެސް މަޖާ ކަމެއް އޭނާއަށް ކުރެވެއެވެ. ކުރަން ހުއްޓަސް އަަބަދުވެސް އޭނާއަށް "އޮޓޮމެޓިކުން"ވެސް އެފަދަ ކޮންމެ ވެސް ކަމެއް ކުރެވެއެވެ.

އެގޮތުން ، ޓްރެއިނިންގައި ދިމާވި މަޖާ ކަމެއް ތަޖޫބެ "ދެން"އާ ހިއްސާ ކުރިއެވެ. ތަޖޫބެ ބުނީ އެއްދުވަހަކު ޓްރެއިނިންގައި ވެސް މަަޖަލަކަށް ފައިވާން ކިބަ އަތަށް ނަގައިގެން އެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން މަޖާ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ކިޔަން ފެށި ކަމަށެވެެ.

"ޝާހިދާ ކުއްލިއަކަށް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ވަށައިގެން ހޯދާލިއެވެ. އޭރު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަހުމަދު ބޭރުގައި ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ." ތަޖޫބެ ކިޔައިދިން ވާހަކަ ، ހިއްސާކުރިއެވެ.

ތަޖޫބެ ވާހަކަ ކިޔައިދެމުން ދަނިކޮށް އެ މަންޒަރު މުދައްރިބަށް ފެނުނެވެ. އެއާއެކު އެކަމުގެ އަދަބަކަށް މުދައްރިބު އަމުރުކުރީ މުދައްރިބު ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމަށެވެ.

ތަޖޫބެ ބުނީ އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަކީ ވާހަކަ ކިޔާ މީހަކަށް ވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި މުދައްރިބުން ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާ ވާހަކަ ކިޔަން ފަށާ ކަމުގައި އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ޓްރެއިނިންގައި އުޅޭއިރުގައި ވެސް ހަފްތާ ބަންދުގައި ޝޯވ އޮންނަ ކަމަށާއި އެ ޝޯވް ތަކުގައި ކޮމީޑިއަން އެއްގެ ގޮތުގައި އަރާ އެހެން މީހުން ހެއްވާލަދޭ ކަމުގައި ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ސިފައިންގޭގެ ޓްރެއިނިންގ ނިންމުމަށްފަހު ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ތަޖޫބެ މަަސައްކަތް ކުރަން ފެށިއެވެ. އެއަށްފަހު ތަޖޫބެ އާންމުންނަށް އެނގިގެން ދިޔައީ ސިފައިންގޭގެ "ސިފައުފާ" ޝޯވ ތަކުންނެވެ.

ސިފައުފާ ޝޯވް ގައި ތަޖޫބެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިވި ފަހަރު ވެސް ވަނަ އެކްޓަރުގެ މަގާމު ހޯދިއެވެ. އަދި ދެވަނަ އަހަރު ވެސް އެ ކާމިޔާބީ ތަކުރާރު ކުރިއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ތަޖޫބެ ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފެނިގެން ދިޔައީ "މާބުރުގެ އުސޫލު" ނަމަކަށް ކިޔާ އޮފީސް ޑްރާމާ އިންނެވެ.

ޝާޒް އަކީ އަސްލު ވަރަށް ސީރިއަސް މީހެއް

ދުނިޔޭގެ ބައެއް މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަނުންގެ ވާހަކަތައް ކުރިން އަޑުއަހާފައިވާ މީހަކަށް ނަމަ މި ދައްކަން އުޅެނީ ކޮން ވާހަކައެއް ކަން އެނގޭނެއެވެ. ގިނަ ކޮމީޑިއަނުންނަކީ، ސްޓޭޖް މަތީގައި އެެހެން މީހުން ހެއްވާލަ ދިނުމުގައި ކުޅަދާނަ ބައެއް ނަމަވެސް އެމީހުންނަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ސީރިއަސް ބައެކެވެ. އެފަދައިން ތަޖޫބެ އަކީ ވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ސީރިއަސް މީހެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި ވެސް އޭނާއަކީ އަކީ ވަރަށް ގިނަ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅޭ މީހެކެވެ. ޝޫޓިން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހޭލުމާއި ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ފުލް ކޮމިޓްމަންޓް ދޭކަން ފާހަގަ ކުރަމުން އެކަމުގެ މުހިންމުކަން ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ތަޖޫއަށް "ތަޖޫ" ކިޔުނީ ކިހިނެއް؟

"ތަޖޫ" މި ނަމަކީ ކިހިނެއް އުފެދިގެން އައި ނަމެއްތޯ ގިނަ ބަޔަކަށް ސުވާލު އުފެދޭނެއެވެ.

"ތަޖޫ" އަކީ 2000 ވަނަ އަހަރު ރޯދަމަހު ޓީވީއެމް އިން ގެނެސްދިން ޑްރާމާ އެޕިސޯޑަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. އެ އެޕިސޯޑުގައި ތަޖޫބެ ފެނިގެން ދިޔައީ ޒުވާން ދައުރުގެ ތަޖުރިބާ ކިޔައިދޭ މުސްކުޅިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. "ތަޖޫ" މި ނަމަކީ "ތަޖުރިބާ" މި ލަފުޒުން ނަގާފައިވާ ނަމެކެވެ. އޭނާ އަކީ އެ އެޕިސޯޑުގައި ވެސް ވަރަށް ތަޖުރިބާ ގިނަ މީހެކެވެ.

އެ ނަމަކީ މަހުރަބު އިއްބެ ހެދި ނަމެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އެ ނަމުން އެންމެން ވެސް މުހާތަބު ކުރަން ފެށީ ކަމުގައި ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު ކުރެވުނު އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހުނު މަސައްކަތް

ތަޖޫބެ ބުނީ އޭނާއަށް ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާ ދޭތެރޭ ވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަކީ ބެލުންތެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ތަޖޫބެ ބުނީ އޭނާއަކީ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ދާއިރާގައި ދުވަހަކުވެސް "ނޫނެކޭ" ނުބުނާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަމަކަށް މީހަކު އެދިއްޖެ ނަމަ އަބަދު ވެސް އާނ ބަސް ބުނާ ކަމުގައި އޭނާ ފާހަގަ ކުރަމުން މާޒީގެ ހަނދާނެއް އޭނާ އާކޮށްލިއެވެ.

ތަޖޫބެ ބުނީ އޭނާ ސިިފައިންގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު އެއްފަހަރެއްގައި ސިފައިންގޭގެ ވެރިއަކު އޭނާއަށް ގުޅުއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ގާތަށް ޖައްސާލަދިނުމަށް އެދުނެވެ.  އޭނާގެ ގާތަށް ދިއުމުން، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން ހިންގާ ކޭމްޕެއްގައި ޝޯވއެއް އޮލިމްޕަހުގައި އެބައޮތް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އައިޓަމެއް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ ކަމުގައި ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު ހަވީރު ހަތަރުގަޑި ބައިވެ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމުގައި ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ޝޯވ އޮތީ، އެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެހާ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި އޮތްއިރު ވެސް ތަޖޫބެ ނޫނެކޭ ނުބުނެއެވެ. ބުނީ، "އަަޅުގަނޑަށް ތިކަން ވާނެ" މިހެންނެވެ. އަދި އެހެން ބުނުމަށްފަހު ވަގުތުން ގޮސް ފިލްމީ ތަރި މަނިކު ވެސް ހަމަޖައްސާ ފަރުހާދު ފިކުރީއަށް ވެސް ގުޅި ކަމަށާއި އަދި ސައީދު ކިޔާ މީހެއް ވެސް ޝޯވއަށް ނަގާ ބޮޑު ގުރޫޕެއް ވަގުތުން އެކުލަވާލި ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި ކޮންސެޕްޓު ތައްޔާރު ކުރީ އެތަނަށް ދާން ވެގެން ފެންވަރާލަން ވަތް ވަގުތު ކަމަށް ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި އެތަނަށް ގޮސް އެ ކޮންސެޕްޓަށް އެކްޓުކޮށް ވަގުތުން ރިހާސަލް ޖެއްސި ކަމުގައި ވެސް ތަޖޫބެ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ތައްޔާރު ކުރި ކޮންސެޕްޓަކީ ރެޑް ރައިޑިންގ ހުޑްގެ ވާހަކައިން "އައިޑިއާ" ނަގައިގެން ތައްޔާރު ކުރި ކޮންސެޕްޓެކެވެ. އަދި އެވަގުތު ރިހާސަލް ކޮށްލުމަށްފަހު 8 ޖަހަން ކައިރިވުމުން، ފިހާރައަކަށް ވަދެ ފޮތިގަނޑަކާއި ކޮސްޓިއުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން އެއްޗެހި ވެސް ހިފައިގެން އޮލިމްޕަހަށް ގޮސް ޝޯވ ހުށަހަޅައިދިން ކަމުގައި އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި ،މުޅި އޮލިމްޕަސް "ކެކި" އެ ޝޯވ އަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށް ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އެ މަސައްކަތަކީ ވެސް އެހާ ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގައި ކުރެވުނު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

އެ ޝޯވއަށް ފަހު ބެލުންތެރިންނަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރަނީ ދިިވެހި ފިލްމު "ފަޅި ސިކުންތު"ގެ ބިސްގަނޑު އަޅާ މަންޒަރެވެ. އެ މަންޒަރުގައި ތަޖޫބެ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކެރެކްޓާ ކަމުގައިވާ "އަންހެން" ކެރެކްޓާއިންނެވެ.

ކޮމީޑީއަންއެއް އެކަންޏެއް ނޫން، ލިޔުންތެރިއެއް، ޅެންވެރިއެއް އަދި ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިއެއް ވެސްމެ

ތަޖޫބެ ގިނަބަޔަކަށް އެނގިފައި އޮންނަނީ ކޮމީޑިއަން އެއްގެ ގޮތުގައި ވީ ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ހަމައެކަނި ކޮމީޑިއަންއެއް ނޫނެވެ. ލިޔުންތެރިކަމާއި ޅެންވެރިކަމުގައި ވެސް އޭނާގެ ގަލަމަކީ ހިނގާ ގަލަމެކެވެ. އޭނާގެ ލިޔުންތަކުގައި ހުންނަ ސަމާސާ އަދަބާއި މަޖާޒީ ވާހަކަތަކަކީ ކުރިމަތިން ތަޖޫބެ ފެންނަން ނެތް ނަމަވެސް ހިންޏައިގެން އަވަދިވާނެ ވާހަކަ ތަކެކެވެ.

ތަޖޫބެއަކީ ސުކޫލް ދައުރުގައި އުޅުނު އިރުގައި ވެސް އަދަބީ ކަންކަމަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރި ދަރިވަރެކެވެ. އެގޮތުން އަދަބީ ޖަމްއިއްޔާގެ ސެކެޓްރީކަން އޭނާ އެއް އަހަރު ކުރިއެވެ. އަދި އޭގެ ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކޮށް ފަހުން ރައީސް ކަން ވެސް އަދާ ކުރިއެވެ. ހަމައެހެންމެ 1985ގައި މާފަންނު މަދަރުސާގައި ބޭއްވި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން ވެސް އޭނާ އެއްވަނަ ހޯދިއެވެ.

އަދަބީ ފަންނުތަކުގައި ކުޅަދާނަ ތަޖޫބެ ވަނީ ސުކޫލުގެ ފުރަތަމަ ، ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުން ވެސް އެއްވަނަ ހޯދާފައެވެ. އަދި 78 ކުދީން ބައިވެރިވި ގައުމީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކައަށް ތަރުހީބު ލިބި އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 7 ކުދިންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނުނެވެ.

ޅެންވެރިކަމުގައި އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެއިން ނެރުނު "ސިފަކޮއެ" އަލްބަމްގެ އެންމެ ލަވައެއް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ލަވަތަކަކީ އޭނާގެ އުފެއްދުންތަކެވެ.

ހިތާނީ ޝޯވ ތަކަށް މިވަރެއް ނެތް

ތަޖޫބެ މި ދާއިރާގައި ހޭދަކުރި 25 އަަހަރުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ ، ޚިތާނީ ޝޯވ ތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ޚިތާނީ ޝޯވ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ ޚިތާނު ކޮށްފައި ތިބޭ ކުދިން ހެއްވާލަ ދިނުމަކީ އޭނާއަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ. ކޮންމެ ޚިތާނީ ސީޒަނެއްގައި ވެސް މަދުވެގެން ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް ގެއަށް ތަޖޫބެ ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އީދު ޝޯވތަކަށާއި އެހެން ޝޯވ ތަކަށް ގިނަ ރަށްރަށަކަށް ގޮސްފައެވެ. އެ ރަށްތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބާއި ލޯބި ލިބޭކަން ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރީ އުފަލާއެކުގައެވެ.

ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ފެނިދާނެތަ؟

ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ފެނިދާނެތޯ ކުރި ސުވާލަކަށް ތަޖޫބެ ދިނީ ތަފާތު ޖަވާބެކެވެ. އެގޮތުން، އޭނާ ބުނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުތުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެއީ "ސަޕްރައިޒް"އެއް ކަމަށެވެ.

ރޮއެރޮއެ އޮތް ހިތަކާއެކު ވެސް އެހެން މީހުން ހެއްވާލަ ދިނުމުގައި

ތަޖޫބެ ސިފައިންގޭގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްވަރުގައި ބޭއްވި ހުރިހާ ސިފައުފާ ޝޯވ އަކަށް ވެސް އޭނާ އެރި އެވެ. ނަމަވެސް އެއް އަހަރެއްގެ ސިފައުފާ ޝޯވ ދިމާވީ ބައްޕަ ބަލިވެގެން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް އިންޑިއާއަށް ގޮސް ހުރި ދުވަސްވަރަކާއެވެ. އެ ޝޯވ އޭނާއަށް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް އޮތީ ހީވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ތަޖޫބެ ނުލާ ސިފައުފާ ޝޯވ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެ ޝޯވގެ ރޫޙު ގެއްލުވާލުން ފަދަ ކަމަކަށް ވުމާއެކު ސިފައިންގެ ވެރިން ބޭނުންވީ ޝޯވއަށް ތަޖޫބެ ގެންނާށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އިންޑިއާގައި ހުއްޓާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ވިދާޅުވެގެން ކާނަލް ނާޒިމް (ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު) އޭނާއަށް ގުޅުއްވިއެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ވެސް ސިފައުފާ ޝޯވ އަށް އަރާލަދޭން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓިކެޓް ފޮނުވައިފި ނަމަ އާދެވޭނެތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

އޮޕަރޭޝަންކޮށް ބައްޕަ ، އައިސީޔޫގައި އޮއްވާ، ސިފައިންގެއިން އެދުނު އެ އެދުން ފުއްދައިދިނުމަށް ތަޖޫބެއަށް ވީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް "ނޫނެކޭ" ބުނުމަކީ އޭނާގެ މިޒާޖުގައި ނެތްކަމަށް ވުމުން ހަމަ އެރޭ ފުރައިގެން މާލެއަށް އައެވެ. އަދި ހިތް ރޮއެ ރޮއެ އޮތް ނަމަވެސ ސިފައުފާ ޝޯވ ގައި ބެލުންތެރިން ހެއްވާލަދިނެވެ.

ތަޖޫބެ ބުނީ ސްޓޭޖް މަތީގައި ހުރިއިރު ވެސް ވިސްނެމުން ދިޔައީ ބައްޕަގެ ހާލާ ދޭތެރޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ލޮލުން ވެއްޓެން ދިޔަ ކަރުނަ ތިކި ބެލުންތެރިންނަށް ފޮރުވުމަށްފަހު އެރޭ ވެސް އެތައް ބަޔަކު އުފާ ކޮށް ދެވުނީތީ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ދުނިޔޭގައި ނެތް ތަޖޫބެގެ ބައްޕަގެ ހަނދާންތައް އައު ކުރަމުން އޭނާ މި ވާހަކަ ހިއްސާކުރީ ފެންކަޅިވެފައި އިނދެއެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް ކާމިޔާބީތައް

ތަޖޫބެ ފަންނީ ދާއިރާގައި މިހާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން "ފަޅި ސިކުންތު"ގައި އަދާ ކޮށްފައިވާ ރޯލަށް ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ކުރު ފިލްމުގެ ބައިން ބެސްޓް އެކްޓަރުގެ މަގާމް ހޯދިއެވެ.

ތަޖޫބެގެ ފިލްމުތައް ބޮޑަށް މަޝްހޫރު ވެގެން ދިޔައީ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައެވެ. އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުން، ޖެހިޖެހިގެން 3 ފަހަރު "ބެސްޓް އެކްޓަރ"ގެ މަގާމު އޭނާ ހާސިލު ކުރިއެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު ވާހަކައިގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ވާހަކައެއް ހޮވިގެން ދިޔައެވެ.

ދާއިރާގައި 25 އަހަރު، އަގު ވަޒަނެއް ނުކުރޭ

ކޮމެޑީގެ ދާއިރާގައި ތަޖޫބެ މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު 25 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ތަޖޫބެ ބުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަޖޫބެގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް ބަލައިގަތް ކަމަށެވެ. ތަޖޫބެ ނޭނގޭ މީހަކު ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް މަދުވާނެއެވެ. ތަޖޫބެއަކީ ގިނަ ބައެއްގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯބި ލިބިފައިވާ ކޮމީޑިއަން އެކެވެ. ތަޖޫބެގެ ސަޕޯޓަރުން ތަޖޫބެ ބަލައިގަތީ ވަރަށް ވެސް ލޯބިންނެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަޖޫބެ ބަލައިގަތް ނަމަވެސް، ދިވެހި ދައުލަތުން ތަޖޫބެގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް އަގުވަޒަނެއް ނުކުރެއެވެ. ތަޖޫބެ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ފަންނާނުން ކުރާ މަސައްކަތް ދިވެހި ދައުލަތުން ބަލައި ނުގަންނަކަން ގިނަ ފަންނާނުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ތަޖޫބެ އަކީ 25 އަހަރު އެކި ސްޓޭޖް ތަކުގައި، އެކި ޑްރާމާ ތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ހެއްވާލަދިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުހުގައި ފިޔަޖަހަމުންދާ ކޮމީޑިއަން އެވެ. އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކޮމީޑިއަން އޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ކުޅަދާނަ ދިވެހި ކޮމީޑިއަނެއް 25 އަހަރު މި ދާއިރާގައި އުޅުނު އިރު، އޭނާގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރުމަކީ ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އެންމެ އެހީތެރިވީ އާއިލާއިން

ތަޖޫބެގެ އެންޓަރޓެއިންމަންޓްގެ ދިގު 25 އަހަރުގައި އޭނާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ލިބިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ތަޖޫބެ ފާހަގަ ކުރީ އޭނާގެ އާއިލާއެވެ. މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން އަބަދު ވެސް އެހީތެރި ވެދެއެވެ.

ތަޖޫބެގެ އެންމެ ކުޑަ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއި، ކާފަ ދަރިފުޅު

ތަޖޫބެ ކުރީ އެންމެ ކައިވެންޏެކެވެ. 27 އަހަރުވީ އެ ކައިވެންޏަށް ފިރިހެން ތިން ކުދީން ލިބިފައި ވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ދެ ، ކާފަދަރީން ވެސް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ތަޖޫބެގެ ދިގު 25 އަހަރުގައި އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔަ ތަރުހީބާއި ލޯބި ތަޖޫބެ "ދެން"އާ ހިއްސާ ކުރީ ހިނިތުންވެ އިނދެއެވެ.

ތަޖޫގެ ދަރިންގެ ކިބައިގައި ވެސް ތަޖޫގެ ހުނަރުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ބައެއް އިސްތިހާރުތަކުން ތަޖޫގެ ދަރިން އަދި ކާފަ ދަރިން ވެސް މިހާރު ފެނިގެން ދެއެވެ.

ތަޖޫބެގެ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ދާއިރާގައި އެންމެ އެހީވި މީހަކީ އޭނާގެ މަންމައެވެ. އޭނާގެ މަންމަ އަބަދު ވެސް އޭނާ މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ކަމުގައި ތަޖޫ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ތަޖޫބެެ ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އެހީތެރިވި ގިނަބައެއްގެ ނަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޑައިރެކްޓަރ އަޝްހަރު ވަހީދު އާއި އަމްޖަދު އަދި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި މަނިކުގެ ނަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރިއެވެ.

މިއީ ކޮމެޑީގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ވާހަކައެވެ. ރޮއެރޮއެ އޮތް ހިތަކާއެކު، ލޮލުން ވެއްޓެމުން ދިޔަ ކަރުނަ ތިކި ބެލުންތެރިންނަށް ފޮރުވުމަށްފަހު ވެސް، އެ ބެލުންތެރިން ހެއްވާލަ ދިނުމުގައި ހުރި ހުނަރުވެރި ކޮމީޑިއަން އެއްގެ ވާހަކައެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ކަމޭ ހިތައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މޮޅު އެކްޓަރެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިއަދު މި ދާއިރާއަށް އަލަށް ނުކުންނަ ކުދިންނަށް ތަޖޫބެ ދިނީ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ބުނެދޭ ކުރު މެސެޖެކެވެ.

"މި މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ތިމާގެ އަމިއްލަ އުފަލަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކި އެހެން މީހުންގެ އުފަލަށްޓަކައި ވެސް ކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭށެވެ."

ތަޖޫބެއާ އެކު ހިއްސާ ކުރެވުނު ވަގުތުކޮޅަކީ ނުހަނު މަޖާ އަދި އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ތަޖޫބެގެ ތަޖުރިބާއިން އެތައް އެއްޗެއް ދަސްވެގެން ދިޔައެވެ. ތަޖޫބެ އަށް އަޅުގަނޑު އެދެނީ އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ފާގަތި ކަމަށެވެ.

  1. ސައްޕޭ

    ހެއްވާލުމަކީ ްކޮންމެކޮންމެ ް މީހަކަށް ްކުރެވޭކަމެއްނޫން. ްވަރަށް ތަފާތު މޮޅު އެކްޓަރެއް. ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ތިވަރުގެ މީހަކުނެތް. މީނާގެ އަގު ވަޒަންކުރަންޖެހޭނެ.

  2. ޒުލްފް

    އެބުނާހެން ކޮމެޑީ އެކްޓް މިފެންވަރުގަ ކުރުމަކީ އެންމެންނަށް ވަަނެ ކަމެއްނޫން. ތަޖޫގެ ކޮންމެ ޑުރާމާއެއް ބަލާލިޔަސް މަ ހީހީ ހަލާކުވާވަރުވޭ. ކުރިއަށް ދޭ ️،ގޫޑް ޖޮބް.