ދުނިޔެ

އދގެ މިޝަން އިތުރު އެއް އަހަރު ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި

ސްޕައިސްޖެޓް ދެ ޕައިލެޓުން ކޮކްޕިޓު ތެރޭ ކޮފީ ބުއިމުން "ގްރައުންޑު" ކޮށްފި

އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކުރަން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލުކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ޖަޕާނުގެ ކިޝިދާއިން އިންޑޯ ޕެސިފިކްގެ އާ ޕްލޭނެއް އިއުލާނުކޮށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ އެސްވީބީގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑިޕޮސިޓް އެބަހުރި: މިނިސްޓަރު

ޗައިނާގެ ގުޅުން އިމްތިހާނު ކުރުމަށް ޖަރުމަނުގެ ވަޒީރަކު ޓައިވާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ނިއުކްލިއާ ސަބްމެރިން ވިއްކުމަށް އޯކަސް އެއްބަސްވެއްޖެ

އޮމާންގެ ކަނޑުގައި، ޗައިނާ، އީރާން އަދި ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ފަރިތަކުރުންތަކެއް

ޕާކިސްތާންގެ ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު

ޗައިނާއާއި ރަޝިއާއަކީ ބިރެއް: ޔޫކޭ

އިމްރާން ޚާންގެ ދިފާއުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް

އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ސަބްމެރިންތަކެއް ގަންނާތީ ޗައިނާއިން ނުރުހުންވެއްޖެ

ރަޝިއާގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުމަށް ޔޫއާން ބޭނުން ނުކުރުމަށް އިންޑިއާއިން އެދިއްޖެ

ޓައިވާންގެ އަސްކަރީ ޑްރޯންތައް ދައްކާލައިފި

ޗައިނާއިން ބުނަނީ ކޮވިޑް-19 ދެނެގަތުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ އެމެރިކާ ކަމަށް

ސްމާޓްފޯންގައި ހުންނަ ޕްރި-އެޕްތައް ނަގަން އިންޑިއާއިން އަންގައިފި

ޗައިނާގެ ރައީސްއާ ވަރަށް ހަވަހަށް ވާހަކަދައްކާނަން: ބައިޑަން

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހިންދޫ ފައްޅިތަކަށް ގެއްލުންދޭތީ އިންޑިއާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ