ޚަބަރު

"ބަޑި ބުރާސްފަތި" ޖަލްސާ ކާނިވަލުގައި ބާއްވަން އެޗްޕީއޭ އިން ހުއްދައެއް ނުދިން!

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން މިއަހަރުގެ "ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ" މުނާސަބަތުގައި ކާނިވަލު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި "ބަޑި ބުރާސްފަތި" ޖަލްސާ، އެސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ހުއްދައެއް ނުދިނެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، އެޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އެޗްޕީއޭ ގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން، ޖަލްސާ "ވާރޗުއަލްކޮށް" ބޭއްވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދެން މިޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި ކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިއީ 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ބާޣީން އަރާ، ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން "ނަސްރުގެ ދުވަސް" ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިދިކޮޅުން އިންތިޒާމްކުރި ޖަލްސާއެކެވެ.

ޖަލްސާ އޮންނާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގައި ކަމަށް ޕީއެންސީ ގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އިއްޔެ ބޭއްބި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ "ނަސްރުގެ ދުވަސް" ފާހަގަ ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް ނުކެރޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!