ޚަބަރު

މަސައްކަތުގައި މާ ގިނައިރު ހޭދަނުކުރޭ، ސިކުނޑި ހަމަޖައްސާލުމަށް މިކަންތައްތައް ކޮށްލާ!

މަސައްކަތުގައި މާގިނަ އިރު ހޭދަކުރުމަކީ މީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލި ކޮށްލާ ކަމެކެވެ.
އެގޮތުން ދުވަހުގެ ކަންތައްތައް ބަހާލައިގެން ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ ނިދި އެއްގަޑިއަކަށް ތާ ވަލުކޮށް ތާވަލާ އެއްގޮތް ވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރާށެވެ.

އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހޭ، އެއް ކަމެއްގައި ގިނަ ވަގުތު އުޅެން ޖެހޭ ބައެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ގިނަ ގިނައިން ފެން ބޯށެވެ. މިއީ  ސިކުނޑި އެންމެ އަވަހަށް ތާޒާކޮށްދޭ ކަމެވެ. މިކަން  ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ މޭޒު މަތީގައި ފެންފުޅިއެއް ބެހެއްޓުމެވެ.

އެމެރިކާގެ ސައިންޓިސްޓެއް ބުނާގޮތުން މިހެން ކަންތައް ކުރުމުން ގިނައިން ފެން ބޯ ހިތްވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ވެސް ކުރެވޭނެ ބަައެއް ކަންތައްތައް  އެބަހުއްޓެވެ. ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ދުރަށް ދާށެވެ. އަދި ބޭރުގެ ސާފު ވައި ލިބޭ ތަނަކަށް ދާށެވެ. މިކަންތައް ކުރުމުން ހަށިގަނޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެއެވެ.އަދި ސިއްހަތަށް ފައިދާކުރި ކާނާ ގިނައިން ކައި، ނިދުމާ އަދި މި ނޫން ވެސް ގަޑިން ގަޑިޔަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!