ޚަބަރު

ދެއްވަދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް "އުފާ" ދޯނިން ހިލޭ މަސް ހަދިޔާ ކޮށްފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ގއ. ދެއްވަދޫ ގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން މަހަށް ޖެހިފައި ވުމުން، "އުފާ" ދޯނިން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެއްޖެއެވެ.

އެދޯނިން "ޒުވާން މަސްވެރިޔާ" މިއަދު "ދެން" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، މެންދުރު 1:30 ހާއިރު އެރަށަށް އެ ދޯނި އެރަށަށް ކަމަށާއި ރަށުގެ ކައުންސިލާއި، ފުލުހުންނާއި އަދި ރައްޔިތުންނާ މަސްތައް ހަވާލު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

"ގާތްގަނޑަކަށް 147 ގެއަށް ވާވަރަށް، އެއީ ކޮންމެ ގެއަކަށް ދެތިން މަސް ވާވަރަށް، އަޅުގަނޑުމެން މަސް ހަދިޔާ ކޮށްފިން. ހަދިޔާ ކުރެވުނު ސީދާ އަދަދެއް ނޭނގޭ، އެހެން ނަމަވެސް 700 ނުވަތަ 800 ކިލޯ މަސް ގާތްގަނޑަކަށް އެއީ" ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

މިއީ ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުން މަހަށް ޖެހި، އެމީހުންނަށް މިހާރު މަހަށް ނުދެވި ހަމައެކަނި ދަޅު މަސް ކައިގެން އުޅޭތީ، އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ހިލޭ ވެދިން އެހީއެއް ކަމަށް ވެސް ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

"އެމީހުންނަށް މަހަށް ނުއެއްދެވޭތާ ދޯ؟ އެމީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަހަށް ދަތިވެގެން އުޅޭތީ އެމީހުންނަށް މަސް ދޭން ވެގެން ރޭ ފަތިހު ދޯނީ ތެރޭ ފަޅުވެރިން އެއްކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، އެންމެން ވެސް ބޭނުންވީ އެރަށަށް މަސް ދޭން." ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

"އުފާ" ދޯނީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 23 ވަރަކަށް ފަޅުވެރިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

  1. ޢަބްދުﷲސައީދު

    އުފާދޯނިން ވެދެއްވެވި އެހީއަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.

  2. ދެއްވަދޫ މަސްވެރިން

    ތިދެއްވި ދީލަތި އެހީއަށް ފަށް ފަށުން ޝުކުރިއްޔާ!!