ހަގީގީ ހާދިސާ

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ދަރިކަނބަލުން ، ޚަލީފާގެ ދަރިކަލުންނާއި ކައިވެނި ނުކޮށްދީ ފަޤީރަކާއި ކައިވެނިކޮށްދިން ތަބިއީ

ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ އަރިހުން އެތައް އެތައް ބަޔަކު ޢިލްމް އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވާރިދުވެފައިވާ މަޝްހޫރު ޙާދިޘާތަކުގެތެރެއިން އެއް ޙާދިޘާއަކީ އެކަލޭގަފާނުގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ކާވެނިފުޅުގެ ޙާދިޘާއެވެ. މަޝްހޫރު ގިނަ ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގައި މިޙާދިޘާ ބަޔާންވެގެންވުމުން މިޙާދިޘާއިން ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ ޘާބިތުކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ އަންހެންދަރިކަނބަލުންގެ ކާވެނިފުޅަށް ރުހުންހޯދުމަށް އޭރުގެ ޚަލީފާ އަބުދުލް މަލިކު ބުން މަރުވާންގެ ދަރިކަލުން އަލް ވަލީދު ބުން އަބުދުލް މަލިކުގެ ފަރާތުން ފޮނުވުނެވެ. ޚަލީފާގެ ދަރިކަލުން ފޮނުއްވި މީހަކު އައިސް ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔިބަށް ދެންނެވިއެވެ. "ތިމަންނާ މިއައީ ކަލޭގެފާނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރަކައިގެންނެވެ. ކަލޭގެފާނަށް އުފާވެރިކަން ހުއްޓެވެ. ކަލޭގެފާނުގެ މަންމާފުޅު ކަލޭގެފާނު ދުނިޔެއަށް އުފަން ކުރުމަށްފަހުގައި މިވީ ހުރިހާ ދުވަހަކަށްފަހު މިއަދަކީ ކަލޭގެފާނަށް އެންމެ އުފާވެރި ދުވަހެވެ. ޚަލީފާގެ ދަރިކަލުން ، ޝައިޚުގެ އަންހެން ދަރިކަނބަލުންގެ ކާވެނިފުޅަށް ޚަލީފާ އެދިލައްވައެވެ."

ސަޢީދު ބުނު މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. "ޚަލީފާއަށް މިދުނިޔެއިން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެވޭނީ ކޮންއެއްޗެއް ހެއްޔެވެ. ރަސޫލާ ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. "ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހާ ތަކެއްޗަކީ މަދިރިއެއްގެ ފިޔައަކަށްވުރެ އަގުބޮޑުއެއްޗެއްކަމުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޒުރަތުގައިވީނަމަ ކާފިރަކަށް އެންމެ ފެންފޮދެއްގެ މިންވަރުވެސް ނުލިބުނީހެވެ." ދެން އެމަދިރީގެ ފިޔައިން ޚަލީފާ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެއްވާނީ ކޮންއެއްޗެއް ހެއްޔެވެ. ޖަވާބުގައި ޚަލީފާއަށް ދަންނަވާށެވެ. ޚަލީފާގެ ދަރިކަލުންގެ ކާވެނިކުރާނެ އަންހެންދަރިންނެއް ސަޢީދު ބުން މުސައްޔިބުގެ އަރިހުގައި ނުވެއެވެ. ސީދާ ސީދަލަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގަތުމަކާނުލާ އިންކާރުކުރައްވާ ފޮނުވާ ލެއްވެވިއެވެ.

އެޒަމާނަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިދެކޭ ދުވަސްތައްފަދައިން ވިޔާނުދާ ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުގެތެރޭގައި ޤައުމުގެ ބޮޑުންނާއި ވެރިންވި ޒަމާނެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެރިކަމާއި ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމާއި މުދަލާއި ޖާހާއި ދުނިޔެއަކީ އިންސާނާ ވަރަށްގިނަފަހަރަށް މަގުފުރައްދާ ކަންކަމަށްވާތީ ވީ އެންމެބޮޑަކަށް ދުނިޔޭގެ ވަގުތީ އުފާތަކުން ދުރުގައި ހުންނެވުން އެއީ ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ އަޒުމުފުޅު ކަމުގައި ހެއްދެވިއެވެ. އަދި އެއީ މިއުންމަތުގައި ވަކިވެގޮސްފައިވާ ގިނަ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ސުންނަތެވެ. ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ ޙަޔާތްޕުޅުން އެކަންވަނީ ޘާބިތުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރުންގެތެރޭގައި ނުހަނު ބޮޑެތި ޢިލުމުވެރިން އޭރު ތިއްބެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަލަޤާތަކުގައި ޤަވާއިދުން ބައިވެރިވެ ޢިލްމް ހާސިލުކުރައްވަމުން ގެންދެވި އެތައް ބޭކަލުންނެއް އުޅުއްވައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ގާތް ވަރަށް ފަޤީރު ދަރިވަރަކުވިއެވެ. އެބޭކަލަކީ އިބުނު އަބީ ވަދާޢާ އެވެ. ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ ޢިލްމީ ޙަލަޤާ ތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންގޮސް ދެތިންދުވަހަށް ނުފެނިހުރުމަށްފަހު ފެނިވަޑައިގަތުމުން ޢިލްމުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވާ ސަބަބާއި ބެހޭގޮތުން އިބުނު އަބީ ވަދާޢާ އާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. އަދި ޖަވާބުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެގެން އަނބިކަނބަލުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމާއި ވަޅުލުމުގެ ކަންކަމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހާޒިރު ނުވެވުނީކަމުގައި ބުނެވުނެވެ. އިބުނު އަބީ ވަދާޢާ އަށް ބުނެވުނެވެ. އެއަށްފަހުގައި ކަލޭގެފާނު ކާވެނިކުރެއްވީ ތޯއެވެ. ޖަވާބުގައި ބުނެވުނެވެ. ތިމަންނާ ފަދަ ފަޤީރު މީހަކާ އެމީހެއްގެ އަންހެންދަރިން ކާވެނިކޮށްދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ. ތިމަންނާގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ތިމަންނައާއި އެކުގައި އެކަމަނާގެ ޙަޔާތުގައި ވަރަށް ކެތްކުރެއްވިއެވެ. ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲ ޖަވާބުދެއްވާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކަލޭގެފާނަށް ކާވެނި ކޮށްދެއްވާނެ އެބޭކަލަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ.

އިބުނު އަބީ ވަދާޢާ ވީއުފަލުން ގެއަށްގޮސް ރޯދަވީއްލުމަށްޓަކައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދަކާއި ހިކި ރޮށިކޮޅެއްގެ މިންވަރު ނަގައިގެން ހަމަޖެހިލިތަނާ ދޮރުގައި ބޭކަލަކު ޓަކިދެއްވައިފިއެވެ. ކޮންބޭކަލެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން ސަޢީދު ކަމުގައި ބުނެވުނެވެ. ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲ ފިޔަވާ އޭރު މަދީނާގައި އުޅުއްވަމުންދިޔަ ހުރިހާ ސަޢީދެއްގެ މަތިން އިބުނު އަބީ ވަދާޢާގެ ހިތްޕުޅަށް އަރަމުންދިޔަކަމުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ސަބަބަކީ މަޣްރިބު ނަމާދާއި ޢިޝާ ނަމާދު ދެމެދުގެ ވަޤުތުކަމަށްވެފައި އޭރު އިޝާ ނަމާދަށް ބަންގިއެއް ނުގޮވާތީއެވެ. އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުގައިވާ ހާލުގައިމެނުވީ ބަންގި ނުދެވޭނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުގައިވާ ހާލުގައިމެނުވީ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ޤާއިމުނުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮން ސަޢީދެއްކަން ނޭނގޭހާލުގައި ދޮރުކޮޅު ހުޅުވާލުމާއި އެކުގައި އިބުނު އަބީ ވަދާޢާއަށް ބުނެވުނެވެ. ކަލޭގެފާނަކީ ކާވެންޏެއްގެ މަތީގައިވީ މީހެއްކަން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެނގެއެވެ. އަންބެއްގެ ޚިދުމަތާއިނުލާ އެންމެ ރެއެއްވެސް ތިބާވުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނޭދެމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު މިއައީ އެފަޅުކަން ފިލުވާދިނުމަށްޓަކައެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުން އަނދިރިކަން ފާޅުވާން ހުރިކަމުގައި ވެއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ދަރިކަނބަލުން ގެންނަވާ ކާވެނީގެ އަޤުދުކޮށްދެވިއްޖެއެވެ. އަދި ކާވެނިކުރެވުނު ދެމަފިރިންނަށް ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދެއްވުމަށްފަހުގައި ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲ ، އަބީ ވަދާޢާގެ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ދޮރުލައްޕަވާ އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ޚަލީފާގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުން ދޫކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނު އިޚުތިޔާރުކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރުންގެތެރެއިން ފަޤީރު ބޭކަލެކެވެ.

ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲ އެނބުރި ވަޑައިގަތްތަނާ އަބީ ވަދާޢާގެ އަނބިކަނބަލުން ހޭނެތިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްދަނޑިމައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. ކާވެނީގެ އަޤުދަށްފަހުގައި ދެމަފިރިން އެކަހެރިވި ފުރަތަފަ ފަހަރު ހޭނެތިގެން ވެއްޓިވަޑައިގަތީ ފިރިމީހާދެކެ ބިރުފުޅަކުން ނޫނެވެ. ލަދުފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އިބުނު އަބީ ވަދާޢާ ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަންމާފުޅަށްގޮވައި އަނބިކަނބަލުން ހޭފުޅުއެރުއްވުމަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދުނީމެވެ. އަދި މަންމާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނބިކަނބަލުންނާއި އެކުގައި ރޭކުރެއްވުމުގެކުރިން ކަލޭގެފާނަށްޓަކައި އެކަނބުލޭގެ ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ތިންދުވަސް ތިމަންނާއަށްދޭށެވެ.

އޭގެފަހުން ތިންދުވަސްފަހުން އަބީ ވަދާޢާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިކަމުގައިވެއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މުޅިޙަޔާތުގައިވެސް ފެނިވަޑައިގަތް އެންމެ ރީތި އެންމެ އަޅުވެރި ތަޤުވާވެރި އަންހެނަކީ އެކަމަނާއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މުޅިޙަޔާތުގައިވެސް ފެނިވަޑައިގަތް އެންމެ ޢިލްމުވެރި އަންހެނަކީ އެކަމަނާއެވެ.

އޭގެފަހުން ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ ޢިލްމީ ޙަލަޤާއަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ހާލުގައިވެސް އެމަޖުލީހަށް ނުކުމެވަޑައި ނުގެން އެއްމަސްދުވަސް އަބީ ވަދާޢާ ހޭދަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުކުންނަން ހަމަ ދިމާކުރާއިރަށް ތިމަންކަލޭގަފާނަށް ބުނެވެއެވެ. ތިޔަ ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންތާކަށްހެއްޔެވެ. ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބުގެ ޢިލްމު ތިމަން ކަމަނާ އުނގަންނައިދޭނަމެވެ. އެކަމަނާ އެވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢިލްމު ހިތުދަސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲ ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްތައް އެވަނީ ހިތުން ދަސްކުރައްވާފައެވެ.

ދުވަސްތަކަކަށްފަހުގައި ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲގެ ދަރުސަށް އަބީ ވަދާޢާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނުކުމެވަޑައިގަތެވެ. ސަޢީދު ބުން އަލް މުސައްޔިބު ރަޙިމަހުﷲ ގެ ފަރާތްޕުޅުން މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިވަޑައިނުގެން އިންނަވަނިކޮށް ދަރުސް ނިންމާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. އެއިންސާނާގެ ހާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. އަބީ ވަދާޢާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަނާވަނީ ލޯބިވާ ފަރާތްތައް އުފާވާނޭ ހާލުގައެވެ. އަދި ރުޅި އަންނަފަރާތްތަށް އަދާވާތްތެރިވާފަދަ ހާލެއްގައެވެ. މާނައަކީ އެކަނބުލޭގެ ފުރާލެވިގެންވަނީ ޒުހުދުވެރިކަމާއި ތަޤުވާވެރިކަމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާނެއް ނުވޭހެއްޔެވެ.؟ ލަދުވެތިވުން ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެންދަރިންގެ ހާލަކީ ކޮބައިބާވައެވެ. ކާވެނީގެ ކުރީގައި އެއަންހެންދަރިން އުފުލާލެވެނީ ކިތައް ފިރިހެނުންގެ އަތްދަނޑިމަތީގައި ބާވައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އިޚުތިޔާރުކޮށްފައިވާ މަގަކީ ޝައިތާނާގެ ކެހިވެރި ދަޅަތައްކަމުގައިވާނަމަ އެދަރިންގެފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ހެޔޮ އުއްމީދެއް އެބައޮތް ބާވައެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި ޞޯލިޙު ދަރިޔަކު ބަލާ ބޮޑުނުކުރެވި ދުނިޔެވީ އެދުންތަކުގައި އެދަރިން އަމިއްލަ އަތްތަކުން އަލިފާނަށް އެއްލާލެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށް ބާވައެވެ.ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި ދަރިންނަކީ އަމާނާތެކެވެ. އެ އަމާނާތާއި މެދު ސުވާލު ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!