ޚަބަރު

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައެއް ކުރުމަކީ ކުޑަކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވާނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ފުރައްސާރައެއް ކުރުމަކީ ބޮޑުކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކުޑަކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީ އެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އިމްރާން، އެއީ އާއްމު ތަނެއްގައި ހިނގާފާނެ ފަދަ ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށާއި ރޭޕް އެއްކަމަށް ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ރޭ ގައި ގެނެސްދިން "އަހާށޭ ބުނާނަން" ޕްރޮގްރާމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވުމުން، ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ އަމާޒު ވެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިމްރާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ފަތުރާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެއްޗެއްގެ ހަގީގަތް އޮޅޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބުނި އެއްޗަކުން ގޯސް މާނައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭހަވިނަމަ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ މަޤުސަދު ނޫންކަން ސާފުކޮށް ދަންނަވަން. އަދި އޮޅުން އަރާފަދަ ބަހެއް ބުނެވިފައިވާނަމަ މާފަށް އެދެން" ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!