ޚަބަރު

އީސީއިން އެދެނީ އިންތިހާބު ޖޫން މަހަށް ފަސްކުރަން

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެދެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހަށް ފަސްކުރުމަށް ކަމަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކިބައިން އެކޮމިޝަނުން އެދިލައްވައިފިއެވެ.

ކައުންސިލު އިންތިހާބު ތަކަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއިން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކޮމިޝަނުން ބުނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައެޅި ގައިޑްލައިނުގައި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުރި ކަމަށާއި އެގޮތުން މިހާރު އޮތް ގައިޑްލައިނާއެކު އިންތިހާބު ބާއްވައިނަމަ، މިހާރު ކުރާ ހަރަދުކޮށް އިތުރު އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ "ސަންސެޓް" ނުވަތަ ވަގުތީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ.

އިތުރު އިސްލާހުތަކެއް ވެސް ގެނެސްފައިވާ އެބިލުގައި ބުނެފައިވަނީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އީސީން ބުނެފައި ވަނީ ގައިޑްލައިންގައި ހުރި ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނަމަ އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ނުބޭއްވި ދައުލަތުން ބޭކާރު ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

"އިންތިޚާބަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ފުޅާ އިންތިޚާބަށްވާއިރު، މިހާރު އޮތް ގައިޑުލައިނުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް މި ކަން ކުރެވޭކަން." އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

  1. ޢިދިކޮޅު

    ތިޔަބާއްވާނެ.ކަމެއްނެތް… ޔާމީން މިނިވަންކުރޭ.. އަހަރެމެން ޝަކުވާއެއްބނުކުރާނަން