ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިނަށް ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިންއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ޑައިވިންއަށް ދިޔަ އެހެން މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

  1. މުންމަދު ރަޝީދު

    އަދިވެސް ނުފެނޭ މިހާރުވެސް ހޯދަމުން އެބަދޭ