ދީން

ޒަމާނީ ކަންތައްތަކަށް ދަރީން ހެއްލެނީ އެ ކަންކަމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާތީ: ޚުތުބާ

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

އެންމެހައި ތައުރީފާއި ޘަނާ ޙައްޤު ވެގެން ވަނީ މަތިވެރި ﷲއަށެވެ. ފާފަ ފުއްސެވުމަށާއި، އެހީތެރިކަމަށާއި މަދަދަށް އެދެނީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ. އަދި ވަކީލުކުރަނީ ވެސް ހަމަ އެކަލާނގެއަށެވެ. ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން ވެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވާ ކަމަށާއި މުޙައްމަދު (ޞޢވ)އަކީ އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލާކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ. އެ މާތް ނަބިއްޔާއަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަސްޙާބުންނާއި، ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން އެ ބޭކަލުންނަށް ތަބަޢަވީހައި ބަޔަކަށް ޞަލަވާތާއި، ސަލާމާއި، ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އާމީން!

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ޚާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ދަރީންގެ ޢަޤީދާ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

ދަރީންނާ ބެހޭ ގޮތުން މާތް ﷲ އަހަރުމެންނަށް ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތަށް ރައްކައުތެރިވުމަށް ޚުތުބާގައި ހަނދުމަކޮށްދެއްވައިފައި ވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ދަރީންނަކީ، ބޮޑުވެގެންވާ އަމާނާތެކެވެ.

މާތް ﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކާއި، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަހުލުވެރިން، ނަރަކައިން ސަލާމަތް ކުރާށެވެ! އެ ނަރަކައިގެ ދަރަކީ، މީހުންނާއި، ހިލައެވެ. އެ ނަރަކައިގެ މައްޗަށް (ބަނޑޭރިން ކަމުގައި) ހަރުކަށި، އަދި ގަދަފަދަ މަލާއިކަތުންވެއެވެ. ﷲ އެބޭކަލުންނަށް ކުރައްވާ އަމުރަކަށް އެބޭކަލުން ނުއުރެދޭނެތެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް އަމުރު ކުރައްވާ ކަންތައް އެބޭކަލުން ކުރައްވާނެތެވެ.

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކަށާއި ދަރީންނަށް ހެޔޮކަންތައްތައް އުނގަންނައިދޭށެވެ! އަދި އެކުދިން އަދަބުވެރި ކުރުވާށެވެ.

ދަރީންނަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އެއީ އެކުދިންގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ފިނިކަން ލިބޭތީއެވެ. ކުރިމަގު އުޖާލާވާތީއެވެ. ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރުމެންގެ ދުޢާއަކަށް ވާން ޖެހޭނީ:

"އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ އަނބީންގެ ކިބައިންނާއި، އަޅަމެންގެ ދަރީންގެ ކިބައިން، ލޮލަށް ފިނިކަން ލިބުމެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާންދޭވެ! އަދި ތަޤްވާވެރިންނަށް އިމާމުން ކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާންދޭވެ."

މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރީން ތަފާތު ބަލިތަކުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި، ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ވެކްސިން ޖަހައި އޭގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ކުރެއެވެ. ވާބައްޔާއި، އިދިފުށަށް ދަމާ ބައްޔާއި، ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމާއި، ހިމަބިއްސާއި، ޑިފްތީރިޔާއާއި، ކެއްސުން ބަލި ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކައުތެރިކަން ހޯދައިދެއްވުމަށް ޓަކައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީން ދުނިޔެވީ ބަލިތަކާއި އާފާތްތަކުން ރައްކައުތެރިކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަދައިން، އައްތަހްރީމު ސޫރަތުގެ ހަވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ އަންގަވައިފައިވާ ގޮތަށް، އެ ދަރީން ނަރަކައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭ ބާވައެވެ! އެ ކުދިން އިލްޙާދާއި، ލާދީނިއްޔަތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް، ރަނގަޅު ދީނީ ތަޢުލީމެއް ދެވޭ ބާވައެވެ! މާތް ﷲ އެ އާޔަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރު ކުރައްވަނީ ، އަހަރުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކާއި، އަހަރެމެންގެ އަނބިދަރީން ނަރަކައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ!

ބައެއް މައިންބަފައިން މިއަދު ދައްކާ ވާހަކައަކީ، އެމީހުންގެ ދަރީން ކުއްލިއަކަށް ނަމާދާ ދުރުހެލިވާ ވާހަކައެވެ. ފޯނާއި ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނބި، މާތް ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ވާހަކައެވެ. ކުއްލިއަކަށް މާބޮޑަށް މިނިވަންވެ، މައިންބަފައިންނަށް ނުވެސް އެނގި، ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ވާހަކައެވެ. މިފަދަ ބަލިތަކާއި، ރޯގާތައް އެކުދިންނަށް މި ޖެހެނީ، އެ ފަދަ ކަންކަމުން އެކުދިން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާތީއެވެ.

މިކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ، އީމާންކަމުގެ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގެ ފިޔަވަޅެވެ. މި ތަރުބިއްޔަތު ދެންވާނީ އޯގާތެރިކަމާއި ލޯތްބާ އެކުގައެވެ. ޅަދަރީން ލައްވައި ގަދަކަމުން ނަމާދު ކުރުވައި، ރޯދަ ހިއްޕުވާ ނަމަ އެކުދިން އެކަން ކުރާނީ ކުރާ ހިތަކުންނޫ ނެވެ. އޭރުން އެކުދިން ބޮޑުވަމުން އެ އަންނަނީ، ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ، ދީނަށް ނަފްރަތު ކުރުމެވެ. އިސްލާމްދީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮވައިލަނީ، އޯގާވެރިކަމާއި، ލޯތްބާ އެކު، ކުލުނާއެކު، ދަރީންނަށް ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަށެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ (ޞޢވ) އަންގަވައިފައި ވަނީ ހަތް އަހަރުގައި އެކުދިންނަށް ނަމާދު ކުރުމަށް އަމުރު ކުރުމަށެވެ. ރިވެތި ނަމޫނާ ދައްކައިގެން އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށެވެ. ބައްޕައަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމަށް ބުނާ ބައްޕަ، މަންމައާ ޒުވާބު ކުރާތަން ފެންނަ ނަމަ ދަރީންނަށް އިޙްތިރާމުގެ ފިލާވަޅެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މަންމަ ދެކެ ލޯބިވުމަށް ބައްޕަ ބުނާއިރު، މަންމަގެ މައްޗަށް ބައްޕަ އަނިޔާވެރިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ނަމަ، ކުއްޖާގެ ނަފްސުގައި ބިންވަޅު ނެގެމުންދާނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!