ޚަބަރު

މެއިމަހުގެ ވެބްސައިޓް ރޭންކިން: ފަސްމަސްތެރޭގައި ހަވަނައަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު ނޫހަކަށް ''ދެން''

ވެބްސައިޓްތައް ދަރަޖަކުރާ ސައިޓެއް ކަމަށްވާ ސިމިލަރވެބްގެ މެއިމަހުގެ ދަރަޖަތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މެއި މަހުގެ ދަރަޖަތައް ދައްކާގޮތުގައި ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ''ދެން'' ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަވަނަ އޮންލައިންގެ މަޤާމު ދަމަހައްޓާފައެވެ. މިއީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުރިއެރުމެވެ.

ސިމިލަރވެބްގެ ފަހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ކިޔުންތެރިންގެ ޢަދަދު ވަނީ އޭޕްރީލް މަހާއި ބަލާއިރު ދަށްވެފައެވެ. ނަމަވެސް ނޫސްތަކުގެ ދަރަޖަތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އެއްވަނަ މަޤާމުގައި އޮތީ އެމަޤާމު ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ''ވަގުތު''އެވެ. ދެވަނައިގައި ''މިހާރު''އޮތްއިރު ތިންވަނައިގައި އޮތީ ''ސަން''އެވެ. އަދި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތީ ''އަވަސް'' އެވެ.

އޭޕްރީލްގެ ރޭންކިންގައި ފަސްވަނައިގައި އޮތް ''ރާއްޖެއެމްވީ''ހަތްވަނައަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު ފަސްވަނަ މަޤާމަށް ކުރިއަށް ޖެހިލާފައިވަނީ ''މިއަދު''އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮންލައިން ގިނަ ނޫސްތަކެއް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ 50 ވެބްސައިޓް ތެރޭގައި ވެސް އިތުރު އޮންލައިން ނޫހެއް ނެތެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!