ލައިވް

ލައިވް: ޓްރަންޕް އަދިވެސް ވިދާޅުވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޓްރަންޕް ކަމަށް

މިއީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު ހިނގަމުން އަންނަ ކަންތައް ގެނެސްދިނުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ބްލޮގްއެކެވެ.

 •  

 • އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރީ އަހަރެން: ޓްރަންޕް

  އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބައިޑަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވިކަން އެމެރިކާގެ ހުރިޙާ މީޑިޔާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޓްރަންޕް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ބުނުއްވާ ބުނުއްވުން ތަކުރާރު ކުރައްވައިފި.

  ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަށް 70،000 ސައްޙަ ވޯޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ އިންތިޚާބެއްގައި، ރައީސްކަން ކުރައްވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބުނު ފަހަރު ކަމަށް. އަދި ވޯޓް ލުމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނާ ބުނުން ޓްރަންޕް ތަކުރާރު ކުރެއްވި. އަދި ވިދާޅުވީ، ވޯޓް ގުނަން އޮބްޒާވަރުންނަށް ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށާއި މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓްލާން ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ އެތައް ފަރާތަކަށް ވޯޓް ކަރުދާސް މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އަސްފައިވާ ކަމަށް.

   

 • ބައިޑަންގެ އަނބިކަބަލުން ވެސް އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

  ޖޯ ބައިޑަންގެ އަނބިކަބަލުން ޑރ.ޖިލް ބައިޑަން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ. މަރުޙަބާގެ ޓްވީޓްގައި ޖިލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޖޯ ވެގެންދާނީ ހުރިހާ އާއިލާތަކުގެ ރައީސް ކަމަށް.

   

 • އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތްތާ 2 ގަޑިއިރު ވިއިރު ވެސް، ޓްރަންޕް ބައިޑަންއަށް ނުގުޅުއްވާ ކަމަށް ބޭރުގެ މަސްދަރުތަކުން ހާމަކޮށްފި. އާއްމުކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާ ހިސާބުން ބަލިވި ފަރާތުން މޮޅުވި ފަރާތަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުނުގެ ޘަޤާފަތެއް އެމެރިކާގައި އޮވޭ.

 • ބައިޑަން އަދި ކަމަލާގެ ޓްވިޓަރ ބަޔޯގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސާ ޖަހައިފި

   

 • ބަރަކް އޮބާމާ ވެސް ބައިޑަންއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  ބައިޑަންއަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އޮބާމާ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބައިޑަން ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ކަމުގެ ޙުވާ ކުރައްވާއިރު، މީގެ ކުރިން ރައީސަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައިނުވާފަދަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖޯ ބައިޑަންއަކީ މިކަންކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ މީހާ ކަމަށް.

   

   

 • ކަމަލާ ބައިޑަން އަށް: "ވީޑިޑް އިޓް"

  އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސާ ކަމަލާ ހެރިސް، އިންތިޚާބީ ރައީސަށް ގުޅުއްވާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ. މީގެ އިތުރުން ކަމަލާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އަހަރެމެންނަށް މިކަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއްޖެ ކަމަށް. އަދި ބައިޑަންއަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކަމަލާ ވަނީ ހިނިފުޅު ވަޑުވާފައި.

   

 • ޓްރަންޕް ބަލި ޤަބޫލު ނުކުރައްވާނެ

  އެމެރިކާގެ ރައީސް ރިޔާސީ ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި.

  ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ނުރަސްމީ ކޮށް ލިބިފައިވާ ހަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރުމަށް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށާއި ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
  އަދި ނަތީޖާއާ މެދު ޓްރަމްޕް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހިފައިވާ ކަމަށާއި ނަތީޖާ ގަބޫލު ކުރުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހަދަމުން އަންނަ ކަމުގައި ޓްރަމްޕް ކެމްޕެއިންގެ އެޑްވައިޒަރަކު ވަނީ ހާމަކޮށްފައި.

  ޓްރަމްޕްގެ މި ހައްސާސް ވަގުތުކޮޅުގައި ޓްރަމްޕްގެ ރަނިންމޭޓް އަދި ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް ގެ އެޑްވައިޒަރުން ވަނީ ޓްރަމްޕް ގެ ނިންމުމަށް ނައިބު ރައީސް ތާއީދުކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައި.

  ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މައިކްގެ މި ނިންމުމަކީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މައިކް ޕެންސް ވާދަކުރުމަށްޓަކައި ނިންމާ ނިންމުމެއް.

 • ބައިޑަން ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

  މާދަމާ ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު، ބައިޑަން ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި. ބައިޑަންގެ ކެންޕެއިން ޓީމުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ދެންމެ ބުނެފައި ވަނީ (ރާއްޖޭ ގަޑިން މާދަމާ ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު) ބައިޑަން ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް.

 • މަސައްކަތް ވަރަށް ބައިވަރު އެބަހުރި، މަސައްކަތައިގެން ކުރިޔަށް ދަމާ: ކަމަލާ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!