ޚަބަރު

550 ކިލޯގެ ފިޔާ ވަގަށް ނަގައިގެން ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މައުޖޭ ޑެވްޖާލީ ނަމަކަށް ކިޔާ އަވަށެއްގެ ދެމީހަކު 550 ކިލޯ ފިޔާ ވަގަށް ނެގުމުގެ ސަބަބުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ މީޑިއާތައް ބުނާ ގޮތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނި ސަންޖޭ ޕާރާދީ އަދި ޕޮޕެޓް ކޭލް ނަމަކަށް ކިޔާ ދެމީހުންނެވެ. މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ އިންޑިއާގެ ނަޔަރަންގޯން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިހާރު ވަނީ އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފިޔާ ހައްދާ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާގައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާއިރު ފިޔާގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން އުފުލިފައެވެ. ވިއްސާރަވެ ދަނޑުތައް ހަލާކުވުމުން ސަޕްލައި ދަށް ވުމާއެކު މައުޖޭ ޑެވްޖާލީ ސަރަހައްދުގައި ވެސް ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 100 ރުޕީސްއަށް ވުރެ މައްޗަށް ޖެހިފައެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ވަަރަށް ގިނަ ފިޔާ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންތައް ލިބި ފިޔާ ހައްދާ ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް އެތައް ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!