މުޢިއްޒުގެ މެސެޖެއް އިންޑިއާގެ ސަފީރަށް: އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޙްސާސްތަކާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ, ރައްޔިތުން މިވަނީ ގޮތް ނިންމާފައި, ސިފައިން ޖެހޭނީ ރާއްޖެއިން ފައިބަން

ކުޑަ ރަށްރަށުން ވެސް ތާއީދު ބޮޑީ ޑރ. މުޢިއްޒަށް!

ރައީސް ޞާލިޙް މާލޭގައި އެ ހުންނަވަނީ އިންތިޚާބު ވަގަށް ނަގަން، ރީ ރެޖިސްޓްރީގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ އެކަން ވިޔަ ނުދޭތި: ޝިޔާމް

ފުޓްބޯޅަ އެނަލަޖީއެއް ރައީސް ޞާލިޙް ނެންގެވުމުން އަދުރޭގެ ރައްދު: ބަލި ކުރާނީ 6 - 0 އިން، ރައީސް ޞާލިޙް ދުވަހަކު ވެސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުއްވިހެން ހިއެއްނުވޭ.

‪މި ސަރުކާރުން އަޅާނުލާ ދޫކޮށްނުލުމުގައި އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީއެއް ނުކުރޭ: ޑރ. މުޢިއްޒު‬

‪ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ ރައީސް ޞާލިޙަށް ދެވަނަ ބުރުން ބަލިވާނެކަން އަމިއްލަފުޅަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނީމަ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު‬

ކުލީގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓުތަކުން ސަރުކާރުން މައާފުކޮށްދިން 4 ބިލިޔަން ރުފިޔާއިން 11 އެއަރޕޯޓް ނުވަތަ 23,000 އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ސައީދު

ލ. ގަމުގައި ބޭއްވި ކެންޕެއިން ޖަލްސާ

ނިންމުން23 ޚާއްސަ އިންޓަރވިއު

ސެންބެގެ އުފަން ރަށުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

ފާރިސް މައުމޫންގެ ކެންޕެއިން ލޯންޗް ކުރަން ބޭއްވި ޖަލްސާ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗް ކުރުން

ގެލެރީ: ބިޔަ ލަޝްކަރަކާއެކު "ޤައުމީ ކެންޑިޑޭޓް"ގެ ފޯމް ހުށަހެޅުން

1,500 މީހުންގެ ސޮއާއެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފާރިސް ކުރިމަތިލެއްވުން

ނާޒިމްގެ ކެންޑިޑަސީ ފޯމް ހުށައެޅުން

އިލްޔާސް ލަބީބް ކެންޑިޑަސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ރައީސް ޞާލިޙްގެ ކެންޑިޑަސީ ފޯމް ހަވާލުކުރުން

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު