ދުނިޔެ

އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން މަރުނުވާކަން އެނގުނީ ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ބަހުރައިންގައި ދެމަފިރިއަކަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ދެ އަންހެން ކުދިން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމާ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލު ކުރުމުން، އެ ކުދީން ވަޅުލާން ތައްޔާރު ވެފައި ވަނިކޮށް އެތަނުން އެއް ކުއްޖެއް މަރުނުވާ ކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

“ގަލްފު ނިއުސް” ވާ ގޮތުން އެކަމާ ހަވާލުވެ ހުރި ޑޮކްޓަރުންގެ މައްޗަށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވަނީ ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިން މަރުވީ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ޖުމުލަ 3 ޑޮކްޓަރެއް ވަނީ ޖަލަށް ލެވިފައެވެ.

އެއްމާބަނޑު މި ދެކުދިންނަކީ ވެސް ދުވަސް ނުފުރާ ވިހޭ ދެކުދިންނަށް ވުމުގެ ސަބަބުން، މި ދެކުދިންގެ ހާލު ވިހޭ ވަގުތު ވެސް ސީރިއަސް ކަމާއި، ނޭވާ ލުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ކުއްޖާ ފަހުން ބެލި ޑޮކްޓަރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި ވަނިކޮށް މަރުނުވާ ކަން އެނގުނު ކުއްޖާ ވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އަވަސް ފަރުވާ ދޭ ކޮޓަރީގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނަނީ ވަގުތުން ފަރުވާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަ އެ ދެކުދިން ވެސް ސަލާމާތް ވީސް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކަމުގައި ޝާމިލުވި ބައެއް ނަރުހުން ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން ވެސް ވަކިކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!