ބޭރު ދުނިޔެ

ޓްރަމްޕްގެ ތުހުމަތު: ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް އިންތިހާބުގައި އެބަ ހިނގާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަން!

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލާކަމަށް ބުނެ އެޤައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލާ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ވައިޓްހައުސް ގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައި ވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވޯޓް ގުނުމުގެ ކަންކަން ދަނީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތިތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމު ކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ކާމިޔާބު ލިބިވަޑައިގެންފައި ކަމަށާއި އަދި އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުން މޮޅުވެއްޖެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ނުގުނާ އެތައް މިލިއަން ވޯޓުތަކެއް ހުރިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިހާބުން މޮޅުވިކަމަށް ކަނޑައަޅަން އަދި މާއަވަސް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާލާއިރު، އިލެކްޓޮރަލް ވޯޓު ނަތީޖާއިން ކުރީގައި އުޅެނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޖޯ ބައިޑަން އެވެ. ޓްރަމްޕަށް 213 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު ބައިޑަން އަށް ލިބިފައިވަނީ 238 ވޯޓެވެ. އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވަނީ 270 ވޯޓެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!