ބިންވެރިންގެ ސައްލާ

120،000 ޓަނުގެ މުދާ ހޭންޑަލްކުރެވޭ ވީއައިއޭ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

އިތުރު ކުރޫޒް ލައިނާއެއް މާލެއަށް

އާޒިމާގެ ކެންޕެއިން ސައިކަލު ބުރު: މާލޭގެ މަގުތައް ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ކުލައިން ފުރާލައިފި

ފޮޓޯ ގެލެރީ: ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވާލުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ކުރަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކަި ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމާއެކީގައި އެކު އެކީގައި, ރާއްޖެ އިސްކޮށްގެން މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކަި ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމާއެކީގައި އެކު އެކީގައި, ރާއްޖެ އިސްކޮށްގެން މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ސިޔާސަތު: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުރިޔަށް ދިއުމުގެ ސިޔާސަތު: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

މާފަންނު ގަޑިބުރު ދައްކާލައިފި

ޑރ. މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުން ހޮވާ ކައުންސިލަރުންނަށް ޙަޤީޤީ މާނައިގައި އެއްބާރުލުންދީ, ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ޗެންޕިއަން ކުރާނެ ސަރުކާރަކަށް: އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

މުޢިއްޒުގެ މެސެޖެއް އިންޑިއާގެ ސަފީރަށް: އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޙްސާސްތަކާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ, ރައްޔިތުން މިވަނީ ގޮތް ނިންމާފައި, ސިފައިން ޖެހޭނީ ރާއްޖެއިން ފައިބަން

ކުޑަ ރަށްރަށުން ވެސް ތާއީދު ބޮޑީ ޑރ. މުޢިއްޒަށް!

ރައީސް ޞާލިޙް މާލޭގައި އެ ހުންނަވަނީ އިންތިޚާބު ވަގަށް ނަގަން، ރީ ރެޖިސްޓްރީގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ އެކަން ވިޔަ ނުދޭތި: ޝިޔާމް

ފުޓްބޯޅަ އެނަލަޖީއެއް ރައީސް ޞާލިޙް ނެންގެވުމުން އަދުރޭގެ ރައްދު: ބަލި ކުރާނީ 6 - 0 އިން، ރައީސް ޞާލިޙް ދުވަހަކު ވެސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުއްވިހެން ހިއެއްނުވޭ.

‪މި ސަރުކާރުން އަޅާނުލާ ދޫކޮށްނުލުމުގައި އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީއެއް ނުކުރޭ: ޑރ. މުޢިއްޒު‬

‪ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ ރައީސް ޞާލިޙަށް ދެވަނަ ބުރުން ބަލިވާނެކަން އަމިއްލަފުޅަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނީމަ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު‬

ކުލީގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓުތަކުން ސަރުކާރުން މައާފުކޮށްދިން 4 ބިލިޔަން ރުފިޔާއިން 11 އެއަރޕޯޓް ނުވަތަ 23,000 އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ސައީދު

ލ. ގަމުގައި ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ނިންމުން23 ޚާއްސަ އިންޓަރވިއު