ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ކުރީގައި އަންހެނުން

އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ދުވަހަށް އެމެރިކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާއިން އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން 10,000 އީ-ބަސް ގަންނަނީ

ޗައިނާއާ ގުޅުން ހުރި ބެޓެރީ ކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީ ރިވިއު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީން ބާރު އަޅަނީ

ސަލާމަތީ މަޝްވަރާތަކަށް ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަޝިޔާއަށް

ކެނެޑާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންޑިއާއިން އަންގައިފި

އިންޑިއާގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ އާ އިމާރާތަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ބިލެއް ހުށަނާޅަނީ

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ އުފަންދުވަހު، އިންޑިއާގެ ހައިސްޕީޑް ރޭލްވޭ ސްޓޭޝަން މެޓްރޯ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޗައިނާއިން ޖާސޫސްކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ދެކުނުތަނޑީގެ ޤައުމުތަކުން އިސް ސަފަށް އަރަން ޖީ77 އަދި ޗައިނާއިން ގޮވައިލައިފި

ޖާސޫސްކުރި މައްސަލައިގައި ޗައިނާއެކު ވާހަކަ ދެއްކިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އެމެރިކާގެ ޖަވާބެއް ނެތް

ރަޝިއާގެ ހަކަތައަށް އޮތް ފަދައިން ޗައިނާގެ ބެޓެރީތަކަށް އީޔޫ ވެސް ޖެހިދާނެ

ކޮވިޑްގެ އަސްލު ހައްލުކުރުމަށް "ފުލް އެކްސެސް" ހޯދުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ވެރިޔާ ޗައިނާއަށް ބާރު އަޅުއްވައިފި

ޗައިނާގައި ނުނިމޭ އެތައް ފްލެޓެއް , އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދު

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި ޗައިނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބެދިއްޖެ

އިންޑިއާއިން ޖައްވީ މުހިންމު.ތަހްލީލުތަކެއް ހަދަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި